src/CCL/ex/nat.ML
author paulson
Mon Dec 07 18:26:25 1998 +0100 (1998-12-07)
changeset 6019 0e55c2fb2ebb
parent 8 c3d2c6dcf3f0
permissions -rw-r--r--
tidying
   1 (* Title: 	CCL/ex/nat
   2   ID:     $Id$
   3   Author: 	Martin Coen, Cambridge University Computer Laboratory
   4   Copyright  1993 University of Cambridge
   5 
   6 For nat.thy.
   7 *)
   8 
   9 open Nat;
  10 
  11 val nat_defs = [not_def,add_def,mult_def,sub_def,le_def,lt_def,ack_def,napply_def];
  12 
  13 val natBs = map (fn s=>prove_goalw Nat.thy nat_defs s (fn _ => [simp_tac term_ss 1]))
  14   ["not(true) = false",
  15    "not(false) = true",
  16    "zero #+ n = n",
  17    "succ(n) #+ m = succ(n #+ m)",
  18    "zero #* n = zero",
  19    "succ(n) #* m = m #+ (n #* m)",
  20    "f^zero`a = a",
  21    "f^succ(n)`a = f(f^n`a)"];
  22 
  23 val nat_ss = term_ss addsimps natBs;
  24 
  25 (*** Lemma for napply ***)
  26 
  27 val [prem] = goal Nat.thy "n:Nat ==> f^n`f(a) = f^succ(n)`a";
  28 br (prem RS Nat_ind) 1;
  29 by (ALLGOALS (asm_simp_tac nat_ss));
  30 val napply_f = result();
  31 
  32 (****)
  33 
  34 val prems = goalw Nat.thy [add_def] "[| a:Nat; b:Nat |] ==> a #+ b : Nat";
  35 by (typechk_tac prems 1);
  36 val addT = result();
  37 
  38 val prems = goalw Nat.thy [mult_def] "[| a:Nat; b:Nat |] ==> a #* b : Nat";
  39 by (typechk_tac (addT::prems) 1);
  40 val multT = result();
  41 
  42 (* Defined to return zero if a<b *)
  43 val prems = goalw Nat.thy [sub_def] "[| a:Nat; b:Nat |] ==> a #- b : Nat";
  44 by (typechk_tac (prems) 1);
  45 by clean_ccs_tac;
  46 be (NatPRI RS wfstI RS (NatPR_wf RS wmap_wf RS wfI)) 1;
  47 val subT = result();
  48 
  49 val prems = goalw Nat.thy [le_def] "[| a:Nat; b:Nat |] ==> a #<= b : Bool";
  50 by (typechk_tac (prems) 1);
  51 by clean_ccs_tac;
  52 be (NatPRI RS wfstI RS (NatPR_wf RS wmap_wf RS wfI)) 1;
  53 val leT = result();
  54 
  55 val prems = goalw Nat.thy [not_def,lt_def] "[| a:Nat; b:Nat |] ==> a #< b : Bool";
  56 by (typechk_tac (prems@[leT]) 1);
  57 val ltT = result();
  58 
  59 (* Correctness conditions for subtractive division **)
  60 
  61 val prems = goalw Nat.thy [div_def] 
  62   "[| a:Nat; b:{x:Nat.~x=zero} |] ==> a ## b : {x:Nat. DIV(a,b,x)}";
  63 by (gen_ccs_tac (prems@[ltT,subT]) 1);
  64 
  65 (* Termination Conditions for Ackermann's Function *)
  66 
  67 val prems = goalw Nat.thy [ack_def]
  68   "[| a:Nat; b:Nat |] ==> ackermann(a,b) : Nat";
  69 by (gen_ccs_tac prems 1);
  70 val relI = NatPR_wf RS (NatPR_wf RS lex_wf RS wfI);
  71 by (REPEAT (eresolve_tac [NatPRI RS (lexI1 RS relI),NatPRI RS (lexI2 RS relI)] 1));
  72 result();