src/HOL/ex/AVL.thy
2000-05-05 nipkow 2000-05-05 Added AVL