Mon, 08 Nov 1993 17:52:24 +0100 Minor changes; addition of counit.ML
lcp [Mon, 08 Nov 1993 17:52:24 +0100] rev 95
Minor changes; addition of counit.ML
Fri, 05 Nov 1993 18:49:22 +0100 change of my address
nipkow [Fri, 05 Nov 1993 18:49:22 +0100] rev 94
change of my address
Fri, 05 Nov 1993 11:48:53 +0100 Added documenation of change_simp.
lcp [Fri, 05 Nov 1993 11:48:53 +0100] rev 93
Added documenation of change_simp.
Thu, 04 Nov 1993 14:15:46 +0100 renamed co_inductive.ML to coinductive.ML
clasohm [Thu, 04 Nov 1993 14:15:46 +0100] rev 92
renamed co_inductive.ML to coinductive.ML
Thu, 04 Nov 1993 14:12:31 +0100 renamed twos-compl.ML to twos_compl.ML
clasohm [Thu, 04 Nov 1993 14:12:31 +0100] rev 91
renamed twos-compl.ML to twos_compl.ML
Thu, 04 Nov 1993 14:11:59 +0100 renamed some files
clasohm [Thu, 04 Nov 1993 14:11:59 +0100] rev 90
renamed some files
Thu, 04 Nov 1993 10:34:49 +0100 commented out install_pp for term, typ
wenzelm [Thu, 04 Nov 1993 10:34:49 +0100] rev 89
commented out install_pp for term, typ
(0) -30 -10 -7 +7 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip