src/HOL/Import/shuffler.ML
author skalberg
Fri Apr 02 17:37:45 2004 +0200 (2004-04-02)
changeset 14516 a183dec876ab
child 14518 c3019a66180f
permissions -rw-r--r--
Added HOL proof importer.
skalberg@14516
   1
(* Title:   Provers/shuffler.ML
skalberg@14516
   2
  ID:     $Id$
skalberg@14516
   3
  Author:   Sebastian Skalberg, TU Muenchen
skalberg@14516
   4
  License:  GPL (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE)
skalberg@14516
   5
skalberg@14516
   6
Package for proving two terms equal by normalizing (hence the
skalberg@14516
   7
"shuffler" name). Uses the simplifier for the normalization.
skalberg@14516
   8
*)
skalberg@14516
   9
skalberg@14516
  10
signature Shuffler =
skalberg@14516
  11
sig
skalberg@14516
  12
  val debug   : bool ref
skalberg@14516
  13
skalberg@14516
  14
  val norm_term : theory -> term -> thm
skalberg@14516
  15
  val make_equal : theory -> term -> term -> thm option
skalberg@14516
  16
  val set_prop  : theory -> term -> (string * thm) list -> (string * thm) option
skalberg@14516
  17
skalberg@14516
  18
  val find_potential: theory -> term -> (string * thm) list
skalberg@14516
  19
skalberg@14516
  20
  val gen_shuffle_tac: theory -> bool -> (string * thm) list -> int -> tactic
skalberg@14516
  21
skalberg@14516
  22
  val shuffle_tac: (string * thm) list -> int -> tactic
skalberg@14516
  23
  val search_tac : (string * thm) list -> int -> tactic
skalberg@14516
  24
skalberg@14516
  25
  val print_shuffles: theory -> unit
skalberg@14516
  26
skalberg@14516
  27
  val add_shuffle_rule: thm -> theory -> theory
skalberg@14516
  28
  val shuffle_attr: theory attribute
skalberg@14516
  29
skalberg@14516
  30
  val setup   : (theory -> theory) list
skalberg@14516
  31
end
skalberg@14516
  32
skalberg@14516
  33
structure Shuffler :> Shuffler =
skalberg@14516
  34
struct
skalberg@14516
  35
skalberg@14516
  36
val debug = ref false
skalberg@14516
  37
skalberg@14516
  38
fun if_debug f x = if !debug then f x else ()
skalberg@14516
  39
val message = if_debug writeln
skalberg@14516
  40
skalberg@14516
  41
(*Prints exceptions readably to users*)
skalberg@14516
  42
fun print_sign_exn_unit sign e = 
skalberg@14516
  43
 case e of
skalberg@14516
  44
   THM (msg,i,thms) =>
skalberg@14516
  45
	 (writeln ("Exception THM " ^ string_of_int i ^ " raised:\n" ^ msg);
skalberg@14516
  46
	 seq print_thm thms)
skalberg@14516
  47
  | THEORY (msg,thys) =>
skalberg@14516
  48
	 (writeln ("Exception THEORY raised:\n" ^ msg);
skalberg@14516
  49
	 seq (Pretty.writeln o Display.pretty_theory) thys)
skalberg@14516
  50
  | TERM (msg,ts) =>
skalberg@14516
  51
	 (writeln ("Exception TERM raised:\n" ^ msg);
skalberg@14516
  52
	 seq (writeln o Sign.string_of_term sign) ts)
skalberg@14516
  53
  | TYPE (msg,Ts,ts) =>
skalberg@14516
  54
	 (writeln ("Exception TYPE raised:\n" ^ msg);
skalberg@14516
  55
	 seq (writeln o Sign.string_of_typ sign) Ts;
skalberg@14516
  56
	 seq (writeln o Sign.string_of_term sign) ts)
skalberg@14516
  57
  | e => raise e
skalberg@14516
  58
skalberg@14516
  59
(*Prints an exception, then fails*)
skalberg@14516
  60
fun print_sign_exn sign e = (print_sign_exn_unit sign e; raise e)
skalberg@14516
  61
skalberg@14516
  62
val string_of_thm = Library.setmp print_mode [] string_of_thm
skalberg@14516
  63
val string_of_cterm = Library.setmp print_mode [] string_of_cterm
skalberg@14516
  64
skalberg@14516
  65
val commafy = String.concat o separate ", "
skalberg@14516
  66
skalberg@14516
  67
fun mk_meta_eq th =
skalberg@14516
  68
  (case concl_of th of
skalberg@14516
  69
	 Const("Trueprop",_) $ (Const("op =",_) $ _ $ _) => th RS eq_reflection
skalberg@14516
  70
    | Const("==",_) $ _ $ _ => th
skalberg@14516
  71
    | _ => raise THM("Not an equality",0,[th]))
skalberg@14516
  72
  handle _ => raise THM("Couldn't make meta equality",0,[th])
skalberg@14516
  73
				  
skalberg@14516
  74
fun mk_obj_eq th =
skalberg@14516
  75
  (case concl_of th of
skalberg@14516
  76
	 Const("Trueprop",_) $ (Const("op =",_) $ _ $ _) => th
skalberg@14516
  77
    | Const("==",_) $ _ $ _ => th RS meta_eq_to_obj_eq
skalberg@14516
  78
    | _ => raise THM("Not an equality",0,[th]))
skalberg@14516
  79
  handle _ => raise THM("Couldn't make object equality",0,[th])
skalberg@14516
  80
skalberg@14516
  81
structure ShuffleDataArgs: THEORY_DATA_ARGS =
skalberg@14516
  82
struct
skalberg@14516
  83
val name = "HOL/shuffles"
skalberg@14516
  84
type T = thm list
skalberg@14516
  85
val empty = []
skalberg@14516
  86
val copy = I
skalberg@14516
  87
val prep_ext = I
skalberg@14516
  88
val merge = Library.gen_union Thm.eq_thm
skalberg@14516
  89
fun print sg thms =
skalberg@14516
  90
  Pretty.writeln (Pretty.big_list "Shuffle theorems:"
skalberg@14516
  91
				  (map Display.pretty_thm thms))
skalberg@14516
  92
end
skalberg@14516
  93
skalberg@14516
  94
structure ShuffleData = TheoryDataFun(ShuffleDataArgs)
skalberg@14516
  95
skalberg@14516
  96
val weaken =
skalberg@14516
  97
  let
skalberg@14516
  98
	val cert = cterm_of (sign_of ProtoPure.thy)
skalberg@14516
  99
	val P = Free("P",propT)
skalberg@14516
  100
	val Q = Free("Q",propT)
skalberg@14516
  101
	val PQ = Logic.mk_implies(P,Q)
skalberg@14516
  102
	val PPQ = Logic.mk_implies(P,PQ)
skalberg@14516
  103
	val cP = cert P
skalberg@14516
  104
	val cQ = cert Q
skalberg@14516
  105
	val cPQ = cert PQ
skalberg@14516
  106
	val cPPQ = cert PPQ
skalberg@14516
  107
	val th1 = assume cPQ |> implies_intr_list [cPQ,cP]
skalberg@14516
  108
	val th3 = assume cP
skalberg@14516
  109
	val th4 = implies_elim_list (assume cPPQ) [th3,th3]
skalberg@14516
  110
				  |> implies_intr_list [cPPQ,cP]
skalberg@14516
  111
  in
skalberg@14516
  112
	equal_intr th4 th1 |> standard
skalberg@14516
  113
  end
skalberg@14516
  114
skalberg@14516
  115
val imp_comm =
skalberg@14516
  116
  let
skalberg@14516
  117
	val cert = cterm_of (sign_of ProtoPure.thy)
skalberg@14516
  118
	val P = Free("P",propT)
skalberg@14516
  119
	val Q = Free("Q",propT)
skalberg@14516
  120
	val R = Free("R",propT)
skalberg@14516
  121
	val PQR = Logic.mk_implies(P,Logic.mk_implies(Q,R))
skalberg@14516
  122
	val QPR = Logic.mk_implies(Q,Logic.mk_implies(P,R))
skalberg@14516
  123
	val cP = cert P
skalberg@14516
  124
	val cQ = cert Q
skalberg@14516
  125
	val cPQR = cert PQR
skalberg@14516
  126
	val cQPR = cert QPR
skalberg@14516
  127
	val th1 = implies_elim_list (assume cPQR) [assume cP,assume cQ]
skalberg@14516
  128
				  |> implies_intr_list [cPQR,cQ,cP]
skalberg@14516
  129
	val th2 = implies_elim_list (assume cQPR) [assume cQ,assume cP]
skalberg@14516
  130
				  |> implies_intr_list [cQPR,cP,cQ]
skalberg@14516
  131
  in
skalberg@14516
  132
	equal_intr th1 th2 |> standard
skalberg@14516
  133
  end
skalberg@14516
  134
skalberg@14516
  135
val def_norm =
skalberg@14516
  136
  let
skalberg@14516
  137
	val cert = cterm_of (sign_of ProtoPure.thy)
skalberg@14516
  138
	val aT = TFree("'a",logicS)
skalberg@14516
  139
	val bT = TFree("'b",logicS)
skalberg@14516
  140
	val v = Free("v",aT)
skalberg@14516
  141
	val P = Free("P",aT-->bT)
skalberg@14516
  142
	val Q = Free("Q",aT-->bT)
skalberg@14516
  143
	val cvPQ = cert (list_all ([("v",aT)],Logic.mk_equals(P $ Bound 0,Q $ Bound 0)))
skalberg@14516
  144
	val cPQ = cert (Logic.mk_equals(P,Q))
skalberg@14516
  145
	val cv = cert v
skalberg@14516
  146
	val rew = assume cvPQ
skalberg@14516
  147
			 |> forall_elim cv
skalberg@14516
  148
			 |> abstract_rule "v" cv
skalberg@14516
  149
	val (lhs,rhs) = Logic.dest_equals(concl_of rew)
skalberg@14516
  150
	val th1 = transitive (transitive
skalberg@14516
  151
				 (eta_conversion (cert lhs) |> symmetric)
skalberg@14516
  152
				 rew)
skalberg@14516
  153
			   (eta_conversion (cert rhs))
skalberg@14516
  154
			   |> implies_intr cvPQ
skalberg@14516
  155
	val th2 = combination (assume cPQ) (reflexive cv)
skalberg@14516
  156
			   |> forall_intr cv
skalberg@14516
  157
			   |> implies_intr cPQ
skalberg@14516
  158
  in
skalberg@14516
  159
	equal_intr th1 th2 |> standard
skalberg@14516
  160
  end
skalberg@14516
  161
skalberg@14516
  162
val all_comm =
skalberg@14516
  163
  let
skalberg@14516
  164
	val cert = cterm_of (sign_of ProtoPure.thy)
skalberg@14516
  165
	val xT = TFree("'a",logicS)
skalberg@14516
  166
	val yT = TFree("'b",logicS)
skalberg@14516
  167
	val P = Free("P",xT-->yT-->propT)
skalberg@14516
  168
	val lhs = all xT $ (Abs("x",xT,all yT $ (Abs("y",yT,P $ Bound 1 $ Bound 0))))
skalberg@14516
  169
	val rhs = all yT $ (Abs("y",yT,all xT $ (Abs("x",xT,P $ Bound 0 $ Bound 1))))
skalberg@14516
  170
	val cl = cert lhs
skalberg@14516
  171
	val cr = cert rhs
skalberg@14516
  172
	val cx = cert (Free("x",xT))
skalberg@14516
  173
	val cy = cert (Free("y",yT))
skalberg@14516
  174
	val th1 = assume cr
skalberg@14516
  175
			 |> forall_elim_list [cy,cx]
skalberg@14516
  176
			 |> forall_intr_list [cx,cy]
skalberg@14516
  177
			 |> implies_intr cr
skalberg@14516
  178
	val th2 = assume cl
skalberg@14516
  179
			 |> forall_elim_list [cx,cy]
skalberg@14516
  180
			 |> forall_intr_list [cy,cx]
skalberg@14516
  181
			 |> implies_intr cl
skalberg@14516
  182
  in
skalberg@14516
  183
	equal_intr th1 th2 |> standard
skalberg@14516
  184
  end
skalberg@14516
  185
skalberg@14516
  186
val equiv_comm =
skalberg@14516
  187
  let
skalberg@14516
  188
	val cert = cterm_of (sign_of ProtoPure.thy)
skalberg@14516
  189
	val T  = TFree("'a",[])
skalberg@14516
  190
	val t  = Free("t",T)
skalberg@14516
  191
	val u  = Free("u",T)
skalberg@14516
  192
	val ctu = cert (Logic.mk_equals(t,u))
skalberg@14516
  193
	val cut = cert (Logic.mk_equals(u,t))
skalberg@14516
  194
	val th1 = assume ctu |> symmetric |> implies_intr ctu
skalberg@14516
  195
	val th2 = assume cut |> symmetric |> implies_intr cut
skalberg@14516
  196
  in
skalberg@14516
  197
	equal_intr th1 th2 |> standard
skalberg@14516
  198
  end
skalberg@14516
  199
skalberg@14516
  200
(* This simplification procedure rewrites !!x y. P x y
skalberg@14516
  201
deterministicly, in order for the normalization function, defined
skalberg@14516
  202
below, to handle nested quantifiers robustly *)
skalberg@14516
  203
skalberg@14516
  204
local
skalberg@14516
  205
skalberg@14516
  206
exception RESULT of int
skalberg@14516
  207
skalberg@14516
  208
fun find_bound n (Bound i) = if i = n then raise RESULT 0
skalberg@14516
  209
			   else if i = n+1 then raise RESULT 1
skalberg@14516
  210
			   else ()
skalberg@14516
  211
 | find_bound n (t $ u) = (find_bound n t; find_bound n u)
skalberg@14516
  212
 | find_bound n (Abs(_,_,t)) = find_bound (n+1) t
skalberg@14516
  213
 | find_bound _ _ = ()
skalberg@14516
  214
skalberg@14516
  215
fun swap_bound n (Bound i) = if i = n then Bound (n+1)
skalberg@14516
  216
			   else if i = n+1 then Bound n
skalberg@14516
  217
			   else Bound i
skalberg@14516
  218
 | swap_bound n (t $ u) = (swap_bound n t $ swap_bound n u)
skalberg@14516
  219
 | swap_bound n (Abs(x,xT,t)) = Abs(x,xT,swap_bound (n+1) t)
skalberg@14516
  220
 | swap_bound n t = t
skalberg@14516
  221
skalberg@14516
  222
fun rew_th sg (xv as (x,xT)) (yv as (y,yT)) t =
skalberg@14516
  223
  let
skalberg@14516
  224
	val lhs = list_all ([xv,yv],t)
skalberg@14516
  225
	val rhs = list_all ([yv,xv],swap_bound 0 t)
skalberg@14516
  226
	val rew = Logic.mk_equals (lhs,rhs)
skalberg@14516
  227
	val init = trivial (cterm_of sg rew)
skalberg@14516
  228
  in
skalberg@14516
  229
	(all_comm RS init handle e => (message "rew_th"; print_exn e))
skalberg@14516
  230
  end
skalberg@14516
  231
skalberg@14516
  232
fun quant_rewrite sg assumes (t as Const("all",T1) $ (Abs(x,xT,Const("all",T2) $ Abs(y,yT,body)))) =
skalberg@14516
  233
  let
skalberg@14516
  234
	val res = (find_bound 0 body;2) handle RESULT i => i
skalberg@14516
  235
  in
skalberg@14516
  236
	case res of
skalberg@14516
  237
	  0 => Some (rew_th sg (x,xT) (y,yT) body)
skalberg@14516
  238
	 | 1 => if string_ord(y,x) = LESS
skalberg@14516
  239
		 then
skalberg@14516
  240
		   let
skalberg@14516
  241
			 val newt = Const("all",T1) $ (Abs(y,xT,Const("all",T2) $ Abs(x,yT,body)))
skalberg@14516
  242
			 val t_th  = reflexive (cterm_of sg t)
skalberg@14516
  243
			 val newt_th = reflexive (cterm_of sg newt)
skalberg@14516
  244
		   in
skalberg@14516
  245
			 Some (transitive t_th newt_th)
skalberg@14516
  246
		   end
skalberg@14516
  247
		 else None
skalberg@14516
  248
	 | _ => error "norm_term (quant_rewrite) internal error"
skalberg@14516
  249
   end
skalberg@14516
  250
 | quant_rewrite _ _ _ = (warning "quant_rewrite: Unknown lhs"; None)
skalberg@14516
  251
skalberg@14516
  252
fun freeze_thaw_term t =
skalberg@14516
  253
  let
skalberg@14516
  254
	val tvars = term_tvars t
skalberg@14516
  255
	val tfree_names = add_term_tfree_names(t,[])
skalberg@14516
  256
	val (type_inst,_) =
skalberg@14516
  257
	  foldl (fn ((inst,used),(w as (v,_),S)) =>
skalberg@14516
  258
		   let
skalberg@14516
  259
			 val v' = variant used v
skalberg@14516
  260
		   in
skalberg@14516
  261
			 ((w,TFree(v',S))::inst,v'::used)
skalberg@14516
  262
		   end)
skalberg@14516
  263
		 (([],tfree_names),tvars)
skalberg@14516
  264
	val t' = subst_TVars type_inst t
skalberg@14516
  265
  in
skalberg@14516
  266
	(t',map (fn (w,TFree(v,S)) => (v,TVar(w,S))) type_inst)
skalberg@14516
  267
  end
skalberg@14516
  268
skalberg@14516
  269
fun inst_tfrees sg [] thm = thm
skalberg@14516
  270
 | inst_tfrees sg ((name,U)::rest) thm = 
skalberg@14516
  271
  let
skalberg@14516
  272
	val cU = ctyp_of sg U
skalberg@14516
  273
	val tfree_names = add_term_tfree_names (prop_of thm,[])
skalberg@14516
  274
	val (thm',rens) = varifyT' (tfree_names \ name) thm
skalberg@14516
  275
	val mid = 
skalberg@14516
  276
	  case rens of
skalberg@14516
  277
		[] => thm'
skalberg@14516
  278
	   | [(_,idx)] => instantiate ([(idx,cU)],[]) thm'
skalberg@14516
  279
	   | _ => error "Shuffler.inst_tfrees internal error"
skalberg@14516
  280
  in
skalberg@14516
  281
	inst_tfrees sg rest mid
skalberg@14516
  282
  end
skalberg@14516
  283
skalberg@14516
  284
fun is_Abs (Abs _) = true
skalberg@14516
  285
 | is_Abs _ = false
skalberg@14516
  286
skalberg@14516
  287
fun eta_redex (t $ Bound 0) =
skalberg@14516
  288
  let
skalberg@14516
  289
	fun free n (Bound i) = i = n
skalberg@14516
  290
	 | free n (t $ u) = free n t orelse free n u
skalberg@14516
  291
	 | free n (Abs(_,_,t)) = free (n+1) t
skalberg@14516
  292
	 | free n _ = false
skalberg@14516
  293
  in
skalberg@14516
  294
	not (free 0 t)
skalberg@14516
  295
  end
skalberg@14516
  296
 | eta_redex _ = false
skalberg@14516
  297
skalberg@14516
  298
fun eta_contract sg assumes origt =
skalberg@14516
  299
  let
skalberg@14516
  300
	val (typet,Tinst) = freeze_thaw_term origt
skalberg@14516
  301
	val (init,thaw) = freeze_thaw (reflexive (cterm_of sg typet))
skalberg@14516
  302
	val final = inst_tfrees sg Tinst o thaw
skalberg@14516
  303
	val t = #1 (Logic.dest_equals (prop_of init))
skalberg@14516
  304
	val _ =
skalberg@14516
  305
	  let
skalberg@14516
  306
		val lhs = #1 (Logic.dest_equals (prop_of (final init)))
skalberg@14516
  307
	  in
skalberg@14516
  308
		if not (lhs aconv origt)
skalberg@14516
  309
		then (writeln "Something is utterly wrong: (orig,lhs,frozen type,t,tinst)";
skalberg@14516
  310
		   writeln (string_of_cterm (cterm_of sg origt));
skalberg@14516
  311
		   writeln (string_of_cterm (cterm_of sg lhs));
skalberg@14516
  312
		   writeln (string_of_cterm (cterm_of sg typet));
skalberg@14516
  313
		   writeln (string_of_cterm (cterm_of sg t));
skalberg@14516
  314
		   app (fn (n,T) => writeln (n ^ ": " ^ (string_of_ctyp (ctyp_of sg T)))) Tinst;
skalberg@14516
  315
		   writeln "done")
skalberg@14516
  316
		else ()
skalberg@14516
  317
	  end
skalberg@14516
  318
  in
skalberg@14516
  319
	case t of
skalberg@14516
  320
	  Const("all",_) $ (Abs(x,xT,Const("==",eqT) $ P $ Q)) =>
skalberg@14516
  321
	  ((if eta_redex P andalso eta_redex Q
skalberg@14516
  322
	   then
skalberg@14516
  323
		 let
skalberg@14516
  324
		   val cert = cterm_of sg
skalberg@14516
  325
		   val v = Free(variant (add_term_free_names(t,[])) "v",xT)
skalberg@14516
  326
		   val cv = cert v
skalberg@14516
  327
		   val ct = cert t
skalberg@14516
  328
		   val th = (assume ct)
skalberg@14516
  329
				  |> forall_elim cv
skalberg@14516
  330
				  |> abstract_rule x cv
skalberg@14516
  331
		   val ext_th = eta_conversion (cert (Abs(x,xT,P)))
skalberg@14516
  332
		   val th' = transitive (symmetric ext_th) th
skalberg@14516
  333
		   val cu = cert (prop_of th')
skalberg@14516
  334
		   val uth = combination (assume cu) (reflexive cv)
skalberg@14516
  335
		   val uth' = (beta_conversion false (cert (Abs(x,xT,Q) $ v)))
skalberg@14516
  336
				   |> transitive uth
skalberg@14516
  337
				   |> forall_intr cv
skalberg@14516
  338
				   |> implies_intr cu
skalberg@14516
  339
		   val rew_th = equal_intr (th' |> implies_intr ct) uth'
skalberg@14516
  340
		   val res = final rew_th
skalberg@14516
  341
		   val lhs = (#1 (Logic.dest_equals (prop_of res)))
skalberg@14516
  342
		 in
skalberg@14516
  343
		    Some res
skalberg@14516
  344
		 end
skalberg@14516
  345
	   else None)
skalberg@14516
  346
	   handle e => (writeln "eta_contract:";print_exn e))
skalberg@14516
  347
	 | _ => (error ("Bad eta_contract argument" ^ (string_of_cterm (cterm_of sg t))); None)
skalberg@14516
  348
  end
skalberg@14516
  349
skalberg@14516
  350
fun beta_fun sg assume t =
skalberg@14516
  351
  Some (beta_conversion true (cterm_of sg t))
skalberg@14516
  352
skalberg@14516
  353
fun eta_expand sg assumes origt =
skalberg@14516
  354
  let
skalberg@14516
  355
	val (typet,Tinst) = freeze_thaw_term origt
skalberg@14516
  356
	val (init,thaw) = freeze_thaw (reflexive (cterm_of sg typet))
skalberg@14516
  357
	val final = inst_tfrees sg Tinst o thaw
skalberg@14516
  358
	val t = #1 (Logic.dest_equals (prop_of init))
skalberg@14516
  359
	val _ =
skalberg@14516
  360
	  let
skalberg@14516
  361
		val lhs = #1 (Logic.dest_equals (prop_of (final init)))
skalberg@14516
  362
	  in
skalberg@14516
  363
		if not (lhs aconv origt)
skalberg@14516
  364
		then (writeln "Something is utterly wrong: (orig,lhs,frozen type,t,tinst)";
skalberg@14516
  365
		   writeln (string_of_cterm (cterm_of sg origt));
skalberg@14516
  366
		   writeln (string_of_cterm (cterm_of sg lhs));
skalberg@14516
  367
		   writeln (string_of_cterm (cterm_of sg typet));
skalberg@14516
  368
		   writeln (string_of_cterm (cterm_of sg t));
skalberg@14516
  369
		   app (fn (n,T) => writeln (n ^ ": " ^ (string_of_ctyp (ctyp_of sg T)))) Tinst;
skalberg@14516
  370
		   writeln "done")
skalberg@14516
  371
		else ()
skalberg@14516
  372
	  end
skalberg@14516
  373
  in
skalberg@14516
  374
	case t of
skalberg@14516
  375
	  Const("==",T) $ P $ Q =>
skalberg@14516
  376
	  if is_Abs P orelse is_Abs Q
skalberg@14516
  377
	  then (case domain_type T of
skalberg@14516
  378
		   Type("fun",[aT,bT]) =>
skalberg@14516
  379
		   let
skalberg@14516
  380
			 val cert = cterm_of sg
skalberg@14516
  381
			 val vname = variant (add_term_free_names(t,[])) "v"
skalberg@14516
  382
			 val v = Free(vname,aT)
skalberg@14516
  383
			 val cv = cert v
skalberg@14516
  384
			 val ct = cert t
skalberg@14516
  385
			 val th1 = (combination (assume ct) (reflexive cv))
skalberg@14516
  386
					|> forall_intr cv
skalberg@14516
  387
					|> implies_intr ct
skalberg@14516
  388
			 val concl = cert (concl_of th1)
skalberg@14516
  389
			 val th2 = (assume concl)
skalberg@14516
  390
					|> forall_elim cv
skalberg@14516
  391
					|> abstract_rule vname cv
skalberg@14516
  392
			 val (lhs,rhs) = Logic.dest_equals (prop_of th2)
skalberg@14516
  393
			 val elhs = eta_conversion (cert lhs)
skalberg@14516
  394
			 val erhs = eta_conversion (cert rhs)
skalberg@14516
  395
			 val th2' = transitive
skalberg@14516
  396
					 (transitive (symmetric elhs) th2)
skalberg@14516
  397
					 erhs
skalberg@14516
  398
			 val res = equal_intr th1 (th2' |> implies_intr concl)
skalberg@14516
  399
			 val res' = final res
skalberg@14516
  400
		   in
skalberg@14516
  401
			 Some res'
skalberg@14516
  402
		   end
skalberg@14516
  403
		  | _ => None)
skalberg@14516
  404
	  else None
skalberg@14516
  405
	 | _ => (error ("Bad eta_expand argument" ^ (string_of_cterm (cterm_of sg t))); None)
skalberg@14516
  406
  end
skalberg@14516
  407
  handle e => (writeln "eta_expand internal error";print_exn e)
skalberg@14516
  408
skalberg@14516
  409
fun mk_tfree s = TFree("'"^s,logicS)
skalberg@14516
  410
val xT = mk_tfree "a"
skalberg@14516
  411
val yT = mk_tfree "b"
skalberg@14516
  412
val P = Var(("P",0),xT-->yT-->propT)
skalberg@14516
  413
val Q = Var(("Q",0),xT-->yT)
skalberg@14516
  414
val R = Var(("R",0),xT-->yT)
skalberg@14516
  415
val S = Var(("S",0),xT)
skalberg@14516
  416
in
skalberg@14516
  417
fun beta_simproc sg = Simplifier.simproc_i
skalberg@14516
  418
		   sg
skalberg@14516
  419
		   "Beta-contraction"
skalberg@14516
  420
		   [Abs("x",xT,Q) $ S]
skalberg@14516
  421
		   beta_fun
skalberg@14516
  422
skalberg@14516
  423
fun quant_simproc sg = Simplifier.simproc_i
skalberg@14516
  424
			  sg
skalberg@14516
  425
			  "Ordered rewriting of nested quantifiers"
skalberg@14516
  426
			  [all xT $ (Abs("x",xT,all yT $ (Abs("y",yT,P $ Bound 1 $ Bound 0))))]
skalberg@14516
  427
			  quant_rewrite
skalberg@14516
  428
fun eta_expand_simproc sg = Simplifier.simproc_i
skalberg@14516
  429
			 sg
skalberg@14516
  430
			 "Smart eta-expansion by equivalences"
skalberg@14516
  431
			 [Logic.mk_equals(Q,R)]
skalberg@14516
  432
			 eta_expand
skalberg@14516
  433
fun eta_contract_simproc sg = Simplifier.simproc_i
skalberg@14516
  434
			 sg
skalberg@14516
  435
			 "Smart handling of eta-contractions"
skalberg@14516
  436
			 [all xT $ (Abs("x",xT,Logic.mk_equals(Q $ Bound 0,R $ Bound 0)))]
skalberg@14516
  437
			 eta_contract
skalberg@14516
  438
end
skalberg@14516
  439
skalberg@14516
  440
(* Disambiguates the names of bound variables in a term, returning t
skalberg@14516
  441
== t' where all the names of bound variables in t' are unique *)
skalberg@14516
  442
skalberg@14516
  443
fun disamb_bound sg t =
skalberg@14516
  444
  let
skalberg@14516
  445
	
skalberg@14516
  446
	fun F (t $ u,idx) =
skalberg@14516
  447
	  let
skalberg@14516
  448
		val (t',idx') = F (t,idx)
skalberg@14516
  449
		val (u',idx'') = F (u,idx')
skalberg@14516
  450
	  in
skalberg@14516
  451
		(t' $ u',idx'')
skalberg@14516
  452
	  end
skalberg@14516
  453
	 | F (Abs(x,xT,t),idx) =
skalberg@14516
  454
	  let
skalberg@14516
  455
		val x' = "x" ^ (LargeInt.toString idx) (* amazing *)
skalberg@14516
  456
		val (t',idx') = F (t,idx+1)
skalberg@14516
  457
	  in
skalberg@14516
  458
		(Abs(x',xT,t'),idx')
skalberg@14516
  459
	  end
skalberg@14516
  460
	 | F arg = arg
skalberg@14516
  461
	val (t',_) = F (t,0)
skalberg@14516
  462
	val ct = cterm_of sg t
skalberg@14516
  463
	val ct' = cterm_of sg t'
skalberg@14516
  464
	val res = transitive (reflexive ct) (reflexive ct')
skalberg@14516
  465
	val _ = message ("disamb_term: " ^ (string_of_thm res))
skalberg@14516
  466
  in
skalberg@14516
  467
	res
skalberg@14516
  468
  end
skalberg@14516
  469
skalberg@14516
  470
(* Transforms a term t to some normal form t', returning the theorem t
skalberg@14516
  471
== t'. This is originally a help function for make_equal, but might
skalberg@14516
  472
be handy in its own right, for example for indexing terms. *)
skalberg@14516
  473
skalberg@14516
  474
fun norm_term thy t =
skalberg@14516
  475
  let
skalberg@14516
  476
	val sg = sign_of thy
skalberg@14516
  477
skalberg@14516
  478
	val norms = ShuffleData.get thy
skalberg@14516
  479
	val ss = empty_ss setmksimps single
skalberg@14516
  480
			 addsimps (map (transfer_sg sg) norms)
skalberg@14516
  481
	fun chain f th =
skalberg@14516
  482
	  let
skalberg@14516
  483
		val rhs = snd (dest_equals (cprop_of th))
skalberg@14516
  484
	  in
skalberg@14516
  485
		transitive th (f rhs)
skalberg@14516
  486
	  end
skalberg@14516
  487
skalberg@14516
  488
	val th =
skalberg@14516
  489
	  t |> disamb_bound sg
skalberg@14516
  490
	   |> chain (Simplifier.full_rewrite
skalberg@14516
  491
			  (ss addsimprocs [quant_simproc sg,eta_expand_simproc sg,eta_contract_simproc sg]))
skalberg@14516
  492
	   |> chain eta_conversion
skalberg@14516
  493
	   |> strip_shyps
skalberg@14516
  494
	val _ = message ("norm_term: " ^ (string_of_thm th))
skalberg@14516
  495
  in
skalberg@14516
  496
	th
skalberg@14516
  497
  end
skalberg@14516
  498
  handle e => (writeln "norm_term internal error"; print_sign_exn (sign_of thy) e)
skalberg@14516
  499
skalberg@14516
  500
fun is_logic_var sg v =
skalberg@14516
  501
  Type.of_sort (Sign.tsig_of sg) (type_of v,logicS)
skalberg@14516
  502
skalberg@14516
  503
(* Closes a theorem with respect to free and schematic variables (does
skalberg@14516
  504
not touch type variables, though). *)
skalberg@14516
  505
skalberg@14516
  506
fun close_thm th =
skalberg@14516
  507
  let
skalberg@14516
  508
	val sg = sign_of_thm th
skalberg@14516
  509
	val c = prop_of th
skalberg@14516
  510
	val all_vars = add_term_frees (c,add_term_vars(c,[]))
skalberg@14516
  511
	val all_rel_vars = filter (is_logic_var sg) all_vars
skalberg@14516
  512
  in
skalberg@14516
  513
	Drule.forall_intr_list (map (cterm_of sg) all_rel_vars) th
skalberg@14516
  514
  end
skalberg@14516
  515
  handle e => (writeln "close_thm internal error"; print_exn e)
skalberg@14516
  516
skalberg@14516
  517
(* Normalizes a theorem's conclusion using norm_term. *)
skalberg@14516
  518
skalberg@14516
  519
fun norm_thm thy th =
skalberg@14516
  520
  let
skalberg@14516
  521
	val c = prop_of th
skalberg@14516
  522
  in
skalberg@14516
  523
	equal_elim (norm_term thy c) th
skalberg@14516
  524
  end
skalberg@14516
  525
skalberg@14516
  526
(* make_equal sg t u tries to construct the theorem t == u under the
skalberg@14516
  527
signature sg. If it succeeds, Some (t == u) is returned, otherwise
skalberg@14516
  528
None is returned. *)
skalberg@14516
  529
skalberg@14516
  530
fun make_equal sg t u =
skalberg@14516
  531
  let
skalberg@14516
  532
	val t_is_t' = norm_term sg t
skalberg@14516
  533
	val u_is_u' = norm_term sg u
skalberg@14516
  534
	val th = transitive t_is_t' (symmetric u_is_u')
skalberg@14516
  535
	val _ = message ("make_equal: Some " ^ (string_of_thm th))
skalberg@14516
  536
  in
skalberg@14516
  537
	Some th
skalberg@14516
  538
  end
skalberg@14516
  539
  handle e as THM _ => (message "make_equal: None";None)
skalberg@14516
  540
			 
skalberg@14516
  541
fun match_consts ignore t (* th *) =
skalberg@14516
  542
  let
skalberg@14516
  543
	fun add_consts (Const (c, _), cs) =
skalberg@14516
  544
	  if c mem_string ignore
skalberg@14516
  545
	  then cs
skalberg@14516
  546
	  else c ins_string cs
skalberg@14516
  547
	 | add_consts (t $ u, cs) = add_consts (t, add_consts (u, cs))
skalberg@14516
  548
	 | add_consts (Abs (_, _, t), cs) = add_consts (t, cs)
skalberg@14516
  549
	 | add_consts (_, cs) = cs
skalberg@14516
  550
	val t_consts = add_consts(t,[])
skalberg@14516
  551
  in
skalberg@14516
  552
   fn (name,th) =>
skalberg@14516
  553
	let
skalberg@14516
  554
	  val th_consts = add_consts(prop_of th,[])
skalberg@14516
  555
	in
skalberg@14516
  556
	  eq_set(t_consts,th_consts)
skalberg@14516
  557
	end
skalberg@14516
  558
  end
skalberg@14516
  559
  
skalberg@14516
  560
val collect_ignored =
skalberg@14516
  561
  foldr (fn (thm,cs) =>
skalberg@14516
  562
	   let
skalberg@14516
  563
		 val (lhs,rhs) = Logic.dest_equals (prop_of thm)
skalberg@14516
  564
		 val ignore_lhs = term_consts lhs \\ term_consts rhs
skalberg@14516
  565
		 val ignore_rhs = term_consts rhs \\ term_consts lhs
skalberg@14516
  566
	   in
skalberg@14516
  567
		 foldr (op ins_string) (ignore_lhs @ ignore_rhs,cs)
skalberg@14516
  568
	   end)
skalberg@14516
  569
skalberg@14516
  570
(* set_prop t thms tries to make a theorem with the proposition t from
skalberg@14516
  571
one of the theorems thms, by shuffling the propositions around. If it
skalberg@14516
  572
succeeds, Some theorem is returned, otherwise None. *)
skalberg@14516
  573
skalberg@14516
  574
fun set_prop thy t =
skalberg@14516
  575
  let
skalberg@14516
  576
	val sg = sign_of thy
skalberg@14516
  577
	val all_vars = add_term_frees (t,add_term_vars (t,[]))
skalberg@14516
  578
	val all_rel_vars = filter (is_logic_var sg) all_vars
skalberg@14516
  579
	val closed_t = foldr (fn (v,body) => let val vT = type_of v
skalberg@14516
  580
					   in all vT $ (Abs("x",vT,abstract_over(v,body))) end) (all_rel_vars,t)
skalberg@14516
  581
	val rew_th = norm_term thy closed_t
skalberg@14516
  582
	val rhs = snd (dest_equals (cprop_of rew_th))
skalberg@14516
  583
skalberg@14516
  584
	val shuffles = ShuffleData.get thy
skalberg@14516
  585
	fun process [] = None
skalberg@14516
  586
	 | process ((name,th)::thms) =
skalberg@14516
  587
	  let
skalberg@14516
  588
		val norm_th = varifyT (norm_thm thy (close_thm (transfer_sg sg th)))
skalberg@14516
  589
		val triv_th = trivial rhs
skalberg@14516
  590
		val _ = message ("Shuffler.set_prop: Gluing together " ^ (string_of_thm norm_th) ^ " and " ^ (string_of_thm triv_th))
skalberg@14516
  591
		val mod_th = case Seq.pull (bicompose true (false,norm_th,0) 1 triv_th) of
skalberg@14516
  592
				 Some(th,_) => Some th
skalberg@14516
  593
			    | None => None
skalberg@14516
  594
	  in
skalberg@14516
  595
		case mod_th of
skalberg@14516
  596
		  Some mod_th =>
skalberg@14516
  597
		  let
skalberg@14516
  598
			val closed_th = equal_elim (symmetric rew_th) mod_th
skalberg@14516
  599
		  in
skalberg@14516
  600
			message ("Shuffler.set_prop succeeded by " ^ name);
skalberg@14516
  601
			Some (name,forall_elim_list (map (cterm_of sg) all_rel_vars) closed_th)
skalberg@14516
  602
		  end
skalberg@14516
  603
		 | None => process thms
skalberg@14516
  604
	  end
skalberg@14516
  605
	  handle e as THM _ => process thms
skalberg@14516
  606
  in
skalberg@14516
  607
	fn thms =>
skalberg@14516
  608
	  case process thms of
skalberg@14516
  609
	    res as Some (name,th) => if (prop_of th) aconv t
skalberg@14516
  610
					then res
skalberg@14516
  611
					else error "Internal error in set_prop"
skalberg@14516
  612
	   | None => None
skalberg@14516
  613
  end
skalberg@14516
  614
  handle e => (writeln "set_prop internal error"; print_exn e)
skalberg@14516
  615
skalberg@14516
  616
fun find_potential thy t =
skalberg@14516
  617
  let
skalberg@14516
  618
	val shuffles = ShuffleData.get thy
skalberg@14516
  619
	val ignored = collect_ignored(shuffles,[])
skalberg@14516
  620
	val rel_consts = term_consts t \\ ignored
skalberg@14516
  621
	val pot_thms = PureThy.thms_containing_consts thy rel_consts
skalberg@14516
  622
  in
skalberg@14516
  623
	filter (match_consts ignored t) pot_thms
skalberg@14516
  624
  end
skalberg@14516
  625
skalberg@14516
  626
fun gen_shuffle_tac thy search thms i st =
skalberg@14516
  627
  let
skalberg@14516
  628
	val _ = message ("Shuffling " ^ (string_of_thm st))
skalberg@14516
  629
	val t = nth_elem(i-1,prems_of st)
skalberg@14516
  630
	val set = set_prop thy t
skalberg@14516
  631
	fun process_tac thms st =
skalberg@14516
  632
	  case set thms of
skalberg@14516
  633
		Some (_,th) => Seq.of_list (compose (th,i,st))
skalberg@14516
  634
	   | None => Seq.empty
skalberg@14516
  635
  in
skalberg@14516
  636
	(process_tac thms APPEND (if search
skalberg@14516
  637
				 then process_tac (find_potential thy t)
skalberg@14516
  638
				 else no_tac)) st
skalberg@14516
  639
  end
skalberg@14516
  640
skalberg@14516
  641
fun shuffle_tac thms i st =
skalberg@14516
  642
  gen_shuffle_tac (the_context()) false thms i st
skalberg@14516
  643
skalberg@14516
  644
fun search_tac thms i st =
skalberg@14516
  645
  gen_shuffle_tac (the_context()) true thms i st
skalberg@14516
  646
skalberg@14516
  647
fun shuffle_meth (thms:thm list) ctxt =
skalberg@14516
  648
  let
skalberg@14516
  649
	val thy = ProofContext.theory_of ctxt
skalberg@14516
  650
  in
skalberg@14516
  651
	Method.SIMPLE_METHOD' HEADGOAL (gen_shuffle_tac thy false (map (pair "") thms))
skalberg@14516
  652
  end
skalberg@14516
  653
skalberg@14516
  654
fun search_meth ctxt =
skalberg@14516
  655
  let
skalberg@14516
  656
	val thy = ProofContext.theory_of ctxt
skalberg@14516
  657
	val prems = ProofContext.prems_of ctxt
skalberg@14516
  658
  in
skalberg@14516
  659
	Method.SIMPLE_METHOD' HEADGOAL (gen_shuffle_tac thy true (map (pair "premise") prems))
skalberg@14516
  660
  end
skalberg@14516
  661
skalberg@14516
  662
val print_shuffles = ShuffleData.print
skalberg@14516
  663
skalberg@14516
  664
fun add_shuffle_rule thm thy =
skalberg@14516
  665
  let
skalberg@14516
  666
	val shuffles = ShuffleData.get thy
skalberg@14516
  667
  in
skalberg@14516
  668
	if exists (curry Thm.eq_thm thm) shuffles
skalberg@14516
  669
	then (warning ((string_of_thm thm) ^ " already known to the shuffler");
skalberg@14516
  670
	   thy)
skalberg@14516
  671
	else ShuffleData.put (thm::shuffles) thy
skalberg@14516
  672
  end
skalberg@14516
  673
skalberg@14516
  674
fun shuffle_attr (thy,thm) = (add_shuffle_rule thm thy,thm)
skalberg@14516
  675
skalberg@14516
  676
val setup = [Method.add_method ("shuffle_tac",Method.thms_ctxt_args shuffle_meth,"solve goal by shuffling terms around"),
skalberg@14516
  677
	   Method.add_method ("search_tac",Method.ctxt_args search_meth,"search for suitable theorems"),
skalberg@14516
  678
	   ShuffleData.init,
skalberg@14516
  679
	   add_shuffle_rule weaken,
skalberg@14516
  680
	   add_shuffle_rule equiv_comm,
skalberg@14516
  681
	   add_shuffle_rule imp_comm,
skalberg@14516
  682
	   add_shuffle_rule Drule.norm_hhf_eq,
skalberg@14516
  683
	   add_shuffle_rule Drule.triv_forall_equality,
skalberg@14516
  684
	   Attrib.add_attributes [("shuffle_rule",(Attrib.no_args shuffle_attr,K Attrib.undef_local_attribute),"tell the shuffler about the theorem")]]
skalberg@14516
  685
end