src/HOL/String.thy
author haftmann
Mon Jun 05 15:59:41 2017 +0200 (2017-06-05)
changeset 66010 2f7d39285a1a
parent 64994 6e4c05e8edbb
child 66190 a41435469559
permissions -rw-r--r--
executable domain membership checks
haftmann@31051
   1
(* Author: Tobias Nipkow, Florian Haftmann, TU Muenchen *)
haftmann@31051
   2
wenzelm@60758
   3
section \<open>Character and string types\<close>
haftmann@31051
   4
haftmann@31051
   5
theory String
blanchet@55969
   6
imports Enum
haftmann@31051
   7
begin
haftmann@31051
   8
wenzelm@60758
   9
subsection \<open>Characters and strings\<close>
haftmann@31051
  10
haftmann@62364
  11
subsubsection \<open>Characters as finite algebraic type\<close>
haftmann@62364
  12
haftmann@62364
  13
typedef char = "{n::nat. n < 256}"
haftmann@62364
  14
 morphisms nat_of_char Abs_char
haftmann@62364
  15
proof
haftmann@62364
  16
 show "Suc 0 \<in> {n. n < 256}" by simp
haftmann@62364
  17
qed
haftmann@62364
  18
haftmann@62364
  19
definition char_of_nat :: "nat \<Rightarrow> char"
haftmann@62364
  20
where
haftmann@62364
  21
 "char_of_nat n = Abs_char (n mod 256)"
haftmann@62364
  22
haftmann@62364
  23
lemma char_cases [case_names char_of_nat, cases type: char]:
haftmann@62364
  24
 "(\<And>n. c = char_of_nat n \<Longrightarrow> n < 256 \<Longrightarrow> P) \<Longrightarrow> P"
haftmann@62364
  25
 by (cases c) (simp add: char_of_nat_def)
haftmann@62364
  26
haftmann@62364
  27
lemma char_of_nat_of_char [simp]:
haftmann@62364
  28
 "char_of_nat (nat_of_char c) = c"
haftmann@62364
  29
 by (cases c) (simp add: char_of_nat_def Abs_char_inject Abs_char_inverse)
haftmann@62364
  30
haftmann@62364
  31
lemma inj_nat_of_char:
haftmann@62364
  32
 "inj nat_of_char"
haftmann@62364
  33
proof (rule injI)
haftmann@62364
  34
 fix c d
haftmann@62364
  35
 assume "nat_of_char c = nat_of_char d"
haftmann@62364
  36
 then have "char_of_nat (nat_of_char c) = char_of_nat (nat_of_char d)"
haftmann@62364
  37
  by simp
haftmann@62364
  38
 then show "c = d"
haftmann@62364
  39
  by simp
haftmann@62364
  40
qed
haftmann@62364
  41
 
haftmann@62364
  42
lemma nat_of_char_eq_iff [simp]:
haftmann@62364
  43
 "nat_of_char c = nat_of_char d \<longleftrightarrow> c = d"
haftmann@62364
  44
 by (fact nat_of_char_inject)
haftmann@62364
  45
haftmann@62364
  46
lemma nat_of_char_of_nat [simp]:
haftmann@62364
  47
 "nat_of_char (char_of_nat n) = n mod 256"
haftmann@62364
  48
 by (cases "char_of_nat n") (simp add: char_of_nat_def Abs_char_inject Abs_char_inverse)
haftmann@62364
  49
haftmann@62364
  50
lemma char_of_nat_mod_256 [simp]:
haftmann@62364
  51
 "char_of_nat (n mod 256) = char_of_nat n"
haftmann@62364
  52
 by (cases "char_of_nat (n mod 256)") (simp add: char_of_nat_def)
haftmann@62364
  53
haftmann@62364
  54
lemma char_of_nat_quasi_inj [simp]:
haftmann@62364
  55
 "char_of_nat m = char_of_nat n \<longleftrightarrow> m mod 256 = n mod 256"
haftmann@62364
  56
 by (simp add: char_of_nat_def Abs_char_inject)
haftmann@62364
  57
haftmann@62364
  58
lemma inj_on_char_of_nat [simp]:
haftmann@62597
  59
 "inj_on char_of_nat {..<256}"
haftmann@62364
  60
 by (rule inj_onI) simp
haftmann@62364
  61
haftmann@62364
  62
lemma nat_of_char_mod_256 [simp]:
haftmann@62364
  63
 "nat_of_char c mod 256 = nat_of_char c"
haftmann@62364
  64
 by (cases c) simp
haftmann@62364
  65
haftmann@62364
  66
lemma nat_of_char_less_256 [simp]:
haftmann@62364
  67
 "nat_of_char c < 256"
haftmann@62364
  68
proof -
haftmann@62364
  69
 have "nat_of_char c mod 256 < 256"
haftmann@62364
  70
  by arith
haftmann@62364
  71
 then show ?thesis by simp
haftmann@62364
  72
qed
haftmann@62364
  73
haftmann@62364
  74
lemma UNIV_char_of_nat:
haftmann@62597
  75
 "UNIV = char_of_nat ` {..<256}"
haftmann@62364
  76
proof -
haftmann@62364
  77
 { fix c
haftmann@62597
  78
  have "c \<in> char_of_nat ` {..<256}"
haftmann@62364
  79
   by (cases c) auto
haftmann@62364
  80
 } then show ?thesis by auto
haftmann@62364
  81
qed
haftmann@62364
  82
haftmann@62597
  83
lemma card_UNIV_char:
haftmann@62597
  84
 "card (UNIV :: char set) = 256"
haftmann@62597
  85
 by (auto simp add: UNIV_char_of_nat card_image)
haftmann@31051
  86
haftmann@62597
  87
lemma range_nat_of_char:
haftmann@62597
  88
 "range nat_of_char = {..<256}"
haftmann@62597
  89
 by (auto simp add: UNIV_char_of_nat image_image image_def)
haftmann@31051
  90
haftmann@49972
  91
haftmann@62597
  92
subsubsection \<open>Character literals as variant of numerals\<close>
haftmann@62597
  93
haftmann@62597
  94
instantiation char :: zero
haftmann@49972
  95
begin
haftmann@49972
  96
haftmann@62597
  97
definition zero_char :: char
haftmann@62597
  98
 where "0 = char_of_nat 0"
haftmann@49972
  99
haftmann@62597
  100
instance ..
haftmann@49972
  101
haftmann@49972
  102
end
haftmann@49972
  103
haftmann@62597
  104
definition Char :: "num \<Rightarrow> char"
haftmann@62597
  105
 where "Char k = char_of_nat (numeral k)"
haftmann@62597
  106
haftmann@62597
  107
code_datatype "0 :: char" Char
haftmann@62597
  108
haftmann@62597
  109
lemma nat_of_char_zero [simp]:
haftmann@62597
  110
 "nat_of_char 0 = 0"
haftmann@62597
  111
 by (simp add: zero_char_def)
haftmann@62597
  112
haftmann@62597
  113
lemma nat_of_char_Char [simp]:
haftmann@62597
  114
 "nat_of_char (Char k) = numeral k mod 256"
haftmann@62597
  115
 by (simp add: Char_def)
haftmann@31051
  116
haftmann@64630
  117
lemma Char_eq_Char_iff:
haftmann@62597
  118
 "Char k = Char l \<longleftrightarrow> numeral k mod (256 :: nat) = numeral l mod 256" (is "?P \<longleftrightarrow> ?Q")
haftmann@62597
  119
proof -
haftmann@62597
  120
 have "?P \<longleftrightarrow> nat_of_char (Char k) = nat_of_char (Char l)"
haftmann@62597
  121
  by (rule sym, rule inj_eq) (fact inj_nat_of_char)
haftmann@62597
  122
 also have "nat_of_char (Char k) = nat_of_char (Char l) \<longleftrightarrow> ?Q"
haftmann@62597
  123
  by (simp only: Char_def nat_of_char_of_nat)
haftmann@62597
  124
 finally show ?thesis .
haftmann@62597
  125
qed
haftmann@62597
  126
haftmann@64630
  127
lemma zero_eq_Char_iff:
haftmann@62597
  128
 "0 = Char k \<longleftrightarrow> numeral k mod (256 :: nat) = 0"
haftmann@62597
  129
 by (auto simp add: zero_char_def Char_def)
haftmann@62597
  130
haftmann@64630
  131
lemma Char_eq_zero_iff:
haftmann@62597
  132
 "Char k = 0 \<longleftrightarrow> numeral k mod (256 :: nat) = 0"
haftmann@62597
  133
 by (auto simp add: zero_char_def Char_def) 
haftmann@62597
  134
haftmann@64630
  135
simproc_setup char_eq
haftmann@64630
  136
 ("Char m = Char n" | "Char m = 0" | "0 = Char n") = \<open>
haftmann@64630
  137
 let
haftmann@64630
  138
  val ss = put_simpset HOL_ss @{context}
haftmann@64630
  139
   |> fold Simplifier.add_simp @{thms Char_eq_Char_iff zero_eq_Char_iff Char_eq_zero_iff cong_exp_iff_simps}
haftmann@64630
  140
   |> simpset_of 
haftmann@64630
  141
 in
haftmann@64630
  142
  fn _ => fn ctxt => SOME o Simplifier.rewrite (put_simpset ss ctxt)
haftmann@64630
  143
 end
haftmann@64630
  144
\<close>
haftmann@64630
  145
haftmann@62597
  146
definition integer_of_char :: "char \<Rightarrow> integer"
haftmann@51160
  147
where
haftmann@62597
  148
 "integer_of_char = integer_of_nat \<circ> nat_of_char"
haftmann@51160
  149
haftmann@62597
  150
definition char_of_integer :: "integer \<Rightarrow> char"
haftmann@62597
  151
where
haftmann@62597
  152
 "char_of_integer = char_of_nat \<circ> nat_of_integer"
haftmann@62597
  153
haftmann@62597
  154
lemma integer_of_char_zero [simp, code]:
haftmann@62597
  155
 "integer_of_char 0 = 0"
haftmann@62597
  156
 by (simp add: integer_of_char_def integer_of_nat_def)
haftmann@51160
  157
haftmann@62597
  158
lemma integer_of_char_Char [simp]:
haftmann@62597
  159
 "integer_of_char (Char k) = numeral k mod 256"
haftmann@62597
  160
 by (simp only: integer_of_char_def integer_of_nat_def comp_apply nat_of_char_Char map_fun_def
haftmann@63950
  161
  id_apply zmod_int modulo_integer.abs_eq [symmetric]) simp
haftmann@51160
  162
haftmann@62597
  163
lemma less_256_integer_of_char_Char:
haftmann@62597
  164
 assumes "numeral k < (256 :: integer)"
haftmann@62597
  165
 shows "integer_of_char (Char k) = numeral k"
haftmann@62597
  166
proof -
haftmann@62597
  167
 have "numeral k mod 256 = (numeral k :: integer)"
haftmann@62597
  168
  by (rule semiring_numeral_div_class.mod_less) (insert assms, simp_all)
haftmann@62597
  169
 then show ?thesis using integer_of_char_Char [of k]
haftmann@62597
  170
  by (simp only:)
haftmann@62597
  171
qed
haftmann@51160
  172
haftmann@62597
  173
setup \<open>
haftmann@62597
  174
let
haftmann@62597
  175
 val chars = map_range (Thm.cterm_of @{context} o HOLogic.mk_numeral o curry (op +) 1) 255;
haftmann@62597
  176
 val simpset =
haftmann@62597
  177
  put_simpset HOL_ss @{context}
haftmann@62597
  178
   addsimps @{thms numeral_less_iff less_num_simps};
haftmann@62597
  179
 fun mk_code_eqn ct =
haftmann@62597
  180
  Thm.instantiate' [] [SOME ct] @{thm less_256_integer_of_char_Char}
haftmann@62597
  181
  |> full_simplify simpset;
haftmann@62597
  182
 val code_eqns = map mk_code_eqn chars;
haftmann@62597
  183
in
haftmann@62597
  184
 Global_Theory.note_thmss ""
haftmann@62597
  185
  [((@{binding integer_of_char_simps}, []), [(code_eqns, [])])]
haftmann@62597
  186
 #> snd
haftmann@62597
  187
end
haftmann@62597
  188
\<close>
haftmann@51160
  189
haftmann@62597
  190
declare integer_of_char_simps [code]
haftmann@62597
  191
haftmann@62597
  192
lemma nat_of_char_code [code]:
haftmann@62597
  193
 "nat_of_char = nat_of_integer \<circ> integer_of_char"
haftmann@62597
  194
 by (simp add: integer_of_char_def fun_eq_iff)
haftmann@51160
  195
haftmann@62597
  196
lemma char_of_nat_code [code]:
haftmann@62597
  197
 "char_of_nat = char_of_integer \<circ> integer_of_nat"
haftmann@62597
  198
 by (simp add: char_of_integer_def fun_eq_iff)
haftmann@51160
  199
haftmann@62597
  200
instantiation char :: equal
haftmann@62364
  201
begin
haftmann@62364
  202
haftmann@62597
  203
definition equal_char
haftmann@62597
  204
 where "equal_char (c :: char) d \<longleftrightarrow> c = d"
haftmann@62364
  205
haftmann@62597
  206
instance
haftmann@62597
  207
 by standard (simp add: equal_char_def)
haftmann@31051
  208
haftmann@62364
  209
end
haftmann@62364
  210
haftmann@62597
  211
lemma equal_char_simps [code]:
haftmann@62597
  212
 "HOL.equal (0::char) 0 \<longleftrightarrow> True"
haftmann@62597
  213
 "HOL.equal (Char k) (Char l) \<longleftrightarrow> HOL.equal (numeral k mod 256 :: nat) (numeral l mod 256)"
haftmann@62597
  214
 "HOL.equal 0 (Char k) \<longleftrightarrow> HOL.equal (numeral k mod 256 :: nat) 0"
haftmann@62597
  215
 "HOL.equal (Char k) 0 \<longleftrightarrow> HOL.equal (numeral k mod 256 :: nat) 0"
haftmann@62597
  216
 by (simp_all only: equal refl Char_eq_Char_iff zero_eq_Char_iff Char_eq_zero_iff)
haftmann@62364
  217
haftmann@31051
  218
syntax
haftmann@62597
  219
 "_Char" :: "str_position \<Rightarrow> char"  ("CHR _")
haftmann@62678
  220
 "_Char_ord" :: "num_const \<Rightarrow> char"  ("CHR _")
haftmann@31051
  221
bulwahn@42163
  222
type_synonym string = "char list"
haftmann@31051
  223
haftmann@31051
  224
syntax
wenzelm@46483
  225
 "_String" :: "str_position => string"  ("_")
haftmann@31051
  226
wenzelm@48891
  227
ML_file "Tools/string_syntax.ML"
haftmann@31051
  228
haftmann@49972
  229
instantiation char :: enum
haftmann@49972
  230
begin
haftmann@49972
  231
haftmann@49972
  232
definition
haftmann@62678
  233
 "Enum.enum = [0, CHR 0x01, CHR 0x02, CHR 0x03,
haftmann@62678
  234
  CHR 0x04, CHR 0x05, CHR 0x06, CHR 0x07,
haftmann@62678
  235
  CHR 0x08, CHR 0x09, CHR ''\<newline>'', CHR 0x0B,
haftmann@62678
  236
  CHR 0x0C, CHR 0x0D, CHR 0x0E, CHR 0x0F,
haftmann@62678
  237
  CHR 0x10, CHR 0x11, CHR 0x12, CHR 0x13,
haftmann@62678
  238
  CHR 0x14, CHR 0x15, CHR 0x16, CHR 0x17,
haftmann@62678
  239
  CHR 0x18, CHR 0x19, CHR 0x1A, CHR 0x1B,
haftmann@62678
  240
  CHR 0x1C, CHR 0x1D, CHR 0x1E, CHR 0x1F,
haftmann@62678
  241
  CHR '' '', CHR ''!'', CHR 0x22, CHR ''#'',
haftmann@62678
  242
  CHR ''$'', CHR ''%'', CHR ''&'', CHR 0x27,
haftmann@62597
  243
  CHR ''('', CHR '')'', CHR ''*'', CHR ''+'',
haftmann@62597
  244
  CHR '','', CHR ''-'', CHR ''.'', CHR ''/'',
haftmann@62597
  245
  CHR ''0'', CHR ''1'', CHR ''2'', CHR ''3'',
haftmann@62597
  246
  CHR ''4'', CHR ''5'', CHR ''6'', CHR ''7'',
haftmann@62597
  247
  CHR ''8'', CHR ''9'', CHR '':'', CHR '';'',
haftmann@62597
  248
  CHR ''<'', CHR ''='', CHR ''>'', CHR ''?'',
haftmann@62597
  249
  CHR ''@'', CHR ''A'', CHR ''B'', CHR ''C'',
haftmann@62597
  250
  CHR ''D'', CHR ''E'', CHR ''F'', CHR ''G'',
haftmann@62597
  251
  CHR ''H'', CHR ''I'', CHR ''J'', CHR ''K'',
haftmann@62597
  252
  CHR ''L'', CHR ''M'', CHR ''N'', CHR ''O'',
haftmann@62597
  253
  CHR ''P'', CHR ''Q'', CHR ''R'', CHR ''S'',
haftmann@62597
  254
  CHR ''T'', CHR ''U'', CHR ''V'', CHR ''W'',
haftmann@62597
  255
  CHR ''X'', CHR ''Y'', CHR ''Z'', CHR ''['',
haftmann@62678
  256
  CHR 0x5C, CHR '']'', CHR ''^'', CHR ''_'',
haftmann@62678
  257
  CHR 0x60, CHR ''a'', CHR ''b'', CHR ''c'',
haftmann@62597
  258
  CHR ''d'', CHR ''e'', CHR ''f'', CHR ''g'',
haftmann@62597
  259
  CHR ''h'', CHR ''i'', CHR ''j'', CHR ''k'',
haftmann@62597
  260
  CHR ''l'', CHR ''m'', CHR ''n'', CHR ''o'',
haftmann@62597
  261
  CHR ''p'', CHR ''q'', CHR ''r'', CHR ''s'',
haftmann@62597
  262
  CHR ''t'', CHR ''u'', CHR ''v'', CHR ''w'',
haftmann@62597
  263
  CHR ''x'', CHR ''y'', CHR ''z'', CHR ''{'',
haftmann@62678
  264
  CHR ''|'', CHR ''}'', CHR ''~'', CHR 0x7F,
haftmann@62678
  265
  CHR 0x80, CHR 0x81, CHR 0x82, CHR 0x83,
haftmann@62678
  266
  CHR 0x84, CHR 0x85, CHR 0x86, CHR 0x87,
haftmann@62678
  267
  CHR 0x88, CHR 0x89, CHR 0x8A, CHR 0x8B,
haftmann@62678
  268
  CHR 0x8C, CHR 0x8D, CHR 0x8E, CHR 0x8F,
haftmann@62678
  269
  CHR 0x90, CHR 0x91, CHR 0x92, CHR 0x93,
haftmann@62678
  270
  CHR 0x94, CHR 0x95, CHR 0x96, CHR 0x97,
haftmann@62678
  271
  CHR 0x98, CHR 0x99, CHR 0x9A, CHR 0x9B,
haftmann@62678
  272
  CHR 0x9C, CHR 0x9D, CHR 0x9E, CHR 0x9F,
haftmann@62678
  273
  CHR 0xA0, CHR 0xA1, CHR 0xA2, CHR 0xA3,
haftmann@62678
  274
  CHR 0xA4, CHR 0xA5, CHR 0xA6, CHR 0xA7,
haftmann@62678
  275
  CHR 0xA8, CHR 0xA9, CHR 0xAA, CHR 0xAB,
haftmann@62678
  276
  CHR 0xAC, CHR 0xAD, CHR 0xAE, CHR 0xAF,
haftmann@62678
  277
  CHR 0xB0, CHR 0xB1, CHR 0xB2, CHR 0xB3,
haftmann@62678
  278
  CHR 0xB4, CHR 0xB5, CHR 0xB6, CHR 0xB7,
haftmann@62678
  279
  CHR 0xB8, CHR 0xB9, CHR 0xBA, CHR 0xBB,
haftmann@62678
  280
  CHR 0xBC, CHR 0xBD, CHR 0xBE, CHR 0xBF,
haftmann@62678
  281
  CHR 0xC0, CHR 0xC1, CHR 0xC2, CHR 0xC3,
haftmann@62678
  282
  CHR 0xC4, CHR 0xC5, CHR 0xC6, CHR 0xC7,
haftmann@62678
  283
  CHR 0xC8, CHR 0xC9, CHR 0xCA, CHR 0xCB,
haftmann@62678
  284
  CHR 0xCC, CHR 0xCD, CHR 0xCE, CHR 0xCF,
haftmann@62678
  285
  CHR 0xD0, CHR 0xD1, CHR 0xD2, CHR 0xD3,
haftmann@62678
  286
  CHR 0xD4, CHR 0xD5, CHR 0xD6, CHR 0xD7,
haftmann@62678
  287
  CHR 0xD8, CHR 0xD9, CHR 0xDA, CHR 0xDB,
haftmann@62678
  288
  CHR 0xDC, CHR 0xDD, CHR 0xDE, CHR 0xDF,
haftmann@62678
  289
  CHR 0xE0, CHR 0xE1, CHR 0xE2, CHR 0xE3,
haftmann@62678
  290
  CHR 0xE4, CHR 0xE5, CHR 0xE6, CHR 0xE7,
haftmann@62678
  291
  CHR 0xE8, CHR 0xE9, CHR 0xEA, CHR 0xEB,
haftmann@62678
  292
  CHR 0xEC, CHR 0xED, CHR 0xEE, CHR 0xEF,
haftmann@62678
  293
  CHR 0xF0, CHR 0xF1, CHR 0xF2, CHR 0xF3,
haftmann@62678
  294
  CHR 0xF4, CHR 0xF5, CHR 0xF6, CHR 0xF7,
haftmann@62678
  295
  CHR 0xF8, CHR 0xF9, CHR 0xFA, CHR 0xFB,
haftmann@62678
  296
  CHR 0xFC, CHR 0xFD, CHR 0xFE, CHR 0xFF]"
haftmann@31484
  297
haftmann@49972
  298
definition
haftmann@49972
  299
 "Enum.enum_all P \<longleftrightarrow> list_all P (Enum.enum :: char list)"
haftmann@49972
  300
haftmann@49972
  301
definition
haftmann@49972
  302
 "Enum.enum_ex P \<longleftrightarrow> list_ex P (Enum.enum :: char list)"
haftmann@49972
  303
haftmann@62597
  304
lemma enum_char_unfold:
haftmann@62597
  305
 "Enum.enum = map char_of_nat [0..<256]"
haftmann@62597
  306
proof -
haftmann@62597
  307
 have *: "Suc (Suc 0) = 2" by simp
haftmann@62597
  308
 have "map nat_of_char Enum.enum = [0..<256]"
haftmann@62597
  309
  by (simp add: enum_char_def upt_conv_Cons_Cons *)
haftmann@62597
  310
 then have "map char_of_nat (map nat_of_char Enum.enum) =
haftmann@62597
  311
  map char_of_nat [0..<256]" by simp
haftmann@62597
  312
 then show ?thesis by (simp add: comp_def)
haftmann@62597
  313
qed
haftmann@51160
  314
haftmann@49972
  315
instance proof
haftmann@49972
  316
 show UNIV: "UNIV = set (Enum.enum :: char list)"
haftmann@62597
  317
  by (simp add: enum_char_unfold UNIV_char_of_nat atLeast0LessThan)
haftmann@49972
  318
 show "distinct (Enum.enum :: char list)"
haftmann@62597
  319
  by (auto simp add: enum_char_unfold distinct_map intro: inj_onI)
haftmann@49972
  320
 show "\<And>P. Enum.enum_all P \<longleftrightarrow> Ball (UNIV :: char set) P"
haftmann@49972
  321
  by (simp add: UNIV enum_all_char_def list_all_iff)
haftmann@49972
  322
 show "\<And>P. Enum.enum_ex P \<longleftrightarrow> Bex (UNIV :: char set) P"
haftmann@49972
  323
  by (simp add: UNIV enum_ex_char_def list_ex_iff)
haftmann@49972
  324
qed
haftmann@49972
  325
haftmann@49972
  326
end
haftmann@49972
  327
haftmann@62597
  328
lemma char_of_integer_code [code]:
haftmann@62597
  329
 "char_of_integer n = Enum.enum ! (nat_of_integer n mod 256)"
haftmann@62597
  330
 by (simp add: char_of_integer_def enum_char_unfold)
haftmann@49948
  331
haftmann@31051
  332
wenzelm@60758
  333
subsection \<open>Strings as dedicated type\<close>
bulwahn@39250
  334
wenzelm@49834
  335
typedef literal = "UNIV :: string set"
bulwahn@39250
  336
 morphisms explode STR ..
bulwahn@39250
  337
haftmann@59484
  338
setup_lifting type_definition_literal
haftmann@59484
  339
haftmann@59484
  340
lemma STR_inject' [simp]:
haftmann@59484
  341
 "STR s = STR t \<longleftrightarrow> s = t"
haftmann@59484
  342
 by transfer rule
Andreas@54594
  343
haftmann@57437
  344
definition implode :: "string \<Rightarrow> String.literal"
haftmann@57437
  345
where
haftmann@59484
  346
 [code del]: "implode = STR"
haftmann@59484
  347
 
bulwahn@39250
  348
instantiation literal :: size
bulwahn@39250
  349
begin
haftmann@31051
  350
bulwahn@39250
  351
definition size_literal :: "literal \<Rightarrow> nat"
bulwahn@39250
  352
where
wenzelm@61076
  353
 [code]: "size_literal (s::literal) = 0"
haftmann@31051
  354
bulwahn@39250
  355
instance ..
bulwahn@39250
  356
bulwahn@39250
  357
end
bulwahn@39250
  358
bulwahn@39250
  359
instantiation literal :: equal
bulwahn@39250
  360
begin
haftmann@31051
  361
Andreas@54594
  362
lift_definition equal_literal :: "literal \<Rightarrow> literal \<Rightarrow> bool" is "op =" .
haftmann@31051
  363
Andreas@54594
  364
instance by intro_classes (transfer, simp)
bulwahn@39250
  365
bulwahn@39250
  366
end
haftmann@31051
  367
Andreas@54594
  368
declare equal_literal.rep_eq[code]
Andreas@54594
  369
haftmann@52365
  370
lemma [code nbe]:
haftmann@52365
  371
 fixes s :: "String.literal"
haftmann@52365
  372
 shows "HOL.equal s s \<longleftrightarrow> True"
haftmann@52365
  373
 by (simp add: equal)
haftmann@52365
  374
Andreas@55426
  375
lifting_update literal.lifting
Andreas@55426
  376
lifting_forget literal.lifting
Andreas@55426
  377
haftmann@64994
  378
 
haftmann@64994
  379
subsection \<open>Dedicated conversion for generated computations\<close>
haftmann@64994
  380
haftmann@64994
  381
definition char_of_num :: "num \<Rightarrow> char"
haftmann@64994
  382
 where "char_of_num = char_of_nat o nat_of_num"
haftmann@64994
  383
haftmann@64994
  384
lemma [code_computation_unfold]:
haftmann@64994
  385
 "Char = char_of_num"
haftmann@64994
  386
 by (simp add: fun_eq_iff char_of_num_def nat_of_num_numeral Char_def)
haftmann@64994
  387
haftmann@64994
  388
wenzelm@60758
  389
subsection \<open>Code generator\<close>
haftmann@31051
  390
wenzelm@48891
  391
ML_file "Tools/string_code.ML"
haftmann@31051
  392
haftmann@33237
  393
code_reserved SML string
haftmann@33237
  394
code_reserved OCaml string
haftmann@34886
  395
code_reserved Scala string
haftmann@33237
  396
haftmann@52435
  397
code_printing
haftmann@52435
  398
 type_constructor literal \<rightharpoonup>
haftmann@52435
  399
  (SML) "string"
haftmann@52435
  400
  and (OCaml) "string"
haftmann@52435
  401
  and (Haskell) "String"
haftmann@52435
  402
  and (Scala) "String"
haftmann@31051
  403
wenzelm@60758
  404
setup \<open>
haftmann@34886
  405
 fold String_Code.add_literal_string ["SML", "OCaml", "Haskell", "Scala"]
wenzelm@60758
  406
\<close>
haftmann@31051
  407
haftmann@52435
  408
code_printing
haftmann@52435
  409
 class_instance literal :: equal \<rightharpoonup>
haftmann@52435
  410
  (Haskell) -
haftmann@52435
  411
| constant "HOL.equal :: literal \<Rightarrow> literal \<Rightarrow> bool" \<rightharpoonup>
haftmann@52435
  412
  (SML) "!((_ : string) = _)"
haftmann@52435
  413
  and (OCaml) "!((_ : string) = _)"
haftmann@52435
  414
  and (Haskell) infix 4 "=="
haftmann@52435
  415
  and (Scala) infixl 5 "=="
haftmann@31051
  416
wenzelm@60758
  417
setup \<open>Sign.map_naming (Name_Space.mandatory_path "Code")\<close>
Andreas@52910
  418
Andreas@52910
  419
definition abort :: "literal \<Rightarrow> (unit \<Rightarrow> 'a) \<Rightarrow> 'a"
Andreas@52910
  420
where [simp, code del]: "abort _ f = f ()"
Andreas@52910
  421
Andreas@54317
  422
lemma abort_cong: "msg = msg' ==> Code.abort msg f = Code.abort msg' f"
Andreas@54317
  423
by simp
Andreas@54317
  424
wenzelm@60758
  425
setup \<open>Sign.map_naming Name_Space.parent_path\<close>
Andreas@52910
  426
wenzelm@60758
  427
setup \<open>Code_Simp.map_ss (Simplifier.add_cong @{thm Code.abort_cong})\<close>
Andreas@54317
  428
Andreas@52910
  429
code_printing constant Code.abort \<rightharpoonup>
Andreas@52910
  430
  (SML) "!(raise/ Fail/ _)"
Andreas@52910
  431
  and (OCaml) "failwith"
haftmann@59483
  432
  and (Haskell) "!(error/ ::/ forall a./ String -> (() -> a) -> a)"
Andreas@52910
  433
  and (Scala) "!{/ sys.error((_));/ ((_)).apply(())/ }"
Andreas@52910
  434
wenzelm@36176
  435
hide_type (open) literal
haftmann@31205
  436
haftmann@57437
  437
hide_const (open) implode explode
haftmann@57437
  438
bulwahn@39250
  439
end