src/Tools/jEdit/src/jEdit.props
author wenzelm
Mon Jan 09 20:26:59 2017 +0100 (2017-01-09)
changeset 64854 f5aa712e6250
parent 63760 b1088b1e3b7e
child 66036 b6396880b644
permissions -rw-r--r--
tuned signature;
   1 #jEdit properties
   2 buffer.deepIndent=false
   3 buffer.encoding=UTF-8-Isabelle
   4 buffer.indentSize=2
   5 buffer.lineSeparator=\n
   6 buffer.maxLineLen=100
   7 buffer.noTabs=true
   8 buffer.sidekick.keystroke-parse=false
   9 buffer.tabSize=2
  10 buffer.undoCount=1000
  11 close-docking-area.shortcut2=C+e C+CIRCUMFLEX
  12 complete-word.shortcut=
  13 console.dock-position=floating
  14 console.encoding=UTF-8
  15 console.font=IsabelleText
  16 console.fontsize=14
  17 delete-line.shortcut=A+d
  18 delete.shortcut2=C+d
  19 encoding.opt-out.Big5-HKSCS=true
  20 encoding.opt-out.Big5=true
  21 encoding.opt-out.COMPOUND_TEXT=true
  22 encoding.opt-out.EUC-JP=true
  23 encoding.opt-out.EUC-KR=true
  24 encoding.opt-out.GB2312=true
  25 encoding.opt-out.GB18030=true
  26 encoding.opt-out.GBK=true
  27 encoding.opt-out.IBM-Thai=true
  28 encoding.opt-out.IBM00858=true
  29 encoding.opt-out.IBM037=true
  30 encoding.opt-out.IBM01140=true
  31 encoding.opt-out.IBM01141=true
  32 encoding.opt-out.IBM01142=true
  33 encoding.opt-out.IBM01143=true
  34 encoding.opt-out.IBM01144=true
  35 encoding.opt-out.IBM01145=true
  36 encoding.opt-out.IBM01146=true
  37 encoding.opt-out.IBM01147=true
  38 encoding.opt-out.IBM01148=true
  39 encoding.opt-out.IBM01149=true
  40 encoding.opt-out.IBM273=true
  41 encoding.opt-out.IBM277=true
  42 encoding.opt-out.IBM278=true
  43 encoding.opt-out.IBM280=true
  44 encoding.opt-out.IBM284=true
  45 encoding.opt-out.IBM285=true
  46 encoding.opt-out.IBM297=true
  47 encoding.opt-out.IBM420=true
  48 encoding.opt-out.IBM424=true
  49 encoding.opt-out.IBM437=true
  50 encoding.opt-out.IBM500=true
  51 encoding.opt-out.IBM775=true
  52 encoding.opt-out.IBM850=true
  53 encoding.opt-out.IBM852=true
  54 encoding.opt-out.IBM855=true
  55 encoding.opt-out.IBM857=true
  56 encoding.opt-out.IBM860=true
  57 encoding.opt-out.IBM861=true
  58 encoding.opt-out.IBM862=true
  59 encoding.opt-out.IBM863=true
  60 encoding.opt-out.IBM864=true
  61 encoding.opt-out.IBM865=true
  62 encoding.opt-out.IBM866=true
  63 encoding.opt-out.IBM868=true
  64 encoding.opt-out.IBM869=true
  65 encoding.opt-out.IBM870=true
  66 encoding.opt-out.IBM871=true
  67 encoding.opt-out.IBM918=true
  68 encoding.opt-out.IBM1026=true
  69 encoding.opt-out.IBM1047=true
  70 encoding.opt-out.ISO-2022-CN=true
  71 encoding.opt-out.ISO-2022-JP-2=true
  72 encoding.opt-out.ISO-2022-JP=true
  73 encoding.opt-out.ISO-2022-KR=true
  74 encoding.opt-out.ISO-8859-2=true
  75 encoding.opt-out.ISO-8859-3=true
  76 encoding.opt-out.ISO-8859-4=true
  77 encoding.opt-out.ISO-8859-5=true
  78 encoding.opt-out.ISO-8859-6=true
  79 encoding.opt-out.ISO-8859-7=true
  80 encoding.opt-out.ISO-8859-8=true
  81 encoding.opt-out.ISO-8859-9=true
  82 encoding.opt-out.ISO-8859-13=true
  83 encoding.opt-out.JIS_X0201=true
  84 encoding.opt-out.JIS_X0212-1990=true
  85 encoding.opt-out.KOI8-R=true
  86 encoding.opt-out.KOI8-U=true
  87 encoding.opt-out.Shift_JIS=true
  88 encoding.opt-out.TIS-620=true
  89 encoding.opt-out.UTF-16=true
  90 encoding.opt-out.UTF-16BE=true
  91 encoding.opt-out.UTF-16LE=true
  92 encoding.opt-out.UTF-32=true
  93 encoding.opt-out.UTF-32BE=true
  94 encoding.opt-out.UTF-32LE=true
  95 encoding.opt-out.X-UTF-32BE-BOM=true
  96 encoding.opt-out.X-UTF-32LE-BOM=true
  97 encoding.opt-out.windows-31j=true
  98 encoding.opt-out.windows-1250=true
  99 encoding.opt-out.windows-1251=true
  100 encoding.opt-out.windows-1253=true
  101 encoding.opt-out.windows-1254=true
  102 encoding.opt-out.windows-1255=true
  103 encoding.opt-out.windows-1256=true
  104 encoding.opt-out.windows-1257=true
  105 encoding.opt-out.windows-1258=true
  106 encoding.opt-out.x-Big5-Solaris=true
  107 encoding.opt-out.x-EUC-TW=true
  108 encoding.opt-out.x-IBM737=true
  109 encoding.opt-out.x-IBM834=true
  110 encoding.opt-out.x-IBM856=true
  111 encoding.opt-out.x-IBM874=true
  112 encoding.opt-out.x-IBM875=true
  113 encoding.opt-out.x-IBM921=true
  114 encoding.opt-out.x-IBM922=true
  115 encoding.opt-out.x-IBM930=true
  116 encoding.opt-out.x-IBM933=true
  117 encoding.opt-out.x-IBM935=true
  118 encoding.opt-out.x-IBM937=true
  119 encoding.opt-out.x-IBM939=true
  120 encoding.opt-out.x-IBM942=true
  121 encoding.opt-out.x-IBM942C=true
  122 encoding.opt-out.x-IBM943=true
  123 encoding.opt-out.x-IBM943C=true
  124 encoding.opt-out.x-IBM948=true
  125 encoding.opt-out.x-IBM949=true
  126 encoding.opt-out.x-IBM949C=true
  127 encoding.opt-out.x-IBM950=true
  128 encoding.opt-out.x-IBM964=true
  129 encoding.opt-out.x-IBM970=true
  130 encoding.opt-out.x-IBM1006=true
  131 encoding.opt-out.x-IBM1025=true
  132 encoding.opt-out.x-IBM1046=true
  133 encoding.opt-out.x-IBM1097=true
  134 encoding.opt-out.x-IBM1098=true
  135 encoding.opt-out.x-IBM1112=true
  136 encoding.opt-out.x-IBM1122=true
  137 encoding.opt-out.x-IBM1123=true
  138 encoding.opt-out.x-IBM1124=true
  139 encoding.opt-out.x-IBM1381=true
  140 encoding.opt-out.x-IBM1383=true
  141 encoding.opt-out.x-IBM33722=true
  142 encoding.opt-out.x-ISCII91=true
  143 encoding.opt-out.x-ISO-2022-CN-CNS=true
  144 encoding.opt-out.x-ISO-2022-CN-GB=true
  145 encoding.opt-out.x-JIS0208=true
  146 encoding.opt-out.x-JISAutoDetect=true
  147 encoding.opt-out.x-Johab=true
  148 encoding.opt-out.x-MS932_0213=true
  149 encoding.opt-out.x-MS950-HKSCS=true
  150 encoding.opt-out.x-MacArabic=true
  151 encoding.opt-out.x-MacCentralEurope=true
  152 encoding.opt-out.x-MacCroatian=true
  153 encoding.opt-out.x-MacCyrillic=true
  154 encoding.opt-out.x-MacDingbat=true
  155 encoding.opt-out.x-MacGreek=true
  156 encoding.opt-out.x-MacHebrew=true
  157 encoding.opt-out.x-MacIceland=true
  158 encoding.opt-out.x-MacRoman=true
  159 encoding.opt-out.x-MacRomania=true
  160 encoding.opt-out.x-MacSymbol=true
  161 encoding.opt-out.x-MacThai=true
  162 encoding.opt-out.x-MacTurkish=true
  163 encoding.opt-out.x-MacUkraine=true
  164 encoding.opt-out.x-PCK=true
  165 encoding.opt-out.x-SJIS_0213=true
  166 encoding.opt-out.x-UTF-16LE-BOM=true
  167 encoding.opt-out.x-euc-jp-linux=true
  168 encoding.opt-out.x-eucJP-Open=true
  169 encoding.opt-out.x-iso-8859-11=true
  170 encoding.opt-out.x-mswin-936=true
  171 encoding.opt-out.x-windows-874=true
  172 encoding.opt-out.x-windows-949=true
  173 encoding.opt-out.x-windows-950=true
  174 encoding.opt-out.x-windows-50220=true
  175 encoding.opt-out.x-windows-50221=true
  176 encoding.opt-out.x-windows-iso2022jp=true
  177 encodingDetectors=BOM XML-PI buffer-local-property
  178 end.shortcut=
  179 expand-abbrev.shortcut2=CA+SPACE
  180 expand-folds.shortcut=
  181 fallbackEncodings=UTF-8 ISO-8859-15 US-ASCII
  182 firstTime=false
  183 focus-buffer-switcher.shortcut2=A+CIRCUMFLEX
  184 foldPainter=Circle
  185 gatchan.highlight.overview=false
  186 home.shortcut=
  187 insert-newline-indent.shortcut=
  188 insert-newline.shortcut=
  189 isabelle-debugger.dock-position=floating
  190 isabelle-documentation.dock-position=right
  191 isabelle-output.dock-position=bottom
  192 isabelle-output.height=174
  193 isabelle-output.width=412
  194 isabelle-query.dock-position=bottom
  195 isabelle-simplifier-trace.dock-position=floating
  196 isabelle-sledgehammer.dock-position=bottom
  197 isabelle-state.dock-position=right
  198 isabelle-symbols.dock-position=bottom
  199 isabelle-theories.dock-position=right
  200 isabelle.complete-word.label=Complete word
  201 isabelle.complete.label=Complete Isabelle text
  202 isabelle.complete.shortcut2=C+b
  203 isabelle.control-bold.label=Control bold
  204 isabelle.control-bold.shortcut=C+e RIGHT
  205 isabelle.control-emph.label=Control emphasized
  206 isabelle.control-emph.shortcut=C+e LEFT
  207 isabelle.control-reset.label=Control reset
  208 isabelle.control-reset.shortcut=C+e BACK_SPACE
  209 isabelle.control-sub.label=Control subscript
  210 isabelle.control-sub.shortcut=C+e DOWN
  211 isabelle.control-sup.label=Control superscript
  212 isabelle.control-sup.shortcut=C+e UP
  213 isabelle.decrease-font-size.label=Decrease font size
  214 isabelle.decrease-font-size.shortcut2=C+SUBTRACT
  215 isabelle.decrease-font-size.shortcut=C+MINUS
  216 isabelle.decrease-font-size2.label=Decrease font size (clone)
  217 isabelle.exclude-word-permanently.label=Exclude word permanently
  218 isabelle.exclude-word.label=Exclude word
  219 isabelle.include-word-permanently.label=Include word permanently
  220 isabelle.include-word.label=Include word
  221 isabelle.increase-font-size.label=Increase font size
  222 isabelle.increase-font-size.shortcut2=C+ADD
  223 isabelle.increase-font-size.shortcut=C+PLUS
  224 isabelle.increase-font-size2.label=Increase font size (clone)
  225 isabelle.increase-font-size2.shortcut=C+EQUALS
  226 isabelle.newline.label=Newline with indentation of Isabelle keywords
  227 isabelle.newline.shortcut=ENTER
  228 isabelle.options.label=Isabelle options
  229 isabelle.reset-continuous-checking.label=Reset continuous checking
  230 isabelle.reset-font-size.label=Reset font size
  231 isabelle.reset-node-required.label=Reset node required
  232 isabelle.reset-words.label=Reset non-permanent words
  233 isabelle.select-entity.label=Select all occurences of formal entity at caret
  234 isabelle.select-entity.shortcut=CS+ENTER
  235 isabelle.set-continuous-checking.label=Set continuous checking
  236 isabelle.set-node-required.label=Set node required
  237 isabelle.toggle-breakpoint.label=Toggle Breakpoint
  238 isabelle.toggle-continuous-checking.label=Toggle continuous checking
  239 isabelle.toggle-continuous-checking.shortcut=C+e ENTER
  240 isabelle.toggle-node-required.label=Toggle node required
  241 isabelle.toggle-node-required.shortcut=C+e SPACE
  242 isabelle.update-state.label=Update state output
  243 isabelle.update-state.shortcut=S+ENTER
  244 lang.usedefaultlocale=false
  245 largefilemode=full
  246 line-end.shortcut=END
  247 line-home.shortcut=HOME
  248 logo.icon.medium=32x32/apps/isabelle.gif
  249 lookAndFeel=javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel
  250 match-bracket.shortcut2=C+9
  251 navigator.showOnToolbar=true
  252 next-bracket.shortcut2=C+e C+9
  253 options.shortcuts.deletekeymap.label=Delete
  254 options.shortcuts.duplicatekeymap.dialog.title=Keymap name
  255 options.shortcuts.duplicatekeymap.label=Duplicate
  256 options.shortcuts.resetkeymap.dialog.title=Reset keymap
  257 options.shortcuts.resetkeymap.label=Reset
  258 options.textarea.lineSpacing=-2
  259 plugin-blacklist.MacOSX.jar=true
  260 plugin.MacOSXPlugin.altDispatcher=false
  261 plugin.MacOSXPlugin.disableOption=true
  262 prev-bracket.shortcut2=C+e C+8
  263 print.font=IsabelleText
  264 print.glyphVector=true
  265 recent-buffer.shortcut2=C+CIRCUMFLEX
  266 restore.remote=false
  267 restore=false
  268 search.subdirs.toggle=true
  269 select-block.shortcut2=C+8
  270 sidekick-tree.dock-position=right
  271 sidekick.auto-complete-popup-get-focus=true
  272 sidekick.buffer-save-parse=true
  273 sidekick.complete-delay=0
  274 sidekick.complete-instant.toggle=false
  275 sidekick.complete-popup.accept-characters=\\t
  276 sidekick.complete-popup.insert-characters=
  277 sidekick.persistentFilter=true
  278 sidekick.showFilter=true
  279 sidekick.splitter.location=721
  280 systrayicon=false
  281 tip.show=false
  282 toggle-multi-select.shortcut2=C+NUMBER_SIGN
  283 toggle-rect-select.shortcut2=A+NUMBER_SIGN
  284 twoStageSave=false
  285 vfs.browser.dock-position=floating
  286 vfs.favorite.0.type=1
  287 vfs.favorite.0=$ISABELLE_HOME
  288 vfs.favorite.1.type=1
  289 vfs.favorite.1=$ISABELLE_HOME_USER
  290 vfs.favorite.2.type=1
  291 vfs.favorite.2=$JEDIT_HOME
  292 vfs.favorite.3.type=1
  293 vfs.favorite.3=$JEDIT_SETTINGS
  294 view.antiAlias=standard
  295 view.blockCaret=true
  296 view.caretBlink=false
  297 view.docking.framework=PIDE
  298 view.eolMarkers=false
  299 view.extendedState=0
  300 view.font=IsabelleText
  301 view.fontsize=18
  302 view.fracFontMetrics=false
  303 view.gutter.fontsize=12
  304 view.gutter.lineNumbers=false
  305 view.gutter.selectionAreaWidth=18
  306 view.height=787
  307 view.middleMousePaste=true
  308 view.showToolbar=true
  309 view.thickCaret=true
  310 view.title=Isabelle/jEdit -\u0020
  311 view.width=1072