src/HOL/ex/Classpackage.thy
2007-03-20 haftmann 2007-03-20 explizit "type" superclass
2007-03-09 haftmann 2007-03-09 *** empty log message ***
2007-03-02 haftmann 2007-03-02 prefix of class interpretation not mandatory any longer
2007-02-14 haftmann 2007-02-14 class package now using Locale.interpretation_i
2007-01-25 haftmann 2007-01-25 adjusted to changes in class package
2007-01-16 haftmann 2007-01-16 cleanup
2006-12-29 haftmann 2006-12-29 simplified class_package
2006-12-27 haftmann 2006-12-27 added OCaml code generation (without dictionaries)
2006-12-07 wenzelm 2006-12-07 begin/end blocks; tuned notation;
2006-11-27 haftmann 2006-11-27 adjusted syntax for internal code generation
2006-11-22 haftmann 2006-11-22 example tuned
2006-11-17 wenzelm 2006-11-17 more robust syntax for definition/abbreviation/notation;
2006-10-31 haftmann 2006-10-31 adapted to new serializer syntax
2006-10-20 haftmann 2006-10-20 added Haskell
2006-09-19 haftmann 2006-09-19 code generation 2 adjustments
2006-09-01 haftmann 2006-09-01 final syntax for some Isar code generator keywords
2006-08-29 haftmann 2006-08-29 added and refined some exmples
2006-08-14 haftmann 2006-08-14 adaptions to improvements
2006-07-23 haftmann 2006-07-23 small adjustments
2006-07-21 haftmann 2006-07-21 adaption to changes in class_package
2006-07-12 haftmann 2006-07-12 adaptions in class_package
2006-06-30 haftmann 2006-06-30 small change in class_package
2006-06-28 haftmann 2006-06-28 improvements in Classpackage
2006-06-27 haftmann 2006-06-27 slight improvement
2006-06-21 haftmann 2006-06-21 hyps better than prems
2006-06-20 haftmann 2006-06-20 switched to open locales for classes
2006-06-14 haftmann 2006-06-14 slight adaptions
2006-04-08 wenzelm 2006-04-08 refined 'abbreviation';
2006-04-06 haftmann 2006-04-06 small type annotation fix
2006-03-17 haftmann 2006-03-17 added example for operational classes and code generator