src/HOL/Euclidean_Division.thy
author haftmann
Sun Oct 08 22:28:22 2017 +0200 (19 months ago)
changeset 66817 0b12755ccbb2
parent 66816 212a3334e7da
child 66837 6ba663ff2b1c
permissions -rw-r--r--
euclidean rings need no normalization
haftmann@64785
   1
(* Title:   HOL/Euclidean_Division.thy
haftmann@64785
   2
  Author:   Manuel Eberl, TU Muenchen
haftmann@64785
   3
  Author:   Florian Haftmann, TU Muenchen
haftmann@64785
   4
*)
haftmann@64785
   5
haftmann@66817
   6
section \<open>Division in euclidean (semi)rings\<close>
haftmann@64785
   7
haftmann@64785
   8
theory Euclidean_Division
haftmann@66817
   9
 imports Int Lattices_Big
haftmann@64785
  10
begin
haftmann@64785
  11
haftmann@64785
  12
subsection \<open>Euclidean (semi)rings with explicit division and remainder\<close>
haftmann@64785
  13
 
haftmann@66817
  14
class euclidean_semiring = semidom_modulo + 
haftmann@64785
  15
 fixes euclidean_size :: "'a \<Rightarrow> nat"
haftmann@64785
  16
 assumes size_0 [simp]: "euclidean_size 0 = 0"
haftmann@64785
  17
 assumes mod_size_less: 
haftmann@64785
  18
  "b \<noteq> 0 \<Longrightarrow> euclidean_size (a mod b) < euclidean_size b"
haftmann@64785
  19
 assumes size_mult_mono:
haftmann@64785
  20
  "b \<noteq> 0 \<Longrightarrow> euclidean_size a \<le> euclidean_size (a * b)"
haftmann@64785
  21
begin
haftmann@64785
  22
haftmann@64785
  23
lemma size_mult_mono': "b \<noteq> 0 \<Longrightarrow> euclidean_size a \<le> euclidean_size (b * a)"
haftmann@64785
  24
 by (subst mult.commute) (rule size_mult_mono)
haftmann@64785
  25
haftmann@64785
  26
lemma dvd_euclidean_size_eq_imp_dvd:
haftmann@64785
  27
 assumes "a \<noteq> 0" and "euclidean_size a = euclidean_size b"
haftmann@64785
  28
  and "b dvd a" 
haftmann@64785
  29
 shows "a dvd b"
haftmann@64785
  30
proof (rule ccontr)
haftmann@64785
  31
 assume "\<not> a dvd b"
haftmann@64785
  32
 hence "b mod a \<noteq> 0" using mod_0_imp_dvd [of b a] by blast
haftmann@64785
  33
 then have "b mod a \<noteq> 0" by (simp add: mod_eq_0_iff_dvd)
haftmann@64785
  34
 from \<open>b dvd a\<close> have "b dvd b mod a" by (simp add: dvd_mod_iff)
haftmann@64785
  35
 then obtain c where "b mod a = b * c" unfolding dvd_def by blast
haftmann@64785
  36
  with \<open>b mod a \<noteq> 0\<close> have "c \<noteq> 0" by auto
haftmann@64785
  37
 with \<open>b mod a = b * c\<close> have "euclidean_size (b mod a) \<ge> euclidean_size b"
haftmann@64785
  38
  using size_mult_mono by force
haftmann@64785
  39
 moreover from \<open>\<not> a dvd b\<close> and \<open>a \<noteq> 0\<close>
haftmann@64785
  40
 have "euclidean_size (b mod a) < euclidean_size a"
haftmann@64785
  41
  using mod_size_less by blast
haftmann@64785
  42
 ultimately show False using \<open>euclidean_size a = euclidean_size b\<close>
haftmann@64785
  43
  by simp
haftmann@64785
  44
qed
haftmann@64785
  45
haftmann@64785
  46
lemma euclidean_size_times_unit:
haftmann@64785
  47
 assumes "is_unit a"
haftmann@64785
  48
 shows  "euclidean_size (a * b) = euclidean_size b"
haftmann@64785
  49
proof (rule antisym)
haftmann@64785
  50
 from assms have [simp]: "a \<noteq> 0" by auto
haftmann@64785
  51
 thus "euclidean_size (a * b) \<ge> euclidean_size b" by (rule size_mult_mono')
haftmann@64785
  52
 from assms have "is_unit (1 div a)" by simp
haftmann@64785
  53
 hence "1 div a \<noteq> 0" by (intro notI) simp_all
haftmann@64785
  54
 hence "euclidean_size (a * b) \<le> euclidean_size ((1 div a) * (a * b))"
haftmann@64785
  55
  by (rule size_mult_mono')
haftmann@64785
  56
 also from assms have "(1 div a) * (a * b) = b"
haftmann@64785
  57
  by (simp add: algebra_simps unit_div_mult_swap)
haftmann@64785
  58
 finally show "euclidean_size (a * b) \<le> euclidean_size b" .
haftmann@64785
  59
qed
haftmann@64785
  60
haftmann@64785
  61
lemma euclidean_size_unit:
haftmann@64785
  62
 "is_unit a \<Longrightarrow> euclidean_size a = euclidean_size 1"
haftmann@64785
  63
 using euclidean_size_times_unit [of a 1] by simp
haftmann@64785
  64
haftmann@64785
  65
lemma unit_iff_euclidean_size: 
haftmann@64785
  66
 "is_unit a \<longleftrightarrow> euclidean_size a = euclidean_size 1 \<and> a \<noteq> 0"
haftmann@64785
  67
proof safe
haftmann@64785
  68
 assume A: "a \<noteq> 0" and B: "euclidean_size a = euclidean_size 1"
haftmann@64785
  69
 show "is_unit a"
haftmann@64785
  70
  by (rule dvd_euclidean_size_eq_imp_dvd [OF A B]) simp_all
haftmann@64785
  71
qed (auto intro: euclidean_size_unit)
haftmann@64785
  72
haftmann@64785
  73
lemma euclidean_size_times_nonunit:
haftmann@64785
  74
 assumes "a \<noteq> 0" "b \<noteq> 0" "\<not> is_unit a"
haftmann@64785
  75
 shows  "euclidean_size b < euclidean_size (a * b)"
haftmann@64785
  76
proof (rule ccontr)
haftmann@64785
  77
 assume "\<not>euclidean_size b < euclidean_size (a * b)"
haftmann@64785
  78
 with size_mult_mono'[OF assms(1), of b] 
haftmann@64785
  79
  have eq: "euclidean_size (a * b) = euclidean_size b" by simp
haftmann@64785
  80
 have "a * b dvd b"
haftmann@64785
  81
  by (rule dvd_euclidean_size_eq_imp_dvd [OF _ eq]) (insert assms, simp_all)
haftmann@64785
  82
 hence "a * b dvd 1 * b" by simp
haftmann@64785
  83
 with \<open>b \<noteq> 0\<close> have "is_unit a" by (subst (asm) dvd_times_right_cancel_iff)
haftmann@64785
  84
 with assms(3) show False by contradiction
haftmann@64785
  85
qed
haftmann@64785
  86
haftmann@64785
  87
lemma dvd_imp_size_le:
haftmann@64785
  88
 assumes "a dvd b" "b \<noteq> 0" 
haftmann@64785
  89
 shows  "euclidean_size a \<le> euclidean_size b"
haftmann@64785
  90
 using assms by (auto elim!: dvdE simp: size_mult_mono)
haftmann@64785
  91
haftmann@64785
  92
lemma dvd_proper_imp_size_less:
haftmann@64785
  93
 assumes "a dvd b" "\<not> b dvd a" "b \<noteq> 0" 
haftmann@64785
  94
 shows  "euclidean_size a < euclidean_size b"
haftmann@64785
  95
proof -
haftmann@64785
  96
 from assms(1) obtain c where "b = a * c" by (erule dvdE)
haftmann@64785
  97
 hence z: "b = c * a" by (simp add: mult.commute)
haftmann@64785
  98
 from z assms have "\<not>is_unit c" by (auto simp: mult.commute mult_unit_dvd_iff)
haftmann@64785
  99
 with z assms show ?thesis
haftmann@64785
  100
  by (auto intro!: euclidean_size_times_nonunit)
haftmann@64785
  101
qed
haftmann@64785
  102
haftmann@66798
  103
lemma unit_imp_mod_eq_0:
haftmann@66798
  104
 "a mod b = 0" if "is_unit b"
haftmann@66798
  105
 using that by (simp add: mod_eq_0_iff_dvd unit_imp_dvd)
haftmann@66798
  106
haftmann@64785
  107
end
haftmann@64785
  108
haftmann@64785
  109
class euclidean_ring = idom_modulo + euclidean_semiring
haftmann@64785
  110
haftmann@64785
  111
 
haftmann@66806
  112
subsection \<open>Euclidean (semi)rings with cancel rules\<close>
haftmann@66806
  113
haftmann@66806
  114
class euclidean_semiring_cancel = euclidean_semiring +
haftmann@66806
  115
 assumes div_mult_self1 [simp]: "b \<noteq> 0 \<Longrightarrow> (a + c * b) div b = c + a div b"
haftmann@66806
  116
 and div_mult_mult1 [simp]: "c \<noteq> 0 \<Longrightarrow> (c * a) div (c * b) = a div b"
haftmann@66806
  117
begin
haftmann@66806
  118
haftmann@66806
  119
lemma div_mult_self2 [simp]:
haftmann@66806
  120
 assumes "b \<noteq> 0"
haftmann@66806
  121
 shows "(a + b * c) div b = c + a div b"
haftmann@66806
  122
 using assms div_mult_self1 [of b a c] by (simp add: mult.commute)
haftmann@66806
  123
haftmann@66806
  124
lemma div_mult_self3 [simp]:
haftmann@66806
  125
 assumes "b \<noteq> 0"
haftmann@66806
  126
 shows "(c * b + a) div b = c + a div b"
haftmann@66806
  127
 using assms by (simp add: add.commute)
haftmann@66806
  128
haftmann@66806
  129
lemma div_mult_self4 [simp]:
haftmann@66806
  130
 assumes "b \<noteq> 0"
haftmann@66806
  131
 shows "(b * c + a) div b = c + a div b"
haftmann@66806
  132
 using assms by (simp add: add.commute)
haftmann@66806
  133
haftmann@66806
  134
lemma mod_mult_self1 [simp]: "(a + c * b) mod b = a mod b"
haftmann@66806
  135
proof (cases "b = 0")
haftmann@66806
  136
 case True then show ?thesis by simp
haftmann@66806
  137
next
haftmann@66806
  138
 case False
haftmann@66806
  139
 have "a + c * b = (a + c * b) div b * b + (a + c * b) mod b"
haftmann@66806
  140
  by (simp add: div_mult_mod_eq)
haftmann@66806
  141
 also from False div_mult_self1 [of b a c] have
haftmann@66806
  142
  "\<dots> = (c + a div b) * b + (a + c * b) mod b"
haftmann@66806
  143
   by (simp add: algebra_simps)
haftmann@66806
  144
 finally have "a = a div b * b + (a + c * b) mod b"
haftmann@66806
  145
  by (simp add: add.commute [of a] add.assoc distrib_right)
haftmann@66806
  146
 then have "a div b * b + (a + c * b) mod b = a div b * b + a mod b"
haftmann@66806
  147
  by (simp add: div_mult_mod_eq)
haftmann@66806
  148
 then show ?thesis by simp
haftmann@66806
  149
qed
haftmann@66806
  150
haftmann@66806
  151
lemma mod_mult_self2 [simp]:
haftmann@66806
  152
 "(a + b * c) mod b = a mod b"
haftmann@66806
  153
 by (simp add: mult.commute [of b])
haftmann@66806
  154
haftmann@66806
  155
lemma mod_mult_self3 [simp]:
haftmann@66806
  156
 "(c * b + a) mod b = a mod b"
haftmann@66806
  157
 by (simp add: add.commute)
haftmann@66806
  158
haftmann@66806
  159
lemma mod_mult_self4 [simp]:
haftmann@66806
  160
 "(b * c + a) mod b = a mod b"
haftmann@66806
  161
 by (simp add: add.commute)
haftmann@66806
  162
haftmann@66806
  163
lemma mod_mult_self1_is_0 [simp]:
haftmann@66806
  164
 "b * a mod b = 0"
haftmann@66806
  165
 using mod_mult_self2 [of 0 b a] by simp
haftmann@66806
  166
haftmann@66806
  167
lemma mod_mult_self2_is_0 [simp]:
haftmann@66806
  168
 "a * b mod b = 0"
haftmann@66806
  169
 using mod_mult_self1 [of 0 a b] by simp
haftmann@66806
  170
haftmann@66806
  171
lemma div_add_self1:
haftmann@66806
  172
 assumes "b \<noteq> 0"
haftmann@66806
  173
 shows "(b + a) div b = a div b + 1"
haftmann@66806
  174
 using assms div_mult_self1 [of b a 1] by (simp add: add.commute)
haftmann@66806
  175
haftmann@66806
  176
lemma div_add_self2:
haftmann@66806
  177
 assumes "b \<noteq> 0"
haftmann@66806
  178
 shows "(a + b) div b = a div b + 1"
haftmann@66806
  179
 using assms div_add_self1 [of b a] by (simp add: add.commute)
haftmann@66806
  180
haftmann@66806
  181
lemma mod_add_self1 [simp]:
haftmann@66806
  182
 "(b + a) mod b = a mod b"
haftmann@66806
  183
 using mod_mult_self1 [of a 1 b] by (simp add: add.commute)
haftmann@66806
  184
haftmann@66806
  185
lemma mod_add_self2 [simp]:
haftmann@66806
  186
 "(a + b) mod b = a mod b"
haftmann@66806
  187
 using mod_mult_self1 [of a 1 b] by simp
haftmann@66806
  188
haftmann@66806
  189
lemma mod_div_trivial [simp]:
haftmann@66806
  190
 "a mod b div b = 0"
haftmann@66806
  191
proof (cases "b = 0")
haftmann@66806
  192
 assume "b = 0"
haftmann@66806
  193
 thus ?thesis by simp
haftmann@66806
  194
next
haftmann@66806
  195
 assume "b \<noteq> 0"
haftmann@66806
  196
 hence "a div b + a mod b div b = (a mod b + a div b * b) div b"
haftmann@66806
  197
  by (rule div_mult_self1 [symmetric])
haftmann@66806
  198
 also have "\<dots> = a div b"
haftmann@66806
  199
  by (simp only: mod_div_mult_eq)
haftmann@66806
  200
 also have "\<dots> = a div b + 0"
haftmann@66806
  201
  by simp
haftmann@66806
  202
 finally show ?thesis
haftmann@66806
  203
  by (rule add_left_imp_eq)
haftmann@66806
  204
qed
haftmann@66806
  205
haftmann@66806
  206
lemma mod_mod_trivial [simp]:
haftmann@66806
  207
 "a mod b mod b = a mod b"
haftmann@66806
  208
proof -
haftmann@66806
  209
 have "a mod b mod b = (a mod b + a div b * b) mod b"
haftmann@66806
  210
  by (simp only: mod_mult_self1)
haftmann@66806
  211
 also have "\<dots> = a mod b"
haftmann@66806
  212
  by (simp only: mod_div_mult_eq)
haftmann@66806
  213
 finally show ?thesis .
haftmann@66806
  214
qed
haftmann@66806
  215
haftmann@66806
  216
lemma mod_mod_cancel:
haftmann@66806
  217
 assumes "c dvd b"
haftmann@66806
  218
 shows "a mod b mod c = a mod c"
haftmann@66806
  219
proof -
haftmann@66806
  220
 from \<open>c dvd b\<close> obtain k where "b = c * k"
haftmann@66806
  221
  by (rule dvdE)
haftmann@66806
  222
 have "a mod b mod c = a mod (c * k) mod c"
haftmann@66806
  223
  by (simp only: \<open>b = c * k\<close>)
haftmann@66806
  224
 also have "\<dots> = (a mod (c * k) + a div (c * k) * k * c) mod c"
haftmann@66806
  225
  by (simp only: mod_mult_self1)
haftmann@66806
  226
 also have "\<dots> = (a div (c * k) * (c * k) + a mod (c * k)) mod c"
haftmann@66806
  227
  by (simp only: ac_simps)
haftmann@66806
  228
 also have "\<dots> = a mod c"
haftmann@66806
  229
  by (simp only: div_mult_mod_eq)
haftmann@66806
  230
 finally show ?thesis .
haftmann@66806
  231
qed
haftmann@66806
  232
haftmann@66806
  233
lemma div_mult_mult2 [simp]:
haftmann@66806
  234
 "c \<noteq> 0 \<Longrightarrow> (a * c) div (b * c) = a div b"
haftmann@66806
  235
 by (drule div_mult_mult1) (simp add: mult.commute)
haftmann@66806
  236
haftmann@66806
  237
lemma div_mult_mult1_if [simp]:
haftmann@66806
  238
 "(c * a) div (c * b) = (if c = 0 then 0 else a div b)"
haftmann@66806
  239
 by simp_all
haftmann@66806
  240
haftmann@66806
  241
lemma mod_mult_mult1:
haftmann@66806
  242
 "(c * a) mod (c * b) = c * (a mod b)"
haftmann@66806
  243
proof (cases "c = 0")
haftmann@66806
  244
 case True then show ?thesis by simp
haftmann@66806
  245
next
haftmann@66806
  246
 case False
haftmann@66806
  247
 from div_mult_mod_eq
haftmann@66806
  248
 have "((c * a) div (c * b)) * (c * b) + (c * a) mod (c * b) = c * a" .
haftmann@66806
  249
 with False have "c * ((a div b) * b + a mod b) + (c * a) mod (c * b)
haftmann@66806
  250
  = c * a + c * (a mod b)" by (simp add: algebra_simps)
haftmann@66806
  251
 with div_mult_mod_eq show ?thesis by simp
haftmann@66806
  252
qed
haftmann@66806
  253
haftmann@66806
  254
lemma mod_mult_mult2:
haftmann@66806
  255
 "(a * c) mod (b * c) = (a mod b) * c"
haftmann@66806
  256
 using mod_mult_mult1 [of c a b] by (simp add: mult.commute)
haftmann@66806
  257
haftmann@66806
  258
lemma mult_mod_left: "(a mod b) * c = (a * c) mod (b * c)"
haftmann@66806
  259
 by (fact mod_mult_mult2 [symmetric])
haftmann@66806
  260
haftmann@66806
  261
lemma mult_mod_right: "c * (a mod b) = (c * a) mod (c * b)"
haftmann@66806
  262
 by (fact mod_mult_mult1 [symmetric])
haftmann@66806
  263
haftmann@66806
  264
lemma dvd_mod: "k dvd m \<Longrightarrow> k dvd n \<Longrightarrow> k dvd (m mod n)"
haftmann@66806
  265
 unfolding dvd_def by (auto simp add: mod_mult_mult1)
haftmann@66806
  266
haftmann@66806
  267
lemma div_plus_div_distrib_dvd_left:
haftmann@66806
  268
 "c dvd a \<Longrightarrow> (a + b) div c = a div c + b div c"
haftmann@66806
  269
 by (cases "c = 0") (auto elim: dvdE)
haftmann@66806
  270
haftmann@66806
  271
lemma div_plus_div_distrib_dvd_right:
haftmann@66806
  272
 "c dvd b \<Longrightarrow> (a + b) div c = a div c + b div c"
haftmann@66806
  273
 using div_plus_div_distrib_dvd_left [of c b a]
haftmann@66806
  274
 by (simp add: ac_simps)
haftmann@66806
  275
haftmann@66806
  276
named_theorems mod_simps
haftmann@66806
  277
haftmann@66806
  278
text \<open>Addition respects modular equivalence.\<close>
haftmann@66806
  279
haftmann@66806
  280
lemma mod_add_left_eq [mod_simps]:
haftmann@66806
  281
 "(a mod c + b) mod c = (a + b) mod c"
haftmann@66806
  282
proof -
haftmann@66806
  283
 have "(a + b) mod c = (a div c * c + a mod c + b) mod c"
haftmann@66806
  284
  by (simp only: div_mult_mod_eq)
haftmann@66806
  285
 also have "\<dots> = (a mod c + b + a div c * c) mod c"
haftmann@66806
  286
  by (simp only: ac_simps)
haftmann@66806
  287
 also have "\<dots> = (a mod c + b) mod c"
haftmann@66806
  288
  by (rule mod_mult_self1)
haftmann@66806
  289
 finally show ?thesis
haftmann@66806
  290
  by (rule sym)
haftmann@66806
  291
qed
haftmann@66806
  292
haftmann@66806
  293
lemma mod_add_right_eq [mod_simps]:
haftmann@66806
  294
 "(a + b mod c) mod c = (a + b) mod c"
haftmann@66806
  295
 using mod_add_left_eq [of b c a] by (simp add: ac_simps)
haftmann@66806
  296
haftmann@66806
  297
lemma mod_add_eq:
haftmann@66806
  298
 "(a mod c + b mod c) mod c = (a + b) mod c"
haftmann@66806
  299
 by (simp add: mod_add_left_eq mod_add_right_eq)
haftmann@66806
  300
haftmann@66806
  301
lemma mod_sum_eq [mod_simps]:
haftmann@66806
  302
 "(\<Sum>i\<in>A. f i mod a) mod a = sum f A mod a"
haftmann@66806
  303
proof (induct A rule: infinite_finite_induct)
haftmann@66806
  304
 case (insert i A)
haftmann@66806
  305
 then have "(\<Sum>i\<in>insert i A. f i mod a) mod a
haftmann@66806
  306
  = (f i mod a + (\<Sum>i\<in>A. f i mod a)) mod a"
haftmann@66806
  307
  by simp
haftmann@66806
  308
 also have "\<dots> = (f i + (\<Sum>i\<in>A. f i mod a) mod a) mod a"
haftmann@66806
  309
  by (simp add: mod_simps)
haftmann@66806
  310
 also have "\<dots> = (f i + (\<Sum>i\<in>A. f i) mod a) mod a"
haftmann@66806
  311
  by (simp add: insert.hyps)
haftmann@66806
  312
 finally show ?case
haftmann@66806
  313
  by (simp add: insert.hyps mod_simps)
haftmann@66806
  314
qed simp_all
haftmann@66806
  315
haftmann@66806
  316
lemma mod_add_cong:
haftmann@66806
  317
 assumes "a mod c = a' mod c"
haftmann@66806
  318
 assumes "b mod c = b' mod c"
haftmann@66806
  319
 shows "(a + b) mod c = (a' + b') mod c"
haftmann@66806
  320
proof -
haftmann@66806
  321
 have "(a mod c + b mod c) mod c = (a' mod c + b' mod c) mod c"
haftmann@66806
  322
  unfolding assms ..
haftmann@66806
  323
 then show ?thesis
haftmann@66806
  324
  by (simp add: mod_add_eq)
haftmann@66806
  325
qed
haftmann@66806
  326
haftmann@66806
  327
text \<open>Multiplication respects modular equivalence.\<close>
haftmann@66806
  328
haftmann@66806
  329
lemma mod_mult_left_eq [mod_simps]:
haftmann@66806
  330
 "((a mod c) * b) mod c = (a * b) mod c"
haftmann@66806
  331
proof -
haftmann@66806
  332
 have "(a * b) mod c = ((a div c * c + a mod c) * b) mod c"
haftmann@66806
  333
  by (simp only: div_mult_mod_eq)
haftmann@66806
  334
 also have "\<dots> = (a mod c * b + a div c * b * c) mod c"
haftmann@66806
  335
  by (simp only: algebra_simps)
haftmann@66806
  336
 also have "\<dots> = (a mod c * b) mod c"
haftmann@66806
  337
  by (rule mod_mult_self1)
haftmann@66806
  338
 finally show ?thesis
haftmann@66806
  339
  by (rule sym)
haftmann@66806
  340
qed
haftmann@66806
  341
haftmann@66806
  342
lemma mod_mult_right_eq [mod_simps]:
haftmann@66806
  343
 "(a * (b mod c)) mod c = (a * b) mod c"
haftmann@66806
  344
 using mod_mult_left_eq [of b c a] by (simp add: ac_simps)
haftmann@66806
  345
haftmann@66806
  346
lemma mod_mult_eq:
haftmann@66806
  347
 "((a mod c) * (b mod c)) mod c = (a * b) mod c"
haftmann@66806
  348
 by (simp add: mod_mult_left_eq mod_mult_right_eq)
haftmann@66806
  349
haftmann@66806
  350
lemma mod_prod_eq [mod_simps]:
haftmann@66806
  351
 "(\<Prod>i\<in>A. f i mod a) mod a = prod f A mod a"
haftmann@66806
  352
proof (induct A rule: infinite_finite_induct)
haftmann@66806
  353
 case (insert i A)
haftmann@66806
  354
 then have "(\<Prod>i\<in>insert i A. f i mod a) mod a
haftmann@66806
  355
  = (f i mod a * (\<Prod>i\<in>A. f i mod a)) mod a"
haftmann@66806
  356
  by simp
haftmann@66806
  357
 also have "\<dots> = (f i * ((\<Prod>i\<in>A. f i mod a) mod a)) mod a"
haftmann@66806
  358
  by (simp add: mod_simps)
haftmann@66806
  359
 also have "\<dots> = (f i * ((\<Prod>i\<in>A. f i) mod a)) mod a"
haftmann@66806
  360
  by (simp add: insert.hyps)
haftmann@66806
  361
 finally show ?case
haftmann@66806
  362
  by (simp add: insert.hyps mod_simps)
haftmann@66806
  363
qed simp_all
haftmann@66806
  364
haftmann@66806
  365
lemma mod_mult_cong:
haftmann@66806
  366
 assumes "a mod c = a' mod c"
haftmann@66806
  367
 assumes "b mod c = b' mod c"
haftmann@66806
  368
 shows "(a * b) mod c = (a' * b') mod c"
haftmann@66806
  369
proof -
haftmann@66806
  370
 have "(a mod c * (b mod c)) mod c = (a' mod c * (b' mod c)) mod c"
haftmann@66806
  371
  unfolding assms ..
haftmann@66806
  372
 then show ?thesis
haftmann@66806
  373
  by (simp add: mod_mult_eq)
haftmann@66806
  374
qed
haftmann@66806
  375
haftmann@66806
  376
text \<open>Exponentiation respects modular equivalence.\<close>
haftmann@66806
  377
haftmann@66806
  378
lemma power_mod [mod_simps]: 
haftmann@66806
  379
 "((a mod b) ^ n) mod b = (a ^ n) mod b"
haftmann@66806
  380
proof (induct n)
haftmann@66806
  381
 case 0
haftmann@66806
  382
 then show ?case by simp
haftmann@66806
  383
next
haftmann@66806
  384
 case (Suc n)
haftmann@66806
  385
 have "(a mod b) ^ Suc n mod b = (a mod b) * ((a mod b) ^ n mod b) mod b"
haftmann@66806
  386
  by (simp add: mod_mult_right_eq)
haftmann@66806
  387
 with Suc show ?case
haftmann@66806
  388
  by (simp add: mod_mult_left_eq mod_mult_right_eq)
haftmann@66806
  389
qed
haftmann@66806
  390
haftmann@66806
  391
end
haftmann@66806
  392
haftmann@66806
  393
haftmann@66806
  394
class euclidean_ring_cancel = euclidean_ring + euclidean_semiring_cancel
haftmann@66806
  395
begin
haftmann@66806
  396
haftmann@66806
  397
subclass idom_divide ..
haftmann@66806
  398
haftmann@66806
  399
lemma div_minus_minus [simp]: "(- a) div (- b) = a div b"
haftmann@66806
  400
 using div_mult_mult1 [of "- 1" a b] by simp
haftmann@66806
  401
haftmann@66806
  402
lemma mod_minus_minus [simp]: "(- a) mod (- b) = - (a mod b)"
haftmann@66806
  403
 using mod_mult_mult1 [of "- 1" a b] by simp
haftmann@66806
  404
haftmann@66806
  405
lemma div_minus_right: "a div (- b) = (- a) div b"
haftmann@66806
  406
 using div_minus_minus [of "- a" b] by simp
haftmann@66806
  407
haftmann@66806
  408
lemma mod_minus_right: "a mod (- b) = - ((- a) mod b)"
haftmann@66806
  409
 using mod_minus_minus [of "- a" b] by simp
haftmann@66806
  410
haftmann@66806
  411
lemma div_minus1_right [simp]: "a div (- 1) = - a"
haftmann@66806
  412
 using div_minus_right [of a 1] by simp
haftmann@66806
  413
haftmann@66806
  414
lemma mod_minus1_right [simp]: "a mod (- 1) = 0"
haftmann@66806
  415
 using mod_minus_right [of a 1] by simp
haftmann@66806
  416
haftmann@66806
  417
text \<open>Negation respects modular equivalence.\<close>
haftmann@66806
  418
haftmann@66806
  419
lemma mod_minus_eq [mod_simps]:
haftmann@66806
  420
 "(- (a mod b)) mod b = (- a) mod b"
haftmann@66806
  421
proof -
haftmann@66806
  422
 have "(- a) mod b = (- (a div b * b + a mod b)) mod b"
haftmann@66806
  423
  by (simp only: div_mult_mod_eq)
haftmann@66806
  424
 also have "\<dots> = (- (a mod b) + - (a div b) * b) mod b"
haftmann@66806
  425
  by (simp add: ac_simps)
haftmann@66806
  426
 also have "\<dots> = (- (a mod b)) mod b"
haftmann@66806
  427
  by (rule mod_mult_self1)
haftmann@66806
  428
 finally show ?thesis
haftmann@66806
  429
  by (rule sym)
haftmann@66806
  430
qed
haftmann@66806
  431
haftmann@66806
  432
lemma mod_minus_cong:
haftmann@66806
  433
 assumes "a mod b = a' mod b"
haftmann@66806
  434
 shows "(- a) mod b = (- a') mod b"
haftmann@66806
  435
proof -
haftmann@66806
  436
 have "(- (a mod b)) mod b = (- (a' mod b)) mod b"
haftmann@66806
  437
  unfolding assms ..
haftmann@66806
  438
 then show ?thesis
haftmann@66806
  439
  by (simp add: mod_minus_eq)
haftmann@66806
  440
qed
haftmann@66806
  441
haftmann@66806
  442
text \<open>Subtraction respects modular equivalence.\<close>
haftmann@66806
  443
haftmann@66806
  444
lemma mod_diff_left_eq [mod_simps]:
haftmann@66806
  445
 "(a mod c - b) mod c = (a - b) mod c"
haftmann@66806
  446
 using mod_add_cong [of a c "a mod c" "- b" "- b"]
haftmann@66806
  447
 by simp
haftmann@66806
  448
haftmann@66806
  449
lemma mod_diff_right_eq [mod_simps]:
haftmann@66806
  450
 "(a - b mod c) mod c = (a - b) mod c"
haftmann@66806
  451
 using mod_add_cong [of a c a "- b" "- (b mod c)"] mod_minus_cong [of "b mod c" c b]
haftmann@66806
  452
 by simp
haftmann@66806
  453
haftmann@66806
  454
lemma mod_diff_eq:
haftmann@66806
  455
 "(a mod c - b mod c) mod c = (a - b) mod c"
haftmann@66806
  456
 using mod_add_cong [of a c "a mod c" "- b" "- (b mod c)"] mod_minus_cong [of "b mod c" c b]
haftmann@66806
  457
 by simp
haftmann@66806
  458
haftmann@66806
  459
lemma mod_diff_cong:
haftmann@66806
  460
 assumes "a mod c = a' mod c"
haftmann@66806
  461
 assumes "b mod c = b' mod c"
haftmann@66806
  462
 shows "(a - b) mod c = (a' - b') mod c"
haftmann@66806
  463
 using assms mod_add_cong [of a c a' "- b" "- b'"] mod_minus_cong [of b c "b'"]
haftmann@66806
  464
 by simp
haftmann@66806
  465
haftmann@66806
  466
lemma minus_mod_self2 [simp]:
haftmann@66806
  467
 "(a - b) mod b = a mod b"
haftmann@66806
  468
 using mod_diff_right_eq [of a b b]
haftmann@66806
  469
 by (simp add: mod_diff_right_eq)
haftmann@66806
  470
haftmann@66806
  471
lemma minus_mod_self1 [simp]:
haftmann@66806
  472
 "(b - a) mod b = - a mod b"
haftmann@66806
  473
 using mod_add_self2 [of "- a" b] by simp
haftmann@66806
  474
haftmann@66806
  475
lemma mod_eq_dvd_iff:
haftmann@66806
  476
 "a mod c = b mod c \<longleftrightarrow> c dvd a - b" (is "?P \<longleftrightarrow> ?Q")
haftmann@66806
  477
proof
haftmann@66806
  478
 assume ?P
haftmann@66806
  479
 then have "(a mod c - b mod c) mod c = 0"
haftmann@66806
  480
  by simp
haftmann@66806
  481
 then show ?Q
haftmann@66806
  482
  by (simp add: dvd_eq_mod_eq_0 mod_simps)
haftmann@66806
  483
next
haftmann@66806
  484
 assume ?Q
haftmann@66806
  485
 then obtain d where d: "a - b = c * d" ..
haftmann@66806
  486
 then have "a = c * d + b"
haftmann@66806
  487
  by (simp add: algebra_simps)
haftmann@66806
  488
 then show ?P by simp
haftmann@66806
  489
qed
haftmann@66806
  490
haftmann@66806
  491
end
haftmann@66806
  492
haftmann@66806
  493
 
haftmann@64785
  494
subsection \<open>Uniquely determined division\<close>
haftmann@64785
  495
 
haftmann@64785
  496
class unique_euclidean_semiring = euclidean_semiring + 
haftmann@64785
  497
 fixes uniqueness_constraint :: "'a \<Rightarrow> 'a \<Rightarrow> bool"
haftmann@64785
  498
 assumes size_mono_mult:
haftmann@64785
  499
  "b \<noteq> 0 \<Longrightarrow> euclidean_size a < euclidean_size c
haftmann@64785
  500
   \<Longrightarrow> euclidean_size (a * b) < euclidean_size (c * b)"
haftmann@64785
  501
  -- \<open>FIXME justify\<close>
haftmann@64785
  502
 assumes uniqueness_constraint_mono_mult:
haftmann@64785
  503
  "uniqueness_constraint a b \<Longrightarrow> uniqueness_constraint (a * c) (b * c)"
haftmann@64785
  504
 assumes uniqueness_constraint_mod:
haftmann@64785
  505
  "b \<noteq> 0 \<Longrightarrow> \<not> b dvd a \<Longrightarrow> uniqueness_constraint (a mod b) b"
haftmann@64785
  506
 assumes div_bounded:
haftmann@64785
  507
  "b \<noteq> 0 \<Longrightarrow> uniqueness_constraint r b
haftmann@64785
  508
  \<Longrightarrow> euclidean_size r < euclidean_size b
haftmann@64785
  509
  \<Longrightarrow> (q * b + r) div b = q"
haftmann@64785
  510
begin
haftmann@64785
  511
haftmann@64785
  512
lemma divmod_cases [case_names divides remainder by0]:
haftmann@64785
  513
 obtains 
haftmann@64785
  514
  (divides) q where "b \<noteq> 0"
haftmann@64785
  515
   and "a div b = q"
haftmann@64785
  516
   and "a mod b = 0"
haftmann@64785
  517
   and "a = q * b"
haftmann@66814
  518
 | (remainder) q r where "b \<noteq> 0"
haftmann@64785
  519
   and "uniqueness_constraint r b"
haftmann@64785
  520
   and "euclidean_size r < euclidean_size b"
haftmann@66814
  521
   and "r \<noteq> 0"
haftmann@64785
  522
   and "a div b = q"
haftmann@64785
  523
   and "a mod b = r"
haftmann@64785
  524
   and "a = q * b + r"
haftmann@64785
  525
 | (by0) "b = 0"
haftmann@64785
  526
proof (cases "b = 0")
haftmann@64785
  527
 case True
haftmann@64785
  528
 then show thesis
haftmann@64785
  529
 by (rule by0)
haftmann@64785
  530
next
haftmann@64785
  531
 case False
haftmann@64785
  532
 show thesis
haftmann@64785
  533
 proof (cases "b dvd a")
haftmann@64785
  534
  case True
haftmann@64785
  535
  then obtain q where "a = b * q" ..
haftmann@64785
  536
  with \<open>b \<noteq> 0\<close> divides
haftmann@64785
  537
  show thesis
haftmann@64785
  538
   by (simp add: ac_simps)
haftmann@64785
  539
 next
haftmann@64785
  540
  case False
haftmann@64785
  541
  then have "a mod b \<noteq> 0"
haftmann@64785
  542
   by (simp add: mod_eq_0_iff_dvd)
haftmann@64785
  543
  moreover from \<open>b \<noteq> 0\<close> \<open>\<not> b dvd a\<close> have "uniqueness_constraint (a mod b) b"
haftmann@64785
  544
   by (rule uniqueness_constraint_mod)
haftmann@64785
  545
  moreover have "euclidean_size (a mod b) < euclidean_size b"
haftmann@64785
  546
   using \<open>b \<noteq> 0\<close> by (rule mod_size_less)
haftmann@64785
  547
  moreover have "a = a div b * b + a mod b"
haftmann@64785
  548
   by (simp add: div_mult_mod_eq)
haftmann@64785
  549
  ultimately show thesis
haftmann@64785
  550
   using \<open>b \<noteq> 0\<close> by (blast intro: remainder)
haftmann@64785
  551
 qed
haftmann@64785
  552
qed
haftmann@64785
  553
haftmann@64785
  554
lemma div_eqI:
haftmann@64785
  555
 "a div b = q" if "b \<noteq> 0" "uniqueness_constraint r b"
haftmann@64785
  556
  "euclidean_size r < euclidean_size b" "q * b + r = a"
haftmann@64785
  557
proof -
haftmann@64785
  558
 from that have "(q * b + r) div b = q"
haftmann@64785
  559
  by (auto intro: div_bounded)
haftmann@64785
  560
 with that show ?thesis
haftmann@64785
  561
  by simp
haftmann@64785
  562
qed
haftmann@64785
  563
haftmann@64785
  564
lemma mod_eqI:
haftmann@64785
  565
 "a mod b = r" if "b \<noteq> 0" "uniqueness_constraint r b"
haftmann@64785
  566
  "euclidean_size r < euclidean_size b" "q * b + r = a" 
haftmann@64785
  567
proof -
haftmann@64785
  568
 from that have "a div b = q"
haftmann@64785
  569
  by (rule div_eqI)
haftmann@64785
  570
 moreover have "a div b * b + a mod b = a"
haftmann@64785
  571
  by (fact div_mult_mod_eq)
haftmann@64785
  572
 ultimately have "a div b * b + a mod b = a div b * b + r"
haftmann@64785
  573
  using \<open>q * b + r = a\<close> by simp
haftmann@64785
  574
 then show ?thesis
haftmann@64785
  575
  by simp
haftmann@64785
  576
qed
haftmann@64785
  577
haftmann@66806
  578
subclass euclidean_semiring_cancel
haftmann@66806
  579
proof
haftmann@66806
  580
 show "(a + c * b) div b = c + a div b" if "b \<noteq> 0" for a b c
haftmann@66806
  581
 proof (cases a b rule: divmod_cases)
haftmann@66806
  582
  case by0
haftmann@66806
  583
  with \<open>b \<noteq> 0\<close> show ?thesis
haftmann@66806
  584
   by simp
haftmann@66806
  585
 next
haftmann@66806
  586
  case (divides q)
haftmann@66806
  587
  then show ?thesis
haftmann@66806
  588
   by (simp add: ac_simps)
haftmann@66806
  589
 next
haftmann@66806
  590
  case (remainder q r)
haftmann@66806
  591
  then show ?thesis
haftmann@66806
  592
   by (auto intro: div_eqI simp add: algebra_simps)
haftmann@66806
  593
 qed
haftmann@66806
  594
next
haftmann@66806
  595
 show"(c * a) div (c * b) = a div b" if "c \<noteq> 0" for a b c
haftmann@66806
  596
 proof (cases a b rule: divmod_cases)
haftmann@66806
  597
  case by0
haftmann@66806
  598
  then show ?thesis
haftmann@66806
  599
   by simp
haftmann@66806
  600
 next
haftmann@66806
  601
  case (divides q)
haftmann@66806
  602
  with \<open>c \<noteq> 0\<close> show ?thesis
haftmann@66806
  603
   by (simp add: mult.left_commute [of c])
haftmann@66806
  604
 next
haftmann@66806
  605
  case (remainder q r)
haftmann@66806
  606
  from \<open>b \<noteq> 0\<close> \<open>c \<noteq> 0\<close> have "b * c \<noteq> 0"
haftmann@66806
  607
   by simp
haftmann@66806
  608
  from remainder \<open>c \<noteq> 0\<close>
haftmann@66806
  609
  have "uniqueness_constraint (r * c) (b * c)"
haftmann@66806
  610
   and "euclidean_size (r * c) < euclidean_size (b * c)"
haftmann@66806
  611
   by (simp_all add: uniqueness_constraint_mono_mult uniqueness_constraint_mod size_mono_mult)
haftmann@66806
  612
  with remainder show ?thesis
haftmann@66806
  613
   by (auto intro!: div_eqI [of _ "c * (a mod b)"] simp add: algebra_simps)
haftmann@66806
  614
    (use \<open>b * c \<noteq> 0\<close> in simp)
haftmann@66806
  615
 qed
haftmann@66806
  616
qed
haftmann@66806
  617
haftmann@66814
  618
lemma div_mult1_eq:
haftmann@66814
  619
 "(a * b) div c = a * (b div c) + a * (b mod c) div c"
haftmann@66814
  620
proof (cases "a * (b mod c)" c rule: divmod_cases)
haftmann@66814
  621
 case (divides q)
haftmann@66814
  622
 have "a * b = a * (b div c * c + b mod c)"
haftmann@66814
  623
  by (simp add: div_mult_mod_eq)
haftmann@66814
  624
 also have "\<dots> = (a * (b div c) + q) * c"
haftmann@66814
  625
  using divides by (simp add: algebra_simps)
haftmann@66814
  626
 finally have "(a * b) div c = \<dots> div c"
haftmann@66814
  627
  by simp
haftmann@66814
  628
 with divides show ?thesis
haftmann@66814
  629
  by simp
haftmann@66814
  630
next
haftmann@66814
  631
 case (remainder q r)
haftmann@66814
  632
 from remainder(1-3) show ?thesis
haftmann@66814
  633
 proof (rule div_eqI)
haftmann@66814
  634
  have "a * b = a * (b div c * c + b mod c)"
haftmann@66814
  635
   by (simp add: div_mult_mod_eq)
haftmann@66814
  636
  also have "\<dots> = a * c * (b div c) + q * c + r"
haftmann@66814
  637
   using remainder by (simp add: algebra_simps)
haftmann@66814
  638
  finally show "(a * (b div c) + a * (b mod c) div c) * c + r = a * b"
haftmann@66814
  639
   using remainder(5-7) by (simp add: algebra_simps)
haftmann@66814
  640
 qed
haftmann@66814
  641
next
haftmann@66814
  642
 case by0
haftmann@66814
  643
 then show ?thesis
haftmann@66814
  644
  by simp
haftmann@66814
  645
qed
haftmann@66814
  646
haftmann@66814
  647
lemma div_add1_eq:
haftmann@66814
  648
 "(a + b) div c = a div c + b div c + (a mod c + b mod c) div c"
haftmann@66814
  649
proof (cases "a mod c + b mod c" c rule: divmod_cases)
haftmann@66814
  650
 case (divides q)
haftmann@66814
  651
 have "a + b = (a div c * c + a mod c) + (b div c * c + b mod c)"
haftmann@66814
  652
  using mod_mult_div_eq [of a c] mod_mult_div_eq [of b c] by (simp add: ac_simps)
haftmann@66814
  653
 also have "\<dots> = (a div c + b div c) * c + (a mod c + b mod c)"
haftmann@66814
  654
  by (simp add: algebra_simps)
haftmann@66814
  655
 also have "\<dots> = (a div c + b div c + q) * c"
haftmann@66814
  656
  using divides by (simp add: algebra_simps)
haftmann@66814
  657
 finally have "(a + b) div c = (a div c + b div c + q) * c div c"
haftmann@66814
  658
  by simp
haftmann@66814
  659
 with divides show ?thesis
haftmann@66814
  660
  by simp
haftmann@66814
  661
next
haftmann@66814
  662
 case (remainder q r)
haftmann@66814
  663
 from remainder(1-3) show ?thesis
haftmann@66814
  664
 proof (rule div_eqI)
haftmann@66814
  665
  have "(a div c + b div c + q) * c + r + (a mod c + b mod c) =
haftmann@66814
  666
    (a div c * c + a mod c) + (b div c * c + b mod c) + q * c + r"
haftmann@66814
  667
   by (simp add: algebra_simps)
haftmann@66814
  668
  also have "\<dots> = a + b + (a mod c + b mod c)"
haftmann@66814
  669
   by (simp add: div_mult_mod_eq remainder) (simp add: ac_simps)
haftmann@66814
  670
  finally show "(a div c + b div c + (a mod c + b mod c) div c) * c + r = a + b"
haftmann@66814
  671
   using remainder by simp
haftmann@66814
  672
 qed
haftmann@66814
  673
next
haftmann@66814
  674
 case by0
haftmann@66814
  675
 then show ?thesis
haftmann@66814
  676
  by simp
haftmann@66814
  677
qed
haftmann@66814
  678
haftmann@64785
  679
end
haftmann@64785
  680
haftmann@64785
  681
class unique_euclidean_ring = euclidean_ring + unique_euclidean_semiring
haftmann@66806
  682
begin
haftmann@66806
  683
 
haftmann@66806
  684
subclass euclidean_ring_cancel ..
haftmann@64785
  685
haftmann@64785
  686
end
haftmann@66806
  687
haftmann@66808
  688
haftmann@66808
  689
subsection \<open>Euclidean division on @{typ nat}\<close>
haftmann@66808
  690
haftmann@66816
  691
instantiation nat :: normalization_semidom
haftmann@66808
  692
begin
haftmann@66808
  693
haftmann@66808
  694
definition normalize_nat :: "nat \<Rightarrow> nat"
haftmann@66808
  695
 where [simp]: "normalize = (id :: nat \<Rightarrow> nat)"
haftmann@66808
  696
haftmann@66808
  697
definition unit_factor_nat :: "nat \<Rightarrow> nat"
haftmann@66808
  698
 where "unit_factor n = (if n = 0 then 0 else 1 :: nat)"
haftmann@66808
  699
haftmann@66808
  700
lemma unit_factor_simps [simp]:
haftmann@66808
  701
 "unit_factor 0 = (0::nat)"
haftmann@66808
  702
 "unit_factor (Suc n) = 1"
haftmann@66808
  703
 by (simp_all add: unit_factor_nat_def)
haftmann@66808
  704
haftmann@66816
  705
definition divide_nat :: "nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> nat"
haftmann@66816
  706
 where "m div n = (if n = 0 then 0 else Max {k::nat. k * n \<le> m})"
haftmann@66816
  707
haftmann@66816
  708
instance
haftmann@66816
  709
 by standard (auto simp add: divide_nat_def ac_simps unit_factor_nat_def intro: Max_eqI)
haftmann@66816
  710
haftmann@66816
  711
end
haftmann@66816
  712
haftmann@66816
  713
instantiation nat :: unique_euclidean_semiring
haftmann@66816
  714
begin
haftmann@66816
  715
haftmann@66808
  716
definition euclidean_size_nat :: "nat \<Rightarrow> nat"
haftmann@66808
  717
 where [simp]: "euclidean_size_nat = id"
haftmann@66808
  718
haftmann@66808
  719
definition uniqueness_constraint_nat :: "nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> bool"
haftmann@66808
  720
 where [simp]: "uniqueness_constraint_nat = \<top>"
haftmann@66808
  721
haftmann@66808
  722
definition modulo_nat :: "nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> nat"
haftmann@66808
  723
 where "m mod n = m - (m div n * (n::nat))"
haftmann@66808
  724
haftmann@66808
  725
instance proof
haftmann@66808
  726
 fix m n :: nat
haftmann@66808
  727
 have ex: "\<exists>k. k * n \<le> l" for l :: nat
haftmann@66808
  728
  by (rule exI [of _ 0]) simp
haftmann@66808
  729
 have fin: "finite {k. k * n \<le> l}" if "n > 0" for l
haftmann@66808
  730
 proof -
haftmann@66808
  731
  from that have "{k. k * n \<le> l} \<subseteq> {k. k \<le> l}"
haftmann@66808
  732
   by (cases n) auto
haftmann@66808
  733
  then show ?thesis
haftmann@66808
  734
   by (rule finite_subset) simp
haftmann@66808
  735
 qed
haftmann@66808
  736
 have mult_div_unfold: "n * (m div n) = Max {l. l \<le> m \<and> n dvd l}"
haftmann@66808
  737
 proof (cases "n = 0")
haftmann@66808
  738
  case True
haftmann@66808
  739
  moreover have "{l. l = 0 \<and> l \<le> m} = {0::nat}"
haftmann@66808
  740
   by auto
haftmann@66808
  741
  ultimately show ?thesis
haftmann@66808
  742
   by simp
haftmann@66808
  743
 next
haftmann@66808
  744
  case False
haftmann@66808
  745
  with ex [of m] fin have "n * Max {k. k * n \<le> m} = Max (times n ` {k. k * n \<le> m})"
haftmann@66808
  746
   by (auto simp add: nat_mult_max_right intro: hom_Max_commute)
haftmann@66808
  747
  also have "times n ` {k. k * n \<le> m} = {l. l \<le> m \<and> n dvd l}"
haftmann@66808
  748
   by (auto simp add: ac_simps elim!: dvdE)
haftmann@66808
  749
  finally show ?thesis
haftmann@66808
  750
   using False by (simp add: divide_nat_def ac_simps)
haftmann@66808
  751
 qed
haftmann@66808
  752
 have less_eq: "m div n * n \<le> m"
haftmann@66808
  753
  by (auto simp add: mult_div_unfold ac_simps intro: Max.boundedI)
haftmann@66808
  754
 then show "m div n * n + m mod n = m"
haftmann@66808
  755
  by (simp add: modulo_nat_def)
haftmann@66808
  756
 assume "n \<noteq> 0" 
haftmann@66808
  757
 show "euclidean_size (m mod n) < euclidean_size n"
haftmann@66808
  758
 proof -
haftmann@66808
  759
  have "m < Suc (m div n) * n"
haftmann@66808
  760
  proof (rule ccontr)
haftmann@66808
  761
   assume "\<not> m < Suc (m div n) * n"
haftmann@66808
  762
   then have "Suc (m div n) * n \<le> m"
haftmann@66808
  763
    by (simp add: not_less)
haftmann@66808
  764
   moreover from \<open>n \<noteq> 0\<close> have "Max {k. k * n \<le> m} < Suc (m div n)"
haftmann@66808
  765
    by (simp add: divide_nat_def)
haftmann@66808
  766
   with \<open>n \<noteq> 0\<close> ex fin have "\<And>k. k * n \<le> m \<Longrightarrow> k < Suc (m div n)"
haftmann@66808
  767
    by auto
haftmann@66808
  768
   ultimately have "Suc (m div n) < Suc (m div n)"
haftmann@66808
  769
    by blast
haftmann@66808
  770
   then show False
haftmann@66808
  771
    by simp
haftmann@66808
  772
  qed
haftmann@66808
  773
  with \<open>n \<noteq> 0\<close> show ?thesis
haftmann@66808
  774
   by (simp add: modulo_nat_def)
haftmann@66808
  775
 qed
haftmann@66808
  776
 show "euclidean_size m \<le> euclidean_size (m * n)"
haftmann@66808
  777
  using \<open>n \<noteq> 0\<close> by (cases n) simp_all
haftmann@66808
  778
 fix q r :: nat
haftmann@66808
  779
 show "(q * n + r) div n = q" if "euclidean_size r < euclidean_size n"
haftmann@66808
  780
 proof -
haftmann@66808
  781
  from that have "r < n"
haftmann@66808
  782
   by simp
haftmann@66808
  783
  have "k \<le> q" if "k * n \<le> q * n + r" for k
haftmann@66808
  784
  proof (rule ccontr)
haftmann@66808
  785
   assume "\<not> k \<le> q"
haftmann@66808
  786
   then have "q < k"
haftmann@66808
  787
    by simp
haftmann@66808
  788
   then obtain l where "k = Suc (q + l)"
haftmann@66808
  789
    by (auto simp add: less_iff_Suc_add)
haftmann@66808
  790
   with \<open>r < n\<close> that show False
haftmann@66808
  791
    by (simp add: algebra_simps)
haftmann@66808
  792
  qed
haftmann@66808
  793
  with \<open>n \<noteq> 0\<close> ex fin show ?thesis
haftmann@66808
  794
   by (auto simp add: divide_nat_def Max_eq_iff)
haftmann@66808
  795
 qed
haftmann@66816
  796
qed simp_all
haftmann@66808
  797
haftmann@66806
  798
end
haftmann@66808
  799
haftmann@66808
  800
text \<open>Tool support\<close>
haftmann@66808
  801
haftmann@66808
  802
ML \<open>
haftmann@66808
  803
structure Cancel_Div_Mod_Nat = Cancel_Div_Mod
haftmann@66808
  804
(
haftmann@66808
  805
 val div_name = @{const_name divide};
haftmann@66808
  806
 val mod_name = @{const_name modulo};
haftmann@66808
  807
 val mk_binop = HOLogic.mk_binop;
haftmann@66808
  808
 val dest_plus = HOLogic.dest_bin @{const_name Groups.plus} HOLogic.natT;
haftmann@66813
  809
 val mk_sum = Arith_Data.mk_sum;
haftmann@66808
  810
 fun dest_sum tm =
haftmann@66808
  811
  if HOLogic.is_zero tm then []
haftmann@66808
  812
  else
haftmann@66808
  813
   (case try HOLogic.dest_Suc tm of
haftmann@66808
  814
    SOME t => HOLogic.Suc_zero :: dest_sum t
haftmann@66808
  815
   | NONE =>
haftmann@66808
  816
     (case try dest_plus tm of
haftmann@66808
  817
      SOME (t, u) => dest_sum t @ dest_sum u
haftmann@66808
  818
     | NONE => [tm]));
haftmann@66808
  819
haftmann@66808
  820
 val div_mod_eqs = map mk_meta_eq @{thms cancel_div_mod_rules};
haftmann@66808
  821
haftmann@66808
  822
 val prove_eq_sums = Arith_Data.prove_conv2 all_tac
haftmann@66808
  823
  (Arith_Data.simp_all_tac @{thms add_0_left add_0_right ac_simps})
haftmann@66808
  824
)
haftmann@66808
  825
\<close>
haftmann@66808
  826
haftmann@66808
  827
simproc_setup cancel_div_mod_nat ("(m::nat) + n") =
haftmann@66808
  828
 \<open>K Cancel_Div_Mod_Nat.proc\<close>
haftmann@66808
  829
haftmann@66808
  830
lemma div_nat_eqI:
haftmann@66808
  831
 "m div n = q" if "n * q \<le> m" and "m < n * Suc q" for m n q :: nat
haftmann@66808
  832
 by (rule div_eqI [of _ "m - n * q"]) (use that in \<open>simp_all add: algebra_simps\<close>)
haftmann@66808
  833
haftmann@66808
  834
lemma mod_nat_eqI:
haftmann@66808
  835
 "m mod n = r" if "r < n" and "r \<le> m" and "n dvd m - r" for m n r :: nat
haftmann@66808
  836
 by (rule mod_eqI [of _ _ "(m - r) div n"]) (use that in \<open>simp_all add: algebra_simps\<close>)
haftmann@66808
  837
haftmann@66808
  838
lemma div_mult_self_is_m [simp]:
haftmann@66808
  839
 "m * n div n = m" if "n > 0" for m n :: nat
haftmann@66808
  840
 using that by simp
haftmann@66808
  841
haftmann@66808
  842
lemma div_mult_self1_is_m [simp]:
haftmann@66808
  843
 "n * m div n = m" if "n > 0" for m n :: nat
haftmann@66808
  844
 using that by simp
haftmann@66808
  845
haftmann@66808
  846
lemma mod_less_divisor [simp]:
haftmann@66808
  847
 "m mod n < n" if "n > 0" for m n :: nat
haftmann@66808
  848
 using mod_size_less [of n m] that by simp
haftmann@66808
  849
haftmann@66808
  850
lemma mod_le_divisor [simp]:
haftmann@66808
  851
 "m mod n \<le> n" if "n > 0" for m n :: nat
haftmann@66808
  852
 using that by (auto simp add: le_less)
haftmann@66808
  853
haftmann@66808
  854
lemma div_times_less_eq_dividend [simp]:
haftmann@66808
  855
 "m div n * n \<le> m" for m n :: nat
haftmann@66808
  856
 by (simp add: minus_mod_eq_div_mult [symmetric])
haftmann@66808
  857
haftmann@66808
  858
lemma times_div_less_eq_dividend [simp]:
haftmann@66808
  859
 "n * (m div n) \<le> m" for m n :: nat
haftmann@66808
  860
 using div_times_less_eq_dividend [of m n]
haftmann@66808
  861
 by (simp add: ac_simps)
haftmann@66808
  862
haftmann@66808
  863
lemma dividend_less_div_times:
haftmann@66808
  864
 "m < n + (m div n) * n" if "0 < n" for m n :: nat
haftmann@66808
  865
proof -
haftmann@66808
  866
 from that have "m mod n < n"
haftmann@66808
  867
  by simp
haftmann@66808
  868
 then show ?thesis
haftmann@66808
  869
  by (simp add: minus_mod_eq_div_mult [symmetric])
haftmann@66808
  870
qed
haftmann@66808
  871
haftmann@66808
  872
lemma dividend_less_times_div:
haftmann@66808
  873
 "m < n + n * (m div n)" if "0 < n" for m n :: nat
haftmann@66808
  874
 using dividend_less_div_times [of n m] that
haftmann@66808
  875
 by (simp add: ac_simps)
haftmann@66808
  876
haftmann@66808
  877
lemma mod_Suc_le_divisor [simp]:
haftmann@66808
  878
 "m mod Suc n \<le> n"
haftmann@66808
  879
 using mod_less_divisor [of "Suc n" m] by arith
haftmann@66808
  880
haftmann@66808
  881
lemma mod_less_eq_dividend [simp]:
haftmann@66808
  882
 "m mod n \<le> m" for m n :: nat
haftmann@66808
  883
proof (rule add_leD2)
haftmann@66808
  884
 from div_mult_mod_eq have "m div n * n + m mod n = m" .
haftmann@66808
  885
 then show "m div n * n + m mod n \<le> m" by auto
haftmann@66808
  886
qed
haftmann@66808
  887
haftmann@66808
  888
lemma
haftmann@66808
  889
 div_less [simp]: "m div n = 0"
haftmann@66808
  890
 and mod_less [simp]: "m mod n = m"
haftmann@66808
  891
 if "m < n" for m n :: nat
haftmann@66808
  892
 using that by (auto intro: div_eqI mod_eqI) 
haftmann@66808
  893
haftmann@66808
  894
lemma le_div_geq:
haftmann@66808
  895
 "m div n = Suc ((m - n) div n)" if "0 < n" and "n \<le> m" for m n :: nat
haftmann@66808
  896
proof -
haftmann@66808
  897
 from \<open>n \<le> m\<close> obtain q where "m = n + q"
haftmann@66808
  898
  by (auto simp add: le_iff_add)
haftmann@66808
  899
 with \<open>0 < n\<close> show ?thesis
haftmann@66808
  900
  by (simp add: div_add_self1)
haftmann@66808
  901
qed
haftmann@66808
  902
haftmann@66808
  903
lemma le_mod_geq:
haftmann@66808
  904
 "m mod n = (m - n) mod n" if "n \<le> m" for m n :: nat
haftmann@66808
  905
proof -
haftmann@66808
  906
 from \<open>n \<le> m\<close> obtain q where "m = n + q"
haftmann@66808
  907
  by (auto simp add: le_iff_add)
haftmann@66808
  908
 then show ?thesis
haftmann@66808
  909
  by simp
haftmann@66808
  910
qed
haftmann@66808
  911
haftmann@66808
  912
lemma div_if:
haftmann@66808
  913
 "m div n = (if m < n \<or> n = 0 then 0 else Suc ((m - n) div n))"
haftmann@66808
  914
 by (simp add: le_div_geq)
haftmann@66808
  915
haftmann@66808
  916
lemma mod_if:
haftmann@66808
  917
 "m mod n = (if m < n then m else (m - n) mod n)" for m n :: nat
haftmann@66808
  918
 by (simp add: le_mod_geq)
haftmann@66808
  919
haftmann@66808
  920
lemma div_eq_0_iff:
haftmann@66808
  921
 "m div n = 0 \<longleftrightarrow> m < n \<or> n = 0" for m n :: nat
haftmann@66808
  922
 by (simp add: div_if)
haftmann@66808
  923
haftmann@66808
  924
lemma div_greater_zero_iff:
haftmann@66808
  925
 "m div n > 0 \<longleftrightarrow> n \<le> m \<and> n > 0" for m n :: nat
haftmann@66808
  926
 using div_eq_0_iff [of m n] by auto
haftmann@66808
  927
haftmann@66808
  928
lemma mod_greater_zero_iff_not_dvd:
haftmann@66808
  929
 "m mod n > 0 \<longleftrightarrow> \<not> n dvd m" for m n :: nat
haftmann@66808
  930
 by (simp add: dvd_eq_mod_eq_0)
haftmann@66808
  931
haftmann@66808
  932
lemma div_by_Suc_0 [simp]:
haftmann@66808
  933
 "m div Suc 0 = m"
haftmann@66808
  934
 using div_by_1 [of m] by simp
haftmann@66808
  935
haftmann@66808
  936
lemma mod_by_Suc_0 [simp]:
haftmann@66808
  937
 "m mod Suc 0 = 0"
haftmann@66808
  938
 using mod_by_1 [of m] by simp
haftmann@66808
  939
haftmann@66808
  940
lemma div2_Suc_Suc [simp]:
haftmann@66808
  941
 "Suc (Suc m) div 2 = Suc (m div 2)"
haftmann@66808
  942
 by (simp add: numeral_2_eq_2 le_div_geq)
haftmann@66808
  943
haftmann@66808
  944
lemma Suc_n_div_2_gt_zero [simp]:
haftmann@66808
  945
 "0 < Suc n div 2" if "n > 0" for n :: nat
haftmann@66808
  946
 using that by (cases n) simp_all
haftmann@66808
  947
haftmann@66808
  948
lemma div_2_gt_zero [simp]:
haftmann@66808
  949
 "0 < n div 2" if "Suc 0 < n" for n :: nat
haftmann@66808
  950
 using that Suc_n_div_2_gt_zero [of "n - 1"] by simp
haftmann@66808
  951
haftmann@66808
  952
lemma mod2_Suc_Suc [simp]:
haftmann@66808
  953
 "Suc (Suc m) mod 2 = m mod 2"
haftmann@66808
  954
 by (simp add: numeral_2_eq_2 le_mod_geq)
haftmann@66808
  955
haftmann@66808
  956
lemma add_self_div_2 [simp]:
haftmann@66808
  957
 "(m + m) div 2 = m" for m :: nat
haftmann@66808
  958
 by (simp add: mult_2 [symmetric])
haftmann@66808
  959
haftmann@66808
  960
lemma add_self_mod_2 [simp]:
haftmann@66808
  961
 "(m + m) mod 2 = 0" for m :: nat
haftmann@66808
  962
 by (simp add: mult_2 [symmetric])
haftmann@66808
  963
haftmann@66808
  964
lemma mod2_gr_0 [simp]:
haftmann@66808
  965
 "0 < m mod 2 \<longleftrightarrow> m mod 2 = 1" for m :: nat
haftmann@66808
  966
proof -
haftmann@66808
  967
 have "m mod 2 < 2"
haftmann@66808
  968
  by (rule mod_less_divisor) simp
haftmann@66808
  969
 then have "m mod 2 = 0 \<or> m mod 2 = 1"
haftmann@66808
  970
  by arith
haftmann@66808
  971
 then show ?thesis
haftmann@66808
  972
  by auto   
haftmann@66808
  973
qed
haftmann@66808
  974
haftmann@66808
  975
lemma mod_Suc_eq [mod_simps]:
haftmann@66808
  976
 "Suc (m mod n) mod n = Suc m mod n"
haftmann@66808
  977
proof -
haftmann@66808
  978
 have "(m mod n + 1) mod n = (m + 1) mod n"
haftmann@66808
  979
  by (simp only: mod_simps)
haftmann@66808
  980
 then show ?thesis
haftmann@66808
  981
  by simp
haftmann@66808
  982
qed
haftmann@66808
  983
haftmann@66808
  984
lemma mod_Suc_Suc_eq [mod_simps]:
haftmann@66808
  985
 "Suc (Suc (m mod n)) mod n = Suc (Suc m) mod n"
haftmann@66808
  986
proof -
haftmann@66808
  987
 have "(m mod n + 2) mod n = (m + 2) mod n"
haftmann@66808
  988
  by (simp only: mod_simps)
haftmann@66808
  989
 then show ?thesis
haftmann@66808
  990
  by simp
haftmann@66808
  991
qed
haftmann@66808
  992
haftmann@66808
  993
lemma
haftmann@66808
  994
 Suc_mod_mult_self1 [simp]: "Suc (m + k * n) mod n = Suc m mod n"
haftmann@66808
  995
 and Suc_mod_mult_self2 [simp]: "Suc (m + n * k) mod n = Suc m mod n"
haftmann@66808
  996
 and Suc_mod_mult_self3 [simp]: "Suc (k * n + m) mod n = Suc m mod n"
haftmann@66808
  997
 and Suc_mod_mult_self4 [simp]: "Suc (n * k + m) mod n = Suc m mod n"
haftmann@66808
  998
 by (subst mod_Suc_eq [symmetric], simp add: mod_simps)+
haftmann@66808
  999
haftmann@66808
 1000
context
haftmann@66808
 1001
 fixes m n q :: nat
haftmann@66808
 1002
begin
haftmann@66808
 1003
haftmann@66808
 1004
private lemma eucl_rel_mult2:
haftmann@66808
 1005
 "m mod n + n * (m div n mod q) < n * q"
haftmann@66808
 1006
 if "n > 0" and "q > 0"
haftmann@66808
 1007
proof -
haftmann@66808
 1008
 from \<open>n > 0\<close> have "m mod n < n"
haftmann@66808
 1009
  by (rule mod_less_divisor)
haftmann@66808
 1010
 from \<open>q > 0\<close> have "m div n mod q < q"
haftmann@66808
 1011
  by (rule mod_less_divisor)
haftmann@66808
 1012
 then obtain s where "q = Suc (m div n mod q + s)"
haftmann@66808
 1013
  by (blast dest: less_imp_Suc_add)
haftmann@66808
 1014
 moreover have "m mod n + n * (m div n mod q) < n * Suc (m div n mod q + s)"
haftmann@66808
 1015
  using \<open>m mod n < n\<close> by (simp add: add_mult_distrib2)
haftmann@66808
 1016
 ultimately show ?thesis
haftmann@66808
 1017
  by simp
haftmann@66808
 1018
qed
haftmann@66808
 1019
haftmann@66808
 1020
lemma div_mult2_eq:
haftmann@66808
 1021
 "m div (n * q) = (m div n) div q"
haftmann@66808
 1022
proof (cases "n = 0 \<or> q = 0")
haftmann@66808
 1023
 case True
haftmann@66808
 1024
 then show ?thesis
haftmann@66808
 1025
  by auto
haftmann@66808
 1026
next
haftmann@66808
 1027
 case False
haftmann@66808
 1028
 with eucl_rel_mult2 show ?thesis
haftmann@66808
 1029
  by (auto intro: div_eqI [of _ "n * (m div n mod q) + m mod n"]
haftmann@66808
 1030
   simp add: algebra_simps add_mult_distrib2 [symmetric])
haftmann@66808
 1031
qed
haftmann@66808
 1032
haftmann@66808
 1033
lemma mod_mult2_eq:
haftmann@66808
 1034
 "m mod (n * q) = n * (m div n mod q) + m mod n"
haftmann@66808
 1035
proof (cases "n = 0 \<or> q = 0")
haftmann@66808
 1036
 case True
haftmann@66808
 1037
 then show ?thesis
haftmann@66808
 1038
  by auto
haftmann@66808
 1039
next
haftmann@66808
 1040
 case False
haftmann@66808
 1041
 with eucl_rel_mult2 show ?thesis
haftmann@66808
 1042
  by (auto intro: mod_eqI [of _ _ "(m div n) div q"]
haftmann@66808
 1043
   simp add: algebra_simps add_mult_distrib2 [symmetric])
haftmann@66808
 1044
qed
haftmann@66808
 1045
haftmann@66808
 1046
end
haftmann@66808
 1047
haftmann@66808
 1048
lemma div_le_mono:
haftmann@66808
 1049
 "m div k \<le> n div k" if "m \<le> n" for m n k :: nat
haftmann@66808
 1050
proof -
haftmann@66808
 1051
 from that obtain q where "n = m + q"
haftmann@66808
 1052
  by (auto simp add: le_iff_add)
haftmann@66808
 1053
 then show ?thesis
haftmann@66808
 1054
  by (simp add: div_add1_eq [of m q k])
haftmann@66808
 1055
qed
haftmann@66808
 1056
haftmann@66808
 1057
text \<open>Antimonotonicity of @{const divide} in second argument\<close>
haftmann@66808
 1058
haftmann@66808
 1059
lemma div_le_mono2:
haftmann@66808
 1060
 "k div n \<le> k div m" if "0 < m" and "m \<le> n" for m n k :: nat
haftmann@66808
 1061
using that proof (induct k arbitrary: m rule: less_induct)
haftmann@66808
 1062
 case (less k)
haftmann@66808
 1063
 show ?case
haftmann@66808
 1064
 proof (cases "n \<le> k")
haftmann@66808
 1065
  case False
haftmann@66808
 1066
  then show ?thesis
haftmann@66808
 1067
   by simp
haftmann@66808
 1068
 next
haftmann@66808
 1069
  case True
haftmann@66808
 1070
  have "(k - n) div n \<le> (k - m) div n"
haftmann@66808
 1071
   using less.prems
haftmann@66808
 1072
   by (blast intro: div_le_mono diff_le_mono2)
haftmann@66808
 1073
  also have "\<dots> \<le> (k - m) div m"
haftmann@66808
 1074
   using \<open>n \<le> k\<close> less.prems less.hyps [of "k - m" m]
haftmann@66808
 1075
   by simp
haftmann@66808
 1076
  finally show ?thesis
haftmann@66808
 1077
   using \<open>n \<le> k\<close> less.prems
haftmann@66808
 1078
   by (simp add: le_div_geq)
haftmann@66808
 1079
 qed
haftmann@66808
 1080
qed
haftmann@66808
 1081
haftmann@66808
 1082
lemma div_le_dividend [simp]:
haftmann@66808
 1083
 "m div n \<le> m" for m n :: nat
haftmann@66808
 1084
 using div_le_mono2 [of 1 n m] by (cases "n = 0") simp_all
haftmann@66808
 1085
haftmann@66808
 1086
lemma div_less_dividend [simp]:
haftmann@66808
 1087
 "m div n < m" if "1 < n" and "0 < m" for m n :: nat
haftmann@66808
 1088
using that proof (induct m rule: less_induct)
haftmann@66808
 1089
 case (less m)
haftmann@66808
 1090
 show ?case
haftmann@66808
 1091
 proof (cases "n < m")
haftmann@66808
 1092
  case False
haftmann@66808
 1093
  with less show ?thesis
haftmann@66808
 1094
   by (cases "n = m") simp_all
haftmann@66808
 1095
 next
haftmann@66808
 1096
  case True
haftmann@66808
 1097
  then show ?thesis
haftmann@66808
 1098
   using less.hyps [of "m - n"] less.prems
haftmann@66808
 1099
   by (simp add: le_div_geq)
haftmann@66808
 1100
 qed
haftmann@66808
 1101
qed
haftmann@66808
 1102
haftmann@66808
 1103
lemma div_eq_dividend_iff:
haftmann@66808
 1104
 "m div n = m \<longleftrightarrow> n = 1" if "m > 0" for m n :: nat
haftmann@66808
 1105
proof
haftmann@66808
 1106
 assume "n = 1"
haftmann@66808
 1107
 then show "m div n = m"
haftmann@66808
 1108
  by simp
haftmann@66808
 1109
next
haftmann@66808
 1110
 assume P: "m div n = m"
haftmann@66808
 1111
 show "n = 1"
haftmann@66808
 1112
 proof (rule ccontr)
haftmann@66808
 1113
  have "n \<noteq> 0"
haftmann@66808
 1114
   by (rule ccontr) (use that P in auto)
haftmann@66808
 1115
  moreover assume "n \<noteq> 1"
haftmann@66808
 1116
  ultimately have "n > 1"
haftmann@66808
 1117
   by simp
haftmann@66808
 1118
  with that have "m div n < m"
haftmann@66808
 1119
   by simp
haftmann@66808
 1120
  with P show False
haftmann@66808
 1121
   by simp
haftmann@66808
 1122
 qed
haftmann@66808
 1123
qed
haftmann@66808
 1124
haftmann@66808
 1125
lemma less_mult_imp_div_less:
haftmann@66808
 1126
 "m div n < i" if "m < i * n" for m n i :: nat
haftmann@66808
 1127
proof -
haftmann@66808
 1128
 from that have "i * n > 0"
haftmann@66808
 1129
  by (cases "i * n = 0") simp_all
haftmann@66808
 1130
 then have "i > 0" and "n > 0"
haftmann@66808
 1131
  by simp_all
haftmann@66808
 1132
 have "m div n * n \<le> m"
haftmann@66808
 1133
  by simp
haftmann@66808
 1134
 then have "m div n * n < i * n"
haftmann@66808
 1135
  using that by (rule le_less_trans)
haftmann@66808
 1136
 with \<open>n > 0\<close> show ?thesis
haftmann@66808
 1137
  by simp
haftmann@66808
 1138
qed
haftmann@66808
 1139
haftmann@66808
 1140
text \<open>A fact for the mutilated chess board\<close>
haftmann@66808
 1141
haftmann@66808
 1142
lemma mod_Suc:
haftmann@66808
 1143
 "Suc m mod n = (if Suc (m mod n) = n then 0 else Suc (m mod n))" (is "_ = ?rhs")
haftmann@66808
 1144
proof (cases "n = 0")
haftmann@66808
 1145
 case True
haftmann@66808
 1146
 then show ?thesis
haftmann@66808
 1147
  by simp
haftmann@66808
 1148
next
haftmann@66808
 1149
 case False
haftmann@66808
 1150
 have "Suc m mod n = Suc (m mod n) mod n"
haftmann@66808
 1151
  by (simp add: mod_simps)
haftmann@66808
 1152
 also have "\<dots> = ?rhs"
haftmann@66808
 1153
  using False by (auto intro!: mod_nat_eqI intro: neq_le_trans simp add: Suc_le_eq)
haftmann@66808
 1154
 finally show ?thesis .
haftmann@66808
 1155
qed
haftmann@66808
 1156
haftmann@66808
 1157
lemma Suc_times_mod_eq:
haftmann@66808
 1158
 "Suc (m * n) mod m = 1" if "Suc 0 < m"
haftmann@66808
 1159
 using that by (simp add: mod_Suc)
haftmann@66808
 1160
haftmann@66808
 1161
lemma Suc_times_numeral_mod_eq [simp]:
haftmann@66808
 1162
 "Suc (numeral k * n) mod numeral k = 1" if "numeral k \<noteq> (1::nat)"
haftmann@66808
 1163
 by (rule Suc_times_mod_eq) (use that in simp)
haftmann@66808
 1164
haftmann@66808
 1165
lemma Suc_div_le_mono [simp]:
haftmann@66808
 1166
 "m div n \<le> Suc m div n"
haftmann@66808
 1167
 by (simp add: div_le_mono)
haftmann@66808
 1168
haftmann@66808
 1169
text \<open>These lemmas collapse some needless occurrences of Suc:
haftmann@66808
 1170
 at least three Sucs, since two and fewer are rewritten back to Suc again!
haftmann@66808
 1171
 We already have some rules to simplify operands smaller than 3.\<close>
haftmann@66808
 1172
haftmann@66808
 1173
lemma div_Suc_eq_div_add3 [simp]:
haftmann@66808
 1174
 "m div Suc (Suc (Suc n)) = m div (3 + n)"
haftmann@66808
 1175
 by (simp add: Suc3_eq_add_3)
haftmann@66808
 1176
haftmann@66808
 1177
lemma mod_Suc_eq_mod_add3 [simp]:
haftmann@66808
 1178
 "m mod Suc (Suc (Suc n)) = m mod (3 + n)"
haftmann@66808
 1179
 by (simp add: Suc3_eq_add_3)
haftmann@66808
 1180
haftmann@66808
 1181
lemma Suc_div_eq_add3_div:
haftmann@66808
 1182
 "Suc (Suc (Suc m)) div n = (3 + m) div n"
haftmann@66808
 1183
 by (simp add: Suc3_eq_add_3)
haftmann@66808
 1184
haftmann@66808
 1185
lemma Suc_mod_eq_add3_mod:
haftmann@66808
 1186
 "Suc (Suc (Suc m)) mod n = (3 + m) mod n"
haftmann@66808
 1187
 by (simp add: Suc3_eq_add_3)
haftmann@66808
 1188
haftmann@66808
 1189
lemmas Suc_div_eq_add3_div_numeral [simp] =
haftmann@66808
 1190
 Suc_div_eq_add3_div [of _ "numeral v"] for v
haftmann@66808
 1191
haftmann@66808
 1192
lemmas Suc_mod_eq_add3_mod_numeral [simp] =
haftmann@66808
 1193
 Suc_mod_eq_add3_mod [of _ "numeral v"] for v
haftmann@66808
 1194
haftmann@66808
 1195
lemma (in field_char_0) of_nat_div:
haftmann@66808
 1196
 "of_nat (m div n) = ((of_nat m - of_nat (m mod n)) / of_nat n)"
haftmann@66808
 1197
proof -
haftmann@66808
 1198
 have "of_nat (m div n) = ((of_nat (m div n * n + m mod n) - of_nat (m mod n)) / of_nat n :: 'a)"
haftmann@66808
 1199
  unfolding of_nat_add by (cases "n = 0") simp_all
haftmann@66808
 1200
 then show ?thesis
haftmann@66808
 1201
  by simp
haftmann@66808
 1202
qed
haftmann@66808
 1203
haftmann@66808
 1204
text \<open>An ``induction'' law for modulus arithmetic.\<close>
haftmann@66808
 1205
haftmann@66808
 1206
lemma mod_induct [consumes 3, case_names step]:
haftmann@66808
 1207
 "P m" if "P n" and "n < p" and "m < p"
haftmann@66808
 1208
  and step: "\<And>n. n < p \<Longrightarrow> P n \<Longrightarrow> P (Suc n mod p)"
haftmann@66808
 1209
using \<open>m < p\<close> proof (induct m)
haftmann@66808
 1210
 case 0
haftmann@66808
 1211
 show ?case
haftmann@66808
 1212
 proof (rule ccontr)
haftmann@66808
 1213
  assume "\<not> P 0"
haftmann@66808
 1214
  from \<open>n < p\<close> have "0 < p"
haftmann@66808
 1215
   by simp
haftmann@66808
 1216
  from \<open>n < p\<close> obtain m where "0 < m" and "p = n + m"
haftmann@66808
 1217
   by (blast dest: less_imp_add_positive)
haftmann@66808
 1218
  with \<open>P n\<close> have "P (p - m)"
haftmann@66808
 1219
   by simp
haftmann@66808
 1220
  moreover have "\<not> P (p - m)"
haftmann@66808
 1221
  using \<open>0 < m\<close> proof (induct m)
haftmann@66808
 1222
   case 0
haftmann@66808
 1223
   then show ?case
haftmann@66808
 1224
    by simp
haftmann@66808
 1225
  next
haftmann@66808
 1226
   case (Suc m)
haftmann@66808
 1227
   show ?case
haftmann@66808
 1228
   proof
haftmann@66808
 1229
    assume P: "P (p - Suc m)"
haftmann@66808
 1230
    with \<open>\<not> P 0\<close> have "Suc m < p"
haftmann@66808
 1231
     by (auto intro: ccontr) 
haftmann@66808
 1232
    then have "Suc (p - Suc m) = p - m"
haftmann@66808
 1233
     by arith
haftmann@66808
 1234
    moreover from \<open>0 < p\<close> have "p - Suc m < p"
haftmann@66808
 1235
     by arith
haftmann@66808
 1236
    with P step have "P ((Suc (p - Suc m)) mod p)"
haftmann@66808
 1237
     by blast
haftmann@66808
 1238
    ultimately show False
haftmann@66808
 1239
     using \<open>\<not> P 0\<close> Suc.hyps by (cases "m = 0") simp_all
haftmann@66808
 1240
   qed
haftmann@66808
 1241
  qed
haftmann@66808
 1242
  ultimately show False
haftmann@66808
 1243
   by blast
haftmann@66808
 1244
 qed
haftmann@66808
 1245
next
haftmann@66808
 1246
 case (Suc m)
haftmann@66808
 1247
 then have "m < p" and mod: "Suc m mod p = Suc m"
haftmann@66808
 1248
  by simp_all
haftmann@66808
 1249
 from \<open>m < p\<close> have "P m"
haftmann@66808
 1250
  by (rule Suc.hyps)
haftmann@66808
 1251
 with \<open>m < p\<close> have "P (Suc m mod p)"
haftmann@66808
 1252
  by (rule step)
haftmann@66808
 1253
 with mod show ?case
haftmann@66808
 1254
  by simp
haftmann@66808
 1255
qed
haftmann@66808
 1256
haftmann@66808
 1257
lemma split_div:
haftmann@66808
 1258
 "P (m div n) \<longleftrightarrow> (n = 0 \<longrightarrow> P 0) \<and> (n \<noteq> 0 \<longrightarrow>
haftmann@66808
 1259
   (\<forall>i j. j < n \<longrightarrow> m = n * i + j \<longrightarrow> P i))"
haftmann@66808
 1260
   (is "?P = ?Q") for m n :: nat
haftmann@66808
 1261
proof (cases "n = 0")
haftmann@66808
 1262
 case True
haftmann@66808
 1263
 then show ?thesis
haftmann@66808
 1264
  by simp
haftmann@66808
 1265
next
haftmann@66808
 1266
 case False
haftmann@66808
 1267
 show ?thesis
haftmann@66808
 1268
 proof
haftmann@66808
 1269
  assume ?P
haftmann@66808
 1270
  with False show ?Q
haftmann@66808
 1271
   by auto
haftmann@66808
 1272
 next
haftmann@66808
 1273
  assume ?Q
haftmann@66808
 1274
  with False have *: "\<And>i j. j < n \<Longrightarrow> m = n * i + j \<Longrightarrow> P i"
haftmann@66808
 1275
   by simp
haftmann@66808
 1276
  with False show ?P
haftmann@66808
 1277
   by (auto intro: * [of "m mod n"])
haftmann@66808
 1278
 qed
haftmann@66808
 1279
qed
haftmann@66808
 1280
haftmann@66808
 1281
lemma split_div':
haftmann@66808
 1282
 "P (m div n) \<longleftrightarrow> n = 0 \<and> P 0 \<or> (\<exists>q. (n * q \<le> m \<and> m < n * Suc q) \<and> P q)"
haftmann@66808
 1283
proof (cases "n = 0")
haftmann@66808
 1284
 case True
haftmann@66808
 1285
 then show ?thesis
haftmann@66808
 1286
  by simp
haftmann@66808
 1287
next
haftmann@66808
 1288
 case False
haftmann@66808
 1289
 then have "n * q \<le> m \<and> m < n * Suc q \<longleftrightarrow> m div n = q" for q
haftmann@66808
 1290
  by (auto intro: div_nat_eqI dividend_less_times_div)
haftmann@66808
 1291
 then show ?thesis
haftmann@66808
 1292
  by auto
haftmann@66808
 1293
qed
haftmann@66808
 1294
haftmann@66808
 1295
lemma split_mod:
haftmann@66808
 1296
 "P (m mod n) \<longleftrightarrow> (n = 0 \<longrightarrow> P m) \<and> (n \<noteq> 0 \<longrightarrow>
haftmann@66808
 1297
   (\<forall>i j. j < n \<longrightarrow> m = n * i + j \<longrightarrow> P j))"
haftmann@66808
 1298
   (is "?P \<longleftrightarrow> ?Q") for m n :: nat
haftmann@66808
 1299
proof (cases "n = 0")
haftmann@66808
 1300
 case True
haftmann@66808
 1301
 then show ?thesis
haftmann@66808
 1302
  by simp
haftmann@66808
 1303
next
haftmann@66808
 1304
 case False
haftmann@66808
 1305
 show ?thesis
haftmann@66808
 1306
 proof
haftmann@66808
 1307
  assume ?P
haftmann@66808
 1308
  with False show ?Q
haftmann@66808
 1309
   by auto
haftmann@66808
 1310
 next
haftmann@66808
 1311
  assume ?Q
haftmann@66808
 1312
  with False have *: "\<And>i j. j < n \<Longrightarrow> m = n * i + j \<Longrightarrow> P j"
haftmann@66808
 1313
   by simp
haftmann@66808
 1314
  with False show ?P
haftmann@66808
 1315
   by (auto intro: * [of _ "m div n"])
haftmann@66808
 1316
 qed
haftmann@66808
 1317
qed
haftmann@66808
 1318
haftmann@66808
 1319
haftmann@66816
 1320
subsection \<open>Euclidean division on @{typ int}\<close>
haftmann@66816
 1321
haftmann@66816
 1322
instantiation int :: normalization_semidom
haftmann@66816
 1323
begin
haftmann@66816
 1324
haftmann@66816
 1325
definition normalize_int :: "int \<Rightarrow> int"
haftmann@66816
 1326
 where [simp]: "normalize = (abs :: int \<Rightarrow> int)"
haftmann@66816
 1327
haftmann@66816
 1328
definition unit_factor_int :: "int \<Rightarrow> int"
haftmann@66816
 1329
 where [simp]: "unit_factor = (sgn :: int \<Rightarrow> int)"
haftmann@66816
 1330
haftmann@66816
 1331
definition divide_int :: "int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> int"
haftmann@66816
 1332
 where "k div l = (if l = 0 then 0
haftmann@66816
 1333
  else if sgn k = sgn l
haftmann@66816
 1334
   then int (nat \<bar>k\<bar> div nat \<bar>l\<bar>)
haftmann@66816
 1335
   else - int (nat \<bar>k\<bar> div nat \<bar>l\<bar> + of_bool (\<not> l dvd k)))"
haftmann@66816
 1336
haftmann@66816
 1337
lemma divide_int_unfold:
haftmann@66816
 1338
 "(sgn k * int m) div (sgn l * int n) =
haftmann@66816
 1339
  (if sgn l = 0 \<or> sgn k = 0 \<or> n = 0 then 0
haftmann@66816
 1340
  else if sgn k = sgn l
haftmann@66816
 1341
   then int (m div n)
haftmann@66816
 1342
   else - int (m div n + of_bool (\<not> n dvd m)))"
haftmann@66816
 1343
 by (auto simp add: divide_int_def sgn_0_0 sgn_1_pos sgn_mult abs_mult
haftmann@66816
 1344
  nat_mult_distrib dvd_int_iff)
haftmann@66816
 1345
haftmann@66816
 1346
instance proof
haftmann@66816
 1347
 fix k :: int show "k div 0 = 0"
haftmann@66816
 1348
 by (simp add: divide_int_def)
haftmann@66816
 1349
next
haftmann@66816
 1350
 fix k l :: int
haftmann@66816
 1351
 assume "l \<noteq> 0"
haftmann@66816
 1352
 obtain n m and s t where k: "k = sgn s * int n" and l: "l = sgn t * int m" 
haftmann@66816
 1353
  by (blast intro: int_sgnE elim: that)
haftmann@66816
 1354
 then have "k * l = sgn (s * t) * int (n * m)"
haftmann@66816
 1355
  by (simp add: ac_simps sgn_mult)
haftmann@66816
 1356
 with k l \<open>l \<noteq> 0\<close> show "k * l div l = k"
haftmann@66816
 1357
  by (simp only: divide_int_unfold)
haftmann@66816
 1358
   (auto simp add: algebra_simps sgn_mult sgn_1_pos sgn_0_0)
haftmann@66816
 1359
qed (auto simp add: sgn_mult mult_sgn_abs abs_eq_iff')
haftmann@66816
 1360
haftmann@66816
 1361
end
haftmann@66816
 1362
haftmann@66816
 1363
instantiation int :: unique_euclidean_ring
haftmann@66816
 1364
begin
haftmann@66816
 1365
haftmann@66816
 1366
definition euclidean_size_int :: "int \<Rightarrow> nat"
haftmann@66816
 1367
 where [simp]: "euclidean_size_int = (nat \<circ> abs :: int \<Rightarrow> nat)"
haftmann@66816
 1368
haftmann@66816
 1369
definition uniqueness_constraint_int :: "int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> bool"
haftmann@66816
 1370
 where [simp]: "uniqueness_constraint_int k l \<longleftrightarrow> unit_factor k = unit_factor l"
haftmann@66816
 1371
haftmann@66816
 1372
definition modulo_int :: "int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> int"
haftmann@66816
 1373
 where "k mod l = (if l = 0 then k
haftmann@66816
 1374
  else if sgn k = sgn l
haftmann@66816
 1375
   then sgn l * int (nat \<bar>k\<bar> mod nat \<bar>l\<bar>)
haftmann@66816
 1376
   else sgn l * (\<bar>l\<bar> * of_bool (\<not> l dvd k) - int (nat \<bar>k\<bar> mod nat \<bar>l\<bar>)))"
haftmann@66816
 1377
haftmann@66816
 1378
lemma modulo_int_unfold:
haftmann@66816
 1379
 "(sgn k * int m) mod (sgn l * int n) =
haftmann@66816
 1380
  (if sgn l = 0 \<or> sgn k = 0 \<or> n = 0 then sgn k * int m
haftmann@66816
 1381
  else if sgn k = sgn l
haftmann@66816
 1382
   then sgn l * int (m mod n)
haftmann@66816
 1383
   else sgn l * (int (n * of_bool (\<not> n dvd m)) - int (m mod n)))"
haftmann@66816
 1384
 by (auto simp add: modulo_int_def sgn_0_0 sgn_1_pos sgn_mult abs_mult
haftmann@66816
 1385
  nat_mult_distrib dvd_int_iff)
haftmann@66816
 1386
haftmann@66816
 1387
lemma abs_mod_less:
haftmann@66816
 1388
 "\<bar>k mod l\<bar> < \<bar>l\<bar>" if "l \<noteq> 0" for k l :: int
haftmann@66816
 1389
proof -
haftmann@66816
 1390
 obtain n m and s t where "k = sgn s * int n" and "l = sgn t * int m" 
haftmann@66816
 1391
  by (blast intro: int_sgnE elim: that)
haftmann@66816
 1392
 with that show ?thesis
haftmann@66816
 1393
  by (simp add: modulo_int_unfold sgn_0_0 sgn_1_pos sgn_1_neg
haftmann@66816
 1394
   abs_mult mod_greater_zero_iff_not_dvd)
haftmann@66816
 1395
qed
haftmann@66816
 1396
haftmann@66816
 1397
lemma sgn_mod:
haftmann@66816
 1398
 "sgn (k mod l) = sgn l" if "l \<noteq> 0" "\<not> l dvd k" for k l :: int
haftmann@66816
 1399
proof -
haftmann@66816
 1400
 obtain n m and s t where "k = sgn s * int n" and "l = sgn t * int m" 
haftmann@66816
 1401
  by (blast intro: int_sgnE elim: that)
haftmann@66816
 1402
 with that show ?thesis
haftmann@66816
 1403
  by (simp add: modulo_int_unfold sgn_0_0 sgn_1_pos sgn_1_neg
haftmann@66816
 1404
   sgn_mult mod_eq_0_iff_dvd int_dvd_iff)
haftmann@66816
 1405
qed
haftmann@66816
 1406
haftmann@66816
 1407
instance proof
haftmann@66816
 1408
 fix k l :: int
haftmann@66816
 1409
 obtain n m and s t where "k = sgn s * int n" and "l = sgn t * int m" 
haftmann@66816
 1410
  by (blast intro: int_sgnE elim: that)
haftmann@66816
 1411
 then show "k div l * l + k mod l = k"
haftmann@66816
 1412
  by (auto simp add: divide_int_unfold modulo_int_unfold algebra_simps dest!: sgn_not_eq_imp)
haftmann@66816
 1413
    (simp_all add: of_nat_mult [symmetric] of_nat_add [symmetric]
haftmann@66816
 1414
     distrib_left [symmetric] minus_mult_right
haftmann@66816
 1415
     del: of_nat_mult minus_mult_right [symmetric])
haftmann@66816
 1416
next
haftmann@66816
 1417
 fix l q r :: int
haftmann@66816
 1418
 obtain n m and s t
haftmann@66816
 1419
   where l: "l = sgn s * int n" and q: "q = sgn t * int m"
haftmann@66816
 1420
  by (blast intro: int_sgnE elim: that)
haftmann@66816
 1421
 assume \<open>l \<noteq> 0\<close>
haftmann@66816
 1422
 with l have "s \<noteq> 0" and "n > 0"
haftmann@66816
 1423
  by (simp_all add: sgn_0_0)
haftmann@66816
 1424
 assume "uniqueness_constraint r l"
haftmann@66816
 1425
 moreover have "r = sgn r * \<bar>r\<bar>"
haftmann@66816
 1426
  by (simp add: sgn_mult_abs)
haftmann@66816
 1427
 moreover define u where "u = nat \<bar>r\<bar>"
haftmann@66816
 1428
 ultimately have "r = sgn l * int u"
haftmann@66816
 1429
  by simp
haftmann@66816
 1430
 with l \<open>n > 0\<close> have r: "r = sgn s * int u"
haftmann@66816
 1431
  by (simp add: sgn_mult)
haftmann@66816
 1432
 assume "euclidean_size r < euclidean_size l"
haftmann@66816
 1433
 with l r \<open>s \<noteq> 0\<close> have "u < n"
haftmann@66816
 1434
  by (simp add: abs_mult)
haftmann@66816
 1435
 show "(q * l + r) div l = q"
haftmann@66816
 1436
 proof (cases "q = 0 \<or> r = 0")
haftmann@66816
 1437
  case True
haftmann@66816
 1438
  then show ?thesis
haftmann@66816
 1439
  proof
haftmann@66816
 1440
   assume "q = 0"
haftmann@66816
 1441
   then show ?thesis
haftmann@66816
 1442
    using l r \<open>u < n\<close> by (simp add: divide_int_unfold)
haftmann@66816
 1443
  next
haftmann@66816
 1444
   assume "r = 0"
haftmann@66816
 1445
   from \<open>r = 0\<close> have *: "q * l + r = sgn (t * s) * int (n * m)"
haftmann@66816
 1446
    using q l by (simp add: ac_simps sgn_mult)
haftmann@66816
 1447
   from \<open>s \<noteq> 0\<close> \<open>n > 0\<close> show ?thesis
haftmann@66816
 1448
    by (simp only: *, simp only: q l divide_int_unfold)
haftmann@66816
 1449
     (auto simp add: sgn_mult sgn_0_0 sgn_1_pos)
haftmann@66816
 1450
  qed
haftmann@66816
 1451
 next
haftmann@66816
 1452
  case False
haftmann@66816
 1453
  with q r have "t \<noteq> 0" and "m > 0" and "s \<noteq> 0" and "u > 0"
haftmann@66816
 1454
   by (simp_all add: sgn_0_0)
haftmann@66816
 1455
  moreover from \<open>0 < m\<close> \<open>u < n\<close> have "u \<le> m * n"
haftmann@66816
 1456
   using mult_le_less_imp_less [of 1 m u n] by simp
haftmann@66816
 1457
  ultimately have *: "q * l + r = sgn (s * t)
haftmann@66816
 1458
   * int (if t < 0 then m * n - u else m * n + u)"
haftmann@66816
 1459
   using l q r
haftmann@66816
 1460
   by (simp add: sgn_mult algebra_simps of_nat_diff)
haftmann@66816
 1461
  have "(m * n - u) div n = m - 1" if "u > 0"
haftmann@66816
 1462
   using \<open>0 < m\<close> \<open>u < n\<close> that
haftmann@66816
 1463
   by (auto intro: div_nat_eqI simp add: algebra_simps)
haftmann@66816
 1464
  moreover have "n dvd m * n - u \<longleftrightarrow> n dvd u"
haftmann@66816
 1465
   using \<open>u \<le> m * n\<close> dvd_diffD1 [of n "m * n" u]
haftmann@66816
 1466
   by auto
haftmann@66816
 1467
  ultimately show ?thesis
haftmann@66816
 1468
   using \<open>s \<noteq> 0\<close> \<open>m > 0\<close> \<open>u > 0\<close> \<open>u < n\<close> \<open>u \<le> m * n\<close>
haftmann@66816
 1469
   by (simp only: *, simp only: l q divide_int_unfold)
haftmann@66816
 1470
    (auto simp add: sgn_mult sgn_0_0 sgn_1_pos algebra_simps dest: dvd_imp_le)
haftmann@66816
 1471
 qed
haftmann@66816
 1472
qed (use mult_le_mono2 [of 1] in \<open>auto simp add: abs_mult sgn_mult abs_mod_less sgn_mod nat_mult_distrib\<close>)
haftmann@66816
 1473
haftmann@66816
 1474
end
haftmann@66816
 1475
haftmann@66816
 1476
lemma pos_mod_bound [simp]:
haftmann@66816
 1477
 "k mod l < l" if "l > 0" for k l :: int
haftmann@66816
 1478
proof -
haftmann@66816
 1479
 obtain m and s where "k = sgn s * int m"
haftmann@66816
 1480
  by (blast intro: int_sgnE elim: that)
haftmann@66816
 1481
 moreover from that obtain n where "l = sgn 1 * int n"
haftmann@66816
 1482
  by (cases l) auto
haftmann@66816
 1483
 ultimately show ?thesis
haftmann@66816
 1484
  using that by (simp only: modulo_int_unfold)
haftmann@66816
 1485
   (simp add: mod_greater_zero_iff_not_dvd)
haftmann@66816
 1486
qed
haftmann@66816
 1487
haftmann@66816
 1488
lemma pos_mod_sign [simp]:
haftmann@66816
 1489
 "0 \<le> k mod l" if "l > 0" for k l :: int
haftmann@66816
 1490
proof -
haftmann@66816
 1491
 obtain m and s where "k = sgn s * int m"
haftmann@66816
 1492
  by (blast intro: int_sgnE elim: that)
haftmann@66816
 1493
 moreover from that obtain n where "l = sgn 1 * int n"
haftmann@66816
 1494
  by (cases l) auto
haftmann@66816
 1495
 ultimately show ?thesis
haftmann@66816
 1496
  using that by (simp only: modulo_int_unfold) simp
haftmann@66816
 1497
qed
haftmann@66816
 1498
haftmann@66816
 1499
haftmann@66808
 1500
subsection \<open>Code generation\<close>
haftmann@66808
 1501
haftmann@66808
 1502
code_identifier
haftmann@66808
 1503
 code_module Euclidean_Division \<rightharpoonup> (SML) Arith and (OCaml) Arith and (Haskell) Arith
haftmann@66808
 1504
haftmann@66808
 1505
end