src/HOLCF/Ssum.thy
changeset 25131 2c8caac48ade
parent 19440 b2877e230b07
child 25740 de65baf89106
--- a/src/HOLCF/Ssum.thy	Sun Oct 21 14:21:45 2007 +0200
+++ b/src/HOLCF/Ssum.thy	Sun Oct 21 14:21:48 2007 +0200
@@ -27,12 +27,13 @@
 
 subsection {* Definitions of constructors *}
 
-constdefs
- sinl :: "'a \<rightarrow> ('a ++ 'b)"
- "sinl \<equiv> \<Lambda> a. Abs_Ssum <a, \<bottom>>"
+definition
+ sinl :: "'a \<rightarrow> ('a ++ 'b)" where
+ "sinl = (\<Lambda> a. Abs_Ssum <a, \<bottom>>)"
 
- sinr :: "'b \<rightarrow> ('a ++ 'b)"
- "sinr \<equiv> \<Lambda> b. Abs_Ssum <\<bottom>, b>"
+definition
+ sinr :: "'b \<rightarrow> ('a ++ 'b)" where
+ "sinr = (\<Lambda> b. Abs_Ssum <\<bottom>, b>)"
 
 subsection {* Properties of @{term sinl} and @{term sinr} *}
 
@@ -169,11 +170,11 @@
 
 subsection {* Definitions of constants *}
 
-constdefs
- Iwhen :: "['a \<rightarrow> 'c, 'b \<rightarrow> 'c, 'a ++ 'b] \<Rightarrow> 'c"
- "Iwhen \<equiv> \<lambda>f g s.
+definition
+ Iwhen :: "['a \<rightarrow> 'c, 'b \<rightarrow> 'c, 'a ++ 'b] \<Rightarrow> 'c" where
+ "Iwhen = (\<lambda>f g s.
   if cfst\<cdot>(Rep_Ssum s) \<noteq> \<bottom> then f\<cdot>(cfst\<cdot>(Rep_Ssum s)) else
-  if csnd\<cdot>(Rep_Ssum s) \<noteq> \<bottom> then g\<cdot>(csnd\<cdot>(Rep_Ssum s)) else \<bottom>"
+  if csnd\<cdot>(Rep_Ssum s) \<noteq> \<bottom> then g\<cdot>(csnd\<cdot>(Rep_Ssum s)) else \<bottom>)"
 
 text {* rewrites for @{term Iwhen} *}
 
@@ -213,16 +214,16 @@
 
 subsection {* Continuous versions of constants *}
 
-constdefs
- sscase :: "('a \<rightarrow> 'c) \<rightarrow> ('b \<rightarrow> 'c) \<rightarrow> ('a ++ 'b) \<rightarrow> 'c"
- "sscase \<equiv> \<Lambda> f g s. Iwhen f g s"
+definition
+ sscase :: "('a \<rightarrow> 'c) \<rightarrow> ('b \<rightarrow> 'c) \<rightarrow> ('a ++ 'b) \<rightarrow> 'c" where
+ "sscase = (\<Lambda> f g s. Iwhen f g s)"
 
 translations
- "case s of sinl\<cdot>x \<Rightarrow> t1 | sinr\<cdot>y \<Rightarrow> t2" == "sscase\<cdot>(\<Lambda> x. t1)\<cdot>(\<Lambda> y. t2)\<cdot>s"
+ "case s of CONST sinl\<cdot>x \<Rightarrow> t1 | CONST sinr\<cdot>y \<Rightarrow> t2" == "CONST sscase\<cdot>(\<Lambda> x. t1)\<cdot>(\<Lambda> y. t2)\<cdot>s"
 
 translations
- "\<Lambda>(sinl\<cdot>x). t" == "sscase\<cdot>(\<Lambda> x. t)\<cdot>\<bottom>"
- "\<Lambda>(sinr\<cdot>y). t" == "sscase\<cdot>\<bottom>\<cdot>(\<Lambda> y. t)"
+ "\<Lambda>(CONST sinl\<cdot>x). t" == "CONST sscase\<cdot>(\<Lambda> x. t)\<cdot>\<bottom>"
+ "\<Lambda>(CONST sinr\<cdot>y). t" == "CONST sscase\<cdot>\<bottom>\<cdot>(\<Lambda> y. t)"
 
 text {* continuous versions of lemmas for @{term sscase} *}