src/HOL/Import/xml.ML
author haftmann
Mon Nov 29 13:44:54 2010 +0100 (2010-11-29)
changeset 40815 6e2d17cc0d1d
parent 32960 69916a850301
child 41491 a2ad5b824051
permissions -rw-r--r--
equivI has replaced equiv.intro
haftmann@24584
   1
(* Title:   HOL/Import/xml.ML
obua@19064
   2
wenzelm@26537
   3
Yet another version of XML support.
obua@19064
   4
*)
obua@19064
   5
obua@19064
   6
signature XML =
obua@19064
   7
sig
obua@19064
   8
 val header: string
obua@19064
   9
 val text: string -> string
obua@19064
  10
 val text_charref: string -> string
obua@19064
  11
 val cdata: string -> string
obua@19064
  12
 val element: string -> (string * string) list -> string list -> string
obua@19089
  13
 
obua@19064
  14
 datatype tree =
obua@19064
  15
   Elem of string * (string * string) list * tree list
obua@19064
  16
  | Text of string
obua@19089
  17
 
obua@19064
  18
 val string_of_tree: tree -> string
obua@19064
  19
 val tree_of_string: string -> tree
obua@19089
  20
obua@19089
  21
 val encoded_string_of_tree : tree -> string
obua@19089
  22
 val tree_of_encoded_string : string -> tree
obua@19064
  23
end;
obua@19064
  24
obua@19089
  25
structure XML :> XML =
obua@19064
  26
struct
obua@19064
  27
obua@19093
  28
(*structure Seq = VectorScannerSeq
obua@19093
  29
structure Scan = Scanner (structure Seq = Seq)*)
obua@19093
  30
structure Seq = StringScannerSeq
obua@19093
  31
structure Scan = StringScanner
obua@19093
  32
obua@19095
  33
obua@19064
  34
open Scan
obua@19064
  35
obua@19064
  36
(** string based representation (small scale) **)
obua@19064
  37
obua@19064
  38
val header = "<?xml version=\"1.0\"?>\n";
obua@19064
  39
obua@19064
  40
(* text and character data *)
obua@19064
  41
obua@19064
  42
fun decode "&lt;" = "<"
obua@19064
  43
 | decode "&gt;" = ">"
obua@19064
  44
 | decode "&amp;" = "&"
obua@19064
  45
 | decode "&apos;" = "'"
obua@19064
  46
 | decode "&quot;" = "\""
obua@19064
  47
 | decode c = c;
obua@19064
  48
obua@19064
  49
fun encode "<" = "&lt;"
obua@19064
  50
 | encode ">" = "&gt;"
obua@19064
  51
 | encode "&" = "&amp;"
obua@19064
  52
 | encode "'" = "&apos;"
obua@19064
  53
 | encode "\"" = "&quot;"
obua@19064
  54
 | encode c = c;
obua@19064
  55
obua@19064
  56
fun encode_charref c = "&#" ^ Int.toString (ord c) ^ ";"
obua@19064
  57
obua@19064
  58
val text = Library.translate_string encode
obua@19064
  59
obua@19064
  60
val text_charref = translate_string encode_charref;
obua@19064
  61
obua@19064
  62
val cdata = enclose "<![CDATA[" "]]>\n"
obua@19064
  63
obua@19064
  64
(* elements *)
obua@19064
  65
obua@19064
  66
fun attribute (a, x) = a ^ " = \"" ^ text x ^ "\"";
obua@19064
  67
obua@19064
  68
fun element name atts cs =
obua@19064
  69
 let val elem = space_implode " " (name :: map attribute atts) in
obua@19064
  70
  if null cs then enclose "<" "/>" elem
obua@19064
  71
  else enclose "<" ">" elem ^ implode cs ^ enclose "</" ">" name
obua@19064
  72
 end;
obua@19064
  73
obua@19064
  74
(** explicit XML trees **)
obua@19064
  75
obua@19064
  76
datatype tree =
obua@19064
  77
  Elem of string * (string * string) list * tree list
obua@19064
  78
 | Text of string;
obua@19064
  79
obua@19064
  80
fun string_of_tree tree =
obua@19064
  81
 let
obua@19064
  82
  fun string_of (Elem (name, atts, ts)) buf =
obua@19064
  83
    let val buf' =
obua@19064
  84
     buf |> Buffer.add "<"
obua@19064
  85
     |> fold Buffer.add (separate " " (name :: map attribute atts))
obua@19064
  86
    in
obua@19064
  87
     if null ts then
obua@19064
  88
      buf' |> Buffer.add "/>"
obua@19064
  89
     else
obua@19064
  90
      buf' |> Buffer.add ">"
obua@19064
  91
      |> fold string_of ts
obua@19064
  92
      |> Buffer.add "</" |> Buffer.add name |> Buffer.add ">"
obua@19064
  93
    end
obua@19064
  94
   | string_of (Text s) buf = Buffer.add (text s) buf;
obua@19064
  95
 in Buffer.content (string_of tree Buffer.empty) end;
obua@19064
  96
obua@19064
  97
(** XML parsing **)
obua@19064
  98
obua@19089
  99
fun beginning n xs = Symbol.beginning n (Seq.take_at_most xs n)
obua@19064
  100
obua@19064
  101
fun err s xs =
obua@19064
  102
 "XML parsing error: " ^ s ^ "\nfound: " ^ quote (beginning 100 xs) ;
obua@19064
  103
obua@19064
  104
val scan_whspc = Scan.any Symbol.is_blank;
obua@19064
  105
obua@19064
  106
val scan_special = $$ "&" ^^ scan_id ^^ $$ ";" >> decode;
obua@19064
  107
obua@19064
  108
val parse_chars = Scan.repeat1 (Scan.unless ((* scan_whspc -- *)$$ "<")
wenzelm@23784
  109
 (scan_special || Scan.one Symbol.is_regular)) >> implode;
obua@19064
  110
obua@19064
  111
val parse_cdata = Scan.this_string "<![CDATA[" |--
wenzelm@23784
  112
 (Scan.repeat (Scan.unless (Scan.this_string "]]>") (Scan.one Symbol.is_regular)) >>
obua@19064
  113
  implode) --| Scan.this_string "]]>";
obua@19064
  114
obua@19064
  115
val parse_att =
obua@19064
  116
  scan_id --| scan_whspc --| $$ "=" --| scan_whspc --
obua@19064
  117
  (($$ "\"" || $$ "'") :-- (fn s => (Scan.repeat (Scan.unless ($$ s)
wenzelm@23784
  118
  (scan_special || Scan.one Symbol.is_regular)) >> implode) --| $$ s) >> snd);
obua@19064
  119
obua@19064
  120
val parse_comment = Scan.this_string "<!--" --
wenzelm@23784
  121
 Scan.repeat (Scan.unless (Scan.this_string "-->") (Scan.one Symbol.is_regular)) --
obua@19064
  122
 Scan.this_string "-->";
obua@19064
  123
obua@19064
  124
val scan_comment_whspc = 
obua@19064
  125
  (scan_whspc >> K()) --| (Scan.repeat (parse_comment |-- (scan_whspc >> K())));
obua@19064
  126
obua@19064
  127
val parse_pi = Scan.this_string "<?" |--
wenzelm@23784
  128
 Scan.repeat (Scan.unless (Scan.this_string "?>") (Scan.one Symbol.is_regular)) --|
obua@19064
  129
 Scan.this_string "?>";
obua@19064
  130
obua@19064
  131
fun parse_content xs =
obua@19064
  132
 ((Scan.optional ((* scan_whspc |-- *) parse_chars >> (single o Text)) [] --
obua@19064
  133
  (Scan.repeat ((* scan_whspc |-- *)
obua@19064
  134
    (  parse_elem >> single
obua@19064
  135
    || parse_cdata >> (single o Text)
obua@19064
  136
    || parse_pi >> K []
obua@19064
  137
    || parse_comment >> K []) --
obua@19064
  138
    Scan.optional ((* scan_whspc |-- *) parse_chars >> (single o Text)) []
wenzelm@32952
  139
     >> op @) >> flat) >> op @)(* --| scan_whspc*)) xs
obua@19064
  140
obua@19064
  141
and parse_elem xs =
obua@19064
  142
 ($$ "<" |-- scan_id --
obua@19064
  143
  Scan.repeat (scan_whspc |-- parse_att) --| scan_whspc :-- (fn (s, _) =>
obua@19064
  144
   !! (err "Expected > or />")
obua@19064
  145
    (Scan.this_string "/>" >> K []
obua@19064
  146
     || $$ ">" |-- parse_content --|
obua@19064
  147
      !! (err ("Expected </" ^ s ^ ">"))
obua@19064
  148
       (Scan.this_string ("</" ^ s) --| scan_whspc --| $$ ">"))) >>
obua@19064
  149
  (fn ((s, atts), ts) => Elem (s, atts, ts))) xs;
obua@19064
  150
obua@19064
  151
val parse_document =
obua@19064
  152
 Scan.option (Scan.this_string "<!DOCTYPE" -- scan_whspc |--
obua@19064
  153
  (Scan.repeat (Scan.unless ($$ ">")
wenzelm@23784
  154
   (Scan.one Symbol.is_regular)) >> implode) --| $$ ">" --| scan_whspc) --
obua@19064
  155
 parse_elem;
obua@19064
  156
obua@19064
  157
fun tree_of_string s =
obua@19064
  158
  let
wenzelm@32960
  159
    val seq = Seq.fromString s
wenzelm@32960
  160
    val scanner = !! (err "Malformed element") (scan_whspc |-- parse_elem --| scan_whspc)
wenzelm@32960
  161
    val (x, toks) = scanner seq
obua@19064
  162
  in
wenzelm@32960
  163
    if Seq.null toks then x else error ("Unprocessed input: '"^(beginning 100 toks)^"'")
obua@19064
  164
  end
obua@19089
  165
obua@19089
  166
(* More efficient saving and loading of xml trees employing a proprietary external format *)
obua@19089
  167
obua@19089
  168
fun write_lstring s buf = buf |> Buffer.add (string_of_int (size s)) |> Buffer.add " " |> Buffer.add s
obua@19089
  169
fun parse_lstring toks = (scan_nat --| one Symbol.is_blank :-- (fn i => repeat_fixed i (one (K true))) >> snd >> implode) toks
obua@19089
  170
obua@19089
  171
fun write_list w l buf = buf |> Buffer.add (string_of_int (length l)) |> Buffer.add " " |> fold w l   
obua@19089
  172
fun parse_list sc = scan_nat --| one Symbol.is_blank :-- (fn i => repeat_fixed i sc) >> snd
obua@19089
  173
obua@19089
  174
fun write_tree (Text s) buf = buf |> Buffer.add "T" |> write_lstring s
obua@19089
  175
 | write_tree (Elem (name, attrs, children)) buf = 
obua@19089
  176
  buf |> Buffer.add "E" 
wenzelm@32960
  177
    |> write_lstring name 
wenzelm@32960
  178
    |> write_list (fn (a,b) => fn buf => buf |> write_lstring a |> write_lstring b) attrs 
wenzelm@32960
  179
    |> write_list write_tree children
obua@19089
  180
obua@19089
  181
fun parse_tree toks = (one (K true) :-- (fn "T" => parse_lstring >> Text | "E" => parse_elem | _ => raise SyntaxError) >> snd) toks
obua@19089
  182
and parse_elem toks = (parse_lstring -- parse_list (parse_lstring -- parse_lstring) -- parse_list parse_tree >> (fn ((n, a), c) => Elem (n,a,c))) toks
obua@19089
  183
obua@19089
  184
fun encoded_string_of_tree tree = Buffer.content (write_tree tree Buffer.empty)
obua@19089
  185
obua@19089
  186
fun tree_of_encoded_string s = 
obua@19089
  187
  let
wenzelm@32960
  188
    fun print (a,b) = writeln (a^" "^(string_of_int b))
wenzelm@32960
  189
    val _ = print ("length of encoded string: ", size s)
wenzelm@32960
  190
    val _ = writeln "Seq.fromString..."
wenzelm@32960
  191
    val seq = timeit (fn () => Seq.fromString s)
wenzelm@32960
  192
    val _ = print ("length of sequence", timeit (fn () => Seq.length seq))
wenzelm@32960
  193
    val scanner = !! (err "Malformed encoded xml") parse_tree
wenzelm@32960
  194
    val (x, toks) = scanner seq
obua@19089
  195
  in
wenzelm@32960
  196
    if Seq.null toks then x else error ("Unprocessed input: '"^(beginning 100 toks)^"'")
wenzelm@32960
  197
  end    
obua@19089
  198
obua@19064
  199
end;