src/HOLCF/Fixrec.thy
changeset 35926 e6aec5d665f0
parent 35920 9ef9a20cfba1
child 35939 db69a6a1fbb5
   1.1 --- a/src/HOLCF/Fixrec.thy	Mon Mar 22 23:33:23 2010 -0700
   1.2 +++ b/src/HOLCF/Fixrec.thy	Mon Mar 22 23:34:23 2010 -0700
   1.3 @@ -276,13 +276,13 @@
   1.4 
   1.5 definition
   1.6  cpair_pat :: "('a, 'c) pat \<Rightarrow> ('b, 'd) pat \<Rightarrow> ('a \<times> 'b, 'c \<times> 'd) pat" where
   1.7 - "cpair_pat p1 p2 = (\<Lambda>\<langle>x, y\<rangle>.
   1.8 -  bind\<cdot>(p1\<cdot>x)\<cdot>(\<Lambda> a. bind\<cdot>(p2\<cdot>y)\<cdot>(\<Lambda> b. return\<cdot>\<langle>a, b\<rangle>)))"
   1.9 + "cpair_pat p1 p2 = (\<Lambda>(x, y).
  1.10 +  bind\<cdot>(p1\<cdot>x)\<cdot>(\<Lambda> a. bind\<cdot>(p2\<cdot>y)\<cdot>(\<Lambda> b. return\<cdot>(a, b))))"
  1.11 
  1.12 definition
  1.13  spair_pat ::
  1.14  "('a, 'c) pat \<Rightarrow> ('b, 'd) pat \<Rightarrow> ('a::pcpo \<otimes> 'b::pcpo, 'c \<times> 'd) pat" where
  1.15 - "spair_pat p1 p2 = (\<Lambda>(:x, y:). cpair_pat p1 p2\<cdot>\<langle>x, y\<rangle>)"
  1.16 + "spair_pat p1 p2 = (\<Lambda>(:x, y:). cpair_pat p1 p2\<cdot>(x, y))"
  1.17 
  1.18 definition
  1.19  sinl_pat :: "('a, 'c) pat \<Rightarrow> ('a::pcpo \<oplus> 'b::pcpo, 'c) pat" where
  1.20 @@ -310,7 +310,7 @@
  1.21 
  1.22 text {* Parse translations (patterns) *}
  1.23 translations
  1.24 - "_pat (XCONST cpair\<cdot>x\<cdot>y)" => "CONST cpair_pat (_pat x) (_pat y)"
  1.25 + "_pat (XCONST Pair x y)" => "CONST cpair_pat (_pat x) (_pat y)"
  1.26  "_pat (XCONST spair\<cdot>x\<cdot>y)" => "CONST spair_pat (_pat x) (_pat y)"
  1.27  "_pat (XCONST sinl\<cdot>x)" => "CONST sinl_pat (_pat x)"
  1.28  "_pat (XCONST sinr\<cdot>x)" => "CONST sinr_pat (_pat x)"
  1.29 @@ -321,12 +321,12 @@
  1.30 
  1.31 text {* CONST version is also needed for constructors with special syntax *}
  1.32 translations
  1.33 - "_pat (CONST cpair\<cdot>x\<cdot>y)" => "CONST cpair_pat (_pat x) (_pat y)"
  1.34 + "_pat (CONST Pair x y)" => "CONST cpair_pat (_pat x) (_pat y)"
  1.35  "_pat (CONST spair\<cdot>x\<cdot>y)" => "CONST spair_pat (_pat x) (_pat y)"
  1.36 
  1.37 text {* Parse translations (variables) *}
  1.38 translations
  1.39 - "_variable (XCONST cpair\<cdot>x\<cdot>y) r" => "_variable (_args x y) r"
  1.40 + "_variable (XCONST Pair x y) r" => "_variable (_args x y) r"
  1.41  "_variable (XCONST spair\<cdot>x\<cdot>y) r" => "_variable (_args x y) r"
  1.42  "_variable (XCONST sinl\<cdot>x) r" => "_variable x r"
  1.43  "_variable (XCONST sinr\<cdot>x) r" => "_variable x r"
  1.44 @@ -336,12 +336,12 @@
  1.45  "_variable (XCONST ONE) r" => "_variable _noargs r"
  1.46 
  1.47 translations
  1.48 - "_variable (CONST cpair\<cdot>x\<cdot>y) r" => "_variable (_args x y) r"
  1.49 + "_variable (CONST Pair x y) r" => "_variable (_args x y) r"
  1.50  "_variable (CONST spair\<cdot>x\<cdot>y) r" => "_variable (_args x y) r"
  1.51 
  1.52 text {* Print translations *}
  1.53 translations
  1.54 - "CONST cpair\<cdot>(_match p1 v1)\<cdot>(_match p2 v2)"
  1.55 + "CONST Pair (_match p1 v1) (_match p2 v2)"
  1.56    <= "_match (CONST cpair_pat p1 p2) (_args v1 v2)"
  1.57  "CONST spair\<cdot>(_match p1 v1)\<cdot>(_match p2 v2)"
  1.58    <= "_match (CONST spair_pat p1 p2) (_args v1 v2)"
  1.59 @@ -353,20 +353,20 @@
  1.60  "CONST ONE" <= "_match (CONST ONE_pat) _noargs"
  1.61 
  1.62 lemma cpair_pat1:
  1.63 - "branch p\<cdot>r\<cdot>x = \<bottom> \<Longrightarrow> branch (cpair_pat p q)\<cdot>(csplit\<cdot>r)\<cdot>\<langle>x, y\<rangle> = \<bottom>"
  1.64 + "branch p\<cdot>r\<cdot>x = \<bottom> \<Longrightarrow> branch (cpair_pat p q)\<cdot>(csplit\<cdot>r)\<cdot>(x, y) = \<bottom>"
  1.65 apply (simp add: branch_def cpair_pat_def)
  1.66 apply (rule_tac p="p\<cdot>x" in maybeE, simp_all)
  1.67 done
  1.68 
  1.69 lemma cpair_pat2:
  1.70 - "branch p\<cdot>r\<cdot>x = fail \<Longrightarrow> branch (cpair_pat p q)\<cdot>(csplit\<cdot>r)\<cdot>\<langle>x, y\<rangle> = fail"
  1.71 + "branch p\<cdot>r\<cdot>x = fail \<Longrightarrow> branch (cpair_pat p q)\<cdot>(csplit\<cdot>r)\<cdot>(x, y) = fail"
  1.72 apply (simp add: branch_def cpair_pat_def)
  1.73 apply (rule_tac p="p\<cdot>x" in maybeE, simp_all)
  1.74 done
  1.75 
  1.76 lemma cpair_pat3:
  1.77  "branch p\<cdot>r\<cdot>x = return\<cdot>s \<Longrightarrow>
  1.78 -  branch (cpair_pat p q)\<cdot>(csplit\<cdot>r)\<cdot>\<langle>x, y\<rangle> = branch q\<cdot>s\<cdot>y"
  1.79 +  branch (cpair_pat p q)\<cdot>(csplit\<cdot>r)\<cdot>(x, y) = branch q\<cdot>s\<cdot>y"
  1.80 apply (simp add: branch_def cpair_pat_def)
  1.81 apply (rule_tac p="p\<cdot>x" in maybeE, simp_all)
  1.82 apply (rule_tac p="q\<cdot>y" in maybeE, simp_all)
  1.83 @@ -379,7 +379,7 @@
  1.84  "branch (spair_pat p1 p2)\<cdot>r\<cdot>\<bottom> = \<bottom>"
  1.85  "\<lbrakk>x \<noteq> \<bottom>; y \<noteq> \<bottom>\<rbrakk>
  1.86    \<Longrightarrow> branch (spair_pat p1 p2)\<cdot>r\<cdot>(:x, y:) =
  1.87 -     branch (cpair_pat p1 p2)\<cdot>r\<cdot>\<langle>x, y\<rangle>"
  1.88 +     branch (cpair_pat p1 p2)\<cdot>r\<cdot>(x, y)"
  1.89 by (simp_all add: branch_def spair_pat_def)
  1.90 
  1.91 lemma sinl_pat [simp]:
  1.92 @@ -425,7 +425,7 @@
  1.93 
  1.94 definition
  1.95  as_pat :: "('a \<rightarrow> 'b maybe) \<Rightarrow> 'a \<rightarrow> ('a \<times> 'b) maybe" where
  1.96 - "as_pat p = (\<Lambda> x. bind\<cdot>(p\<cdot>x)\<cdot>(\<Lambda> a. return\<cdot>\<langle>x, a\<rangle>))"
  1.97 + "as_pat p = (\<Lambda> x. bind\<cdot>(p\<cdot>x)\<cdot>(\<Lambda> a. return\<cdot>(x, a)))"
  1.98 
  1.99 definition
  1.100  lazy_pat :: "('a \<rightarrow> 'b::pcpo maybe) \<Rightarrow> ('a \<rightarrow> 'b maybe)" where
  1.101 @@ -516,7 +516,6 @@
  1.102 by (simp_all add: match_UU_def)
  1.103 
  1.104 lemma match_cpair_simps [simp]:
  1.105 - "match_cpair\<cdot>\<langle>x, y\<rangle>\<cdot>k = k\<cdot>x\<cdot>y"
  1.106  "match_cpair\<cdot>(x, y)\<cdot>k = k\<cdot>x\<cdot>y"
  1.107 by (simp_all add: match_cpair_def)
  1.108 
  1.109 @@ -602,7 +601,6 @@
  1.110    (@{const_name sinl}, @{const_name match_sinl}),
  1.111    (@{const_name sinr}, @{const_name match_sinr}),
  1.112    (@{const_name spair}, @{const_name match_spair}),
  1.113 -   (@{const_name cpair}, @{const_name match_cpair}),
  1.114    (@{const_name Pair}, @{const_name match_cpair}),
  1.115    (@{const_name ONE}, @{const_name match_ONE}),
  1.116    (@{const_name TT}, @{const_name match_TT}),