Thu, 20 Jun 2002 22:17:28 +0200 tuned
kleing [Thu, 20 Jun 2002 22:17:28 +0200] rev 13233
tuned
Thu, 20 Jun 2002 22:17:15 +0200 tuned
kleing [Thu, 20 Jun 2002 22:17:15 +0200] rev 13232
tuned
Thu, 20 Jun 2002 21:45:14 +0200 for nightly test builds
kleing [Thu, 20 Jun 2002 21:45:14 +0200] rev 13231
for nightly test builds
Thu, 20 Jun 2002 21:44:54 +0200 fail more gracefully, return proper exit codes, allow preset DISTPREFIX
kleing [Thu, 20 Jun 2002 21:44:54 +0200] rev 13230
fail more gracefully, return proper exit codes, allow preset DISTPREFIX
Thu, 20 Jun 2002 18:48:31 +0200 fail early
kleing [Thu, 20 Jun 2002 18:48:31 +0200] rev 13229
fail early
Thu, 20 Jun 2002 18:23:58 +0200 updated;
wenzelm [Thu, 20 Jun 2002 18:23:58 +0200] rev 13228
updated;
Thu, 20 Jun 2002 18:23:46 +0200 tuned;
wenzelm [Thu, 20 Jun 2002 18:23:46 +0200] rev 13227
tuned;
Wed, 19 Jun 2002 14:38:10 +0200 0 -> key
nipkow [Wed, 19 Jun 2002 14:38:10 +0200] rev 13226
0 -> key
Wed, 19 Jun 2002 12:48:55 +0200 added the Constructible target
paulson [Wed, 19 Jun 2002 12:48:55 +0200] rev 13225
added the Constructible target
Wed, 19 Jun 2002 12:39:41 +0200 LBV instantiantion refactored, streamlined
kleing [Wed, 19 Jun 2002 12:39:41 +0200] rev 13224
LBV instantiantion refactored, streamlined
(0) -10000 -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip