Mon, 24 Aug 2015 11:38:05 +0200 maintain per-thread focus context;
wenzelm [Mon, 24 Aug 2015 11:38:05 +0200] rev 61014
maintain per-thread focus context; tuned signature;
Mon, 24 Aug 2015 16:25:40 +0200 typos
nipkow [Mon, 24 Aug 2015 16:25:40 +0200] rev 61013
typos
Mon, 24 Aug 2015 16:19:47 +0200 nex exercise
nipkow [Mon, 24 Aug 2015 16:19:47 +0200] rev 61012
nex exercise
Mon, 24 Aug 2015 00:20:20 +0200 more explicit debugger caret rendering;
wenzelm [Mon, 24 Aug 2015 00:20:20 +0200] rev 61011
more explicit debugger caret rendering;
Sun, 23 Aug 2015 22:47:01 +0200 more explicit type Debugger.Context;
wenzelm [Sun, 23 Aug 2015 22:47:01 +0200] rev 61010
more explicit type Debugger.Context;
Sun, 23 Aug 2015 13:25:20 +0200 more precise tree re-selection;
wenzelm [Sun, 23 Aug 2015 13:25:20 +0200] rev 61009
more precise tree re-selection;
Sun, 23 Aug 2015 12:27:51 +0200 proper GUI event;
wenzelm [Sun, 23 Aug 2015 12:27:51 +0200] rev 61008
proper GUI event;
Sun, 23 Aug 2015 12:10:14 +0200 update focus more thoroughly;
wenzelm [Sun, 23 Aug 2015 12:10:14 +0200] rev 61007
update focus more thoroughly;
Sat, 22 Aug 2015 11:32:34 +0200 tuned;
wenzelm [Sat, 22 Aug 2015 11:32:34 +0200] rev 61006
tuned;
Fri, 21 Aug 2015 23:27:52 +0200 merged
traytel [Fri, 21 Aug 2015 23:27:52 +0200] rev 61005
merged
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 tip