src/HOL/Euclidean_Division.thy
author haftmann
Mon Jun 05 15:59:41 2017 +0200 (2017-06-05)
changeset 66010 2f7d39285a1a
parent 64785 ae0bbc8e45ad
child 66798 39bb2462e681
permissions -rw-r--r--
executable domain membership checks
haftmann@64785
   1
(* Title:   HOL/Euclidean_Division.thy
haftmann@64785
   2
  Author:   Manuel Eberl, TU Muenchen
haftmann@64785
   3
  Author:   Florian Haftmann, TU Muenchen
haftmann@64785
   4
*)
haftmann@64785
   5
haftmann@64785
   6
section \<open>Uniquely determined division in euclidean (semi)rings\<close>
haftmann@64785
   7
haftmann@64785
   8
theory Euclidean_Division
haftmann@64785
   9
 imports Nat_Transfer
haftmann@64785
  10
begin
haftmann@64785
  11
haftmann@64785
  12
subsection \<open>Quotient and remainder in integral domains\<close>
haftmann@64785
  13
haftmann@64785
  14
class semidom_modulo = algebraic_semidom + semiring_modulo
haftmann@64785
  15
begin
haftmann@64785
  16
haftmann@64785
  17
lemma mod_0 [simp]: "0 mod a = 0"
haftmann@64785
  18
 using div_mult_mod_eq [of 0 a] by simp
haftmann@64785
  19
haftmann@64785
  20
lemma mod_by_0 [simp]: "a mod 0 = a"
haftmann@64785
  21
 using div_mult_mod_eq [of a 0] by simp
haftmann@64785
  22
haftmann@64785
  23
lemma mod_by_1 [simp]:
haftmann@64785
  24
 "a mod 1 = 0"
haftmann@64785
  25
proof -
haftmann@64785
  26
 from div_mult_mod_eq [of a one] div_by_1 have "a + a mod 1 = a" by simp
haftmann@64785
  27
 then have "a + a mod 1 = a + 0" by simp
haftmann@64785
  28
 then show ?thesis by (rule add_left_imp_eq)
haftmann@64785
  29
qed
haftmann@64785
  30
haftmann@64785
  31
lemma mod_self [simp]:
haftmann@64785
  32
 "a mod a = 0"
haftmann@64785
  33
 using div_mult_mod_eq [of a a] by simp
haftmann@64785
  34
haftmann@64785
  35
lemma dvd_imp_mod_0 [simp]:
haftmann@64785
  36
 assumes "a dvd b"
haftmann@64785
  37
 shows "b mod a = 0"
haftmann@64785
  38
 using assms minus_div_mult_eq_mod [of b a] by simp
haftmann@64785
  39
haftmann@64785
  40
lemma mod_0_imp_dvd: 
haftmann@64785
  41
 assumes "a mod b = 0"
haftmann@64785
  42
 shows  "b dvd a"
haftmann@64785
  43
proof -
haftmann@64785
  44
 have "b dvd ((a div b) * b)" by simp
haftmann@64785
  45
 also have "(a div b) * b = a"
haftmann@64785
  46
  using div_mult_mod_eq [of a b] by (simp add: assms)
haftmann@64785
  47
 finally show ?thesis .
haftmann@64785
  48
qed
haftmann@64785
  49
haftmann@64785
  50
lemma mod_eq_0_iff_dvd:
haftmann@64785
  51
 "a mod b = 0 \<longleftrightarrow> b dvd a"
haftmann@64785
  52
 by (auto intro: mod_0_imp_dvd)
haftmann@64785
  53
haftmann@64785
  54
lemma dvd_eq_mod_eq_0 [nitpick_unfold, code]:
haftmann@64785
  55
 "a dvd b \<longleftrightarrow> b mod a = 0"
haftmann@64785
  56
 by (simp add: mod_eq_0_iff_dvd)
haftmann@64785
  57
haftmann@64785
  58
lemma dvd_mod_iff: 
haftmann@64785
  59
 assumes "c dvd b"
haftmann@64785
  60
 shows "c dvd a mod b \<longleftrightarrow> c dvd a"
haftmann@64785
  61
proof -
haftmann@64785
  62
 from assms have "(c dvd a mod b) \<longleftrightarrow> (c dvd ((a div b) * b + a mod b))" 
haftmann@64785
  63
  by (simp add: dvd_add_right_iff)
haftmann@64785
  64
 also have "(a div b) * b + a mod b = a"
haftmann@64785
  65
  using div_mult_mod_eq [of a b] by simp
haftmann@64785
  66
 finally show ?thesis .
haftmann@64785
  67
qed
haftmann@64785
  68
haftmann@64785
  69
lemma dvd_mod_imp_dvd:
haftmann@64785
  70
 assumes "c dvd a mod b" and "c dvd b"
haftmann@64785
  71
 shows "c dvd a"
haftmann@64785
  72
 using assms dvd_mod_iff [of c b a] by simp
haftmann@64785
  73
haftmann@64785
  74
end
haftmann@64785
  75
haftmann@64785
  76
class idom_modulo = idom + semidom_modulo
haftmann@64785
  77
begin
haftmann@64785
  78
haftmann@64785
  79
subclass idom_divide ..
haftmann@64785
  80
haftmann@64785
  81
lemma div_diff [simp]:
haftmann@64785
  82
 "c dvd a \<Longrightarrow> c dvd b \<Longrightarrow> (a - b) div c = a div c - b div c"
haftmann@64785
  83
 using div_add [of _ _ "- b"] by (simp add: dvd_neg_div)
haftmann@64785
  84
haftmann@64785
  85
end
haftmann@64785
  86
haftmann@64785
  87
 
haftmann@64785
  88
subsection \<open>Euclidean (semi)rings with explicit division and remainder\<close>
haftmann@64785
  89
 
haftmann@64785
  90
class euclidean_semiring = semidom_modulo + normalization_semidom + 
haftmann@64785
  91
 fixes euclidean_size :: "'a \<Rightarrow> nat"
haftmann@64785
  92
 assumes size_0 [simp]: "euclidean_size 0 = 0"
haftmann@64785
  93
 assumes mod_size_less: 
haftmann@64785
  94
  "b \<noteq> 0 \<Longrightarrow> euclidean_size (a mod b) < euclidean_size b"
haftmann@64785
  95
 assumes size_mult_mono:
haftmann@64785
  96
  "b \<noteq> 0 \<Longrightarrow> euclidean_size a \<le> euclidean_size (a * b)"
haftmann@64785
  97
begin
haftmann@64785
  98
haftmann@64785
  99
lemma size_mult_mono': "b \<noteq> 0 \<Longrightarrow> euclidean_size a \<le> euclidean_size (b * a)"
haftmann@64785
  100
 by (subst mult.commute) (rule size_mult_mono)
haftmann@64785
  101
haftmann@64785
  102
lemma euclidean_size_normalize [simp]:
haftmann@64785
  103
 "euclidean_size (normalize a) = euclidean_size a"
haftmann@64785
  104
proof (cases "a = 0")
haftmann@64785
  105
 case True
haftmann@64785
  106
 then show ?thesis
haftmann@64785
  107
  by simp
haftmann@64785
  108
next
haftmann@64785
  109
 case [simp]: False
haftmann@64785
  110
 have "euclidean_size (normalize a) \<le> euclidean_size (normalize a * unit_factor a)"
haftmann@64785
  111
  by (rule size_mult_mono) simp
haftmann@64785
  112
 moreover have "euclidean_size a \<le> euclidean_size (a * (1 div unit_factor a))"
haftmann@64785
  113
  by (rule size_mult_mono) simp
haftmann@64785
  114
 ultimately show ?thesis
haftmann@64785
  115
  by simp
haftmann@64785
  116
qed
haftmann@64785
  117
haftmann@64785
  118
lemma dvd_euclidean_size_eq_imp_dvd:
haftmann@64785
  119
 assumes "a \<noteq> 0" and "euclidean_size a = euclidean_size b"
haftmann@64785
  120
  and "b dvd a" 
haftmann@64785
  121
 shows "a dvd b"
haftmann@64785
  122
proof (rule ccontr)
haftmann@64785
  123
 assume "\<not> a dvd b"
haftmann@64785
  124
 hence "b mod a \<noteq> 0" using mod_0_imp_dvd [of b a] by blast
haftmann@64785
  125
 then have "b mod a \<noteq> 0" by (simp add: mod_eq_0_iff_dvd)
haftmann@64785
  126
 from \<open>b dvd a\<close> have "b dvd b mod a" by (simp add: dvd_mod_iff)
haftmann@64785
  127
 then obtain c where "b mod a = b * c" unfolding dvd_def by blast
haftmann@64785
  128
  with \<open>b mod a \<noteq> 0\<close> have "c \<noteq> 0" by auto
haftmann@64785
  129
 with \<open>b mod a = b * c\<close> have "euclidean_size (b mod a) \<ge> euclidean_size b"
haftmann@64785
  130
  using size_mult_mono by force
haftmann@64785
  131
 moreover from \<open>\<not> a dvd b\<close> and \<open>a \<noteq> 0\<close>
haftmann@64785
  132
 have "euclidean_size (b mod a) < euclidean_size a"
haftmann@64785
  133
  using mod_size_less by blast
haftmann@64785
  134
 ultimately show False using \<open>euclidean_size a = euclidean_size b\<close>
haftmann@64785
  135
  by simp
haftmann@64785
  136
qed
haftmann@64785
  137
haftmann@64785
  138
lemma euclidean_size_times_unit:
haftmann@64785
  139
 assumes "is_unit a"
haftmann@64785
  140
 shows  "euclidean_size (a * b) = euclidean_size b"
haftmann@64785
  141
proof (rule antisym)
haftmann@64785
  142
 from assms have [simp]: "a \<noteq> 0" by auto
haftmann@64785
  143
 thus "euclidean_size (a * b) \<ge> euclidean_size b" by (rule size_mult_mono')
haftmann@64785
  144
 from assms have "is_unit (1 div a)" by simp
haftmann@64785
  145
 hence "1 div a \<noteq> 0" by (intro notI) simp_all
haftmann@64785
  146
 hence "euclidean_size (a * b) \<le> euclidean_size ((1 div a) * (a * b))"
haftmann@64785
  147
  by (rule size_mult_mono')
haftmann@64785
  148
 also from assms have "(1 div a) * (a * b) = b"
haftmann@64785
  149
  by (simp add: algebra_simps unit_div_mult_swap)
haftmann@64785
  150
 finally show "euclidean_size (a * b) \<le> euclidean_size b" .
haftmann@64785
  151
qed
haftmann@64785
  152
haftmann@64785
  153
lemma euclidean_size_unit:
haftmann@64785
  154
 "is_unit a \<Longrightarrow> euclidean_size a = euclidean_size 1"
haftmann@64785
  155
 using euclidean_size_times_unit [of a 1] by simp
haftmann@64785
  156
haftmann@64785
  157
lemma unit_iff_euclidean_size: 
haftmann@64785
  158
 "is_unit a \<longleftrightarrow> euclidean_size a = euclidean_size 1 \<and> a \<noteq> 0"
haftmann@64785
  159
proof safe
haftmann@64785
  160
 assume A: "a \<noteq> 0" and B: "euclidean_size a = euclidean_size 1"
haftmann@64785
  161
 show "is_unit a"
haftmann@64785
  162
  by (rule dvd_euclidean_size_eq_imp_dvd [OF A B]) simp_all
haftmann@64785
  163
qed (auto intro: euclidean_size_unit)
haftmann@64785
  164
haftmann@64785
  165
lemma euclidean_size_times_nonunit:
haftmann@64785
  166
 assumes "a \<noteq> 0" "b \<noteq> 0" "\<not> is_unit a"
haftmann@64785
  167
 shows  "euclidean_size b < euclidean_size (a * b)"
haftmann@64785
  168
proof (rule ccontr)
haftmann@64785
  169
 assume "\<not>euclidean_size b < euclidean_size (a * b)"
haftmann@64785
  170
 with size_mult_mono'[OF assms(1), of b] 
haftmann@64785
  171
  have eq: "euclidean_size (a * b) = euclidean_size b" by simp
haftmann@64785
  172
 have "a * b dvd b"
haftmann@64785
  173
  by (rule dvd_euclidean_size_eq_imp_dvd [OF _ eq]) (insert assms, simp_all)
haftmann@64785
  174
 hence "a * b dvd 1 * b" by simp
haftmann@64785
  175
 with \<open>b \<noteq> 0\<close> have "is_unit a" by (subst (asm) dvd_times_right_cancel_iff)
haftmann@64785
  176
 with assms(3) show False by contradiction
haftmann@64785
  177
qed
haftmann@64785
  178
haftmann@64785
  179
lemma dvd_imp_size_le:
haftmann@64785
  180
 assumes "a dvd b" "b \<noteq> 0" 
haftmann@64785
  181
 shows  "euclidean_size a \<le> euclidean_size b"
haftmann@64785
  182
 using assms by (auto elim!: dvdE simp: size_mult_mono)
haftmann@64785
  183
haftmann@64785
  184
lemma dvd_proper_imp_size_less:
haftmann@64785
  185
 assumes "a dvd b" "\<not> b dvd a" "b \<noteq> 0" 
haftmann@64785
  186
 shows  "euclidean_size a < euclidean_size b"
haftmann@64785
  187
proof -
haftmann@64785
  188
 from assms(1) obtain c where "b = a * c" by (erule dvdE)
haftmann@64785
  189
 hence z: "b = c * a" by (simp add: mult.commute)
haftmann@64785
  190
 from z assms have "\<not>is_unit c" by (auto simp: mult.commute mult_unit_dvd_iff)
haftmann@64785
  191
 with z assms show ?thesis
haftmann@64785
  192
  by (auto intro!: euclidean_size_times_nonunit)
haftmann@64785
  193
qed
haftmann@64785
  194
haftmann@64785
  195
end
haftmann@64785
  196
haftmann@64785
  197
class euclidean_ring = idom_modulo + euclidean_semiring
haftmann@64785
  198
haftmann@64785
  199
 
haftmann@64785
  200
subsection \<open>Uniquely determined division\<close>
haftmann@64785
  201
 
haftmann@64785
  202
class unique_euclidean_semiring = euclidean_semiring + 
haftmann@64785
  203
 fixes uniqueness_constraint :: "'a \<Rightarrow> 'a \<Rightarrow> bool"
haftmann@64785
  204
 assumes size_mono_mult:
haftmann@64785
  205
  "b \<noteq> 0 \<Longrightarrow> euclidean_size a < euclidean_size c
haftmann@64785
  206
   \<Longrightarrow> euclidean_size (a * b) < euclidean_size (c * b)"
haftmann@64785
  207
  -- \<open>FIXME justify\<close>
haftmann@64785
  208
 assumes uniqueness_constraint_mono_mult:
haftmann@64785
  209
  "uniqueness_constraint a b \<Longrightarrow> uniqueness_constraint (a * c) (b * c)"
haftmann@64785
  210
 assumes uniqueness_constraint_mod:
haftmann@64785
  211
  "b \<noteq> 0 \<Longrightarrow> \<not> b dvd a \<Longrightarrow> uniqueness_constraint (a mod b) b"
haftmann@64785
  212
 assumes div_bounded:
haftmann@64785
  213
  "b \<noteq> 0 \<Longrightarrow> uniqueness_constraint r b
haftmann@64785
  214
  \<Longrightarrow> euclidean_size r < euclidean_size b
haftmann@64785
  215
  \<Longrightarrow> (q * b + r) div b = q"
haftmann@64785
  216
begin
haftmann@64785
  217
haftmann@64785
  218
lemma divmod_cases [case_names divides remainder by0]:
haftmann@64785
  219
 obtains 
haftmann@64785
  220
  (divides) q where "b \<noteq> 0"
haftmann@64785
  221
   and "a div b = q"
haftmann@64785
  222
   and "a mod b = 0"
haftmann@64785
  223
   and "a = q * b"
haftmann@64785
  224
 | (remainder) q r where "b \<noteq> 0" and "r \<noteq> 0"
haftmann@64785
  225
   and "uniqueness_constraint r b"
haftmann@64785
  226
   and "euclidean_size r < euclidean_size b"
haftmann@64785
  227
   and "a div b = q"
haftmann@64785
  228
   and "a mod b = r"
haftmann@64785
  229
   and "a = q * b + r"
haftmann@64785
  230
 | (by0) "b = 0"
haftmann@64785
  231
proof (cases "b = 0")
haftmann@64785
  232
 case True
haftmann@64785
  233
 then show thesis
haftmann@64785
  234
 by (rule by0)
haftmann@64785
  235
next
haftmann@64785
  236
 case False
haftmann@64785
  237
 show thesis
haftmann@64785
  238
 proof (cases "b dvd a")
haftmann@64785
  239
  case True
haftmann@64785
  240
  then obtain q where "a = b * q" ..
haftmann@64785
  241
  with \<open>b \<noteq> 0\<close> divides
haftmann@64785
  242
  show thesis
haftmann@64785
  243
   by (simp add: ac_simps)
haftmann@64785
  244
 next
haftmann@64785
  245
  case False
haftmann@64785
  246
  then have "a mod b \<noteq> 0"
haftmann@64785
  247
   by (simp add: mod_eq_0_iff_dvd)
haftmann@64785
  248
  moreover from \<open>b \<noteq> 0\<close> \<open>\<not> b dvd a\<close> have "uniqueness_constraint (a mod b) b"
haftmann@64785
  249
   by (rule uniqueness_constraint_mod)
haftmann@64785
  250
  moreover have "euclidean_size (a mod b) < euclidean_size b"
haftmann@64785
  251
   using \<open>b \<noteq> 0\<close> by (rule mod_size_less)
haftmann@64785
  252
  moreover have "a = a div b * b + a mod b"
haftmann@64785
  253
   by (simp add: div_mult_mod_eq)
haftmann@64785
  254
  ultimately show thesis
haftmann@64785
  255
   using \<open>b \<noteq> 0\<close> by (blast intro: remainder)
haftmann@64785
  256
 qed
haftmann@64785
  257
qed
haftmann@64785
  258
haftmann@64785
  259
lemma div_eqI:
haftmann@64785
  260
 "a div b = q" if "b \<noteq> 0" "uniqueness_constraint r b"
haftmann@64785
  261
  "euclidean_size r < euclidean_size b" "q * b + r = a"
haftmann@64785
  262
proof -
haftmann@64785
  263
 from that have "(q * b + r) div b = q"
haftmann@64785
  264
  by (auto intro: div_bounded)
haftmann@64785
  265
 with that show ?thesis
haftmann@64785
  266
  by simp
haftmann@64785
  267
qed
haftmann@64785
  268
haftmann@64785
  269
lemma mod_eqI:
haftmann@64785
  270
 "a mod b = r" if "b \<noteq> 0" "uniqueness_constraint r b"
haftmann@64785
  271
  "euclidean_size r < euclidean_size b" "q * b + r = a" 
haftmann@64785
  272
proof -
haftmann@64785
  273
 from that have "a div b = q"
haftmann@64785
  274
  by (rule div_eqI)
haftmann@64785
  275
 moreover have "a div b * b + a mod b = a"
haftmann@64785
  276
  by (fact div_mult_mod_eq)
haftmann@64785
  277
 ultimately have "a div b * b + a mod b = a div b * b + r"
haftmann@64785
  278
  using \<open>q * b + r = a\<close> by simp
haftmann@64785
  279
 then show ?thesis
haftmann@64785
  280
  by simp
haftmann@64785
  281
qed
haftmann@64785
  282
haftmann@64785
  283
end
haftmann@64785
  284
haftmann@64785
  285
class unique_euclidean_ring = euclidean_ring + unique_euclidean_semiring
haftmann@64785
  286
haftmann@64785
  287
end