Fri, 06 Sep 2013 20:55:14 +0200 tuned
haftmann [Fri, 06 Sep 2013 20:55:14 +0200] rev 53437
tuned
Fri, 06 Sep 2013 15:47:51 +0200 tuned;
wenzelm [Fri, 06 Sep 2013 15:47:51 +0200] rev 53436
tuned;
Fri, 06 Sep 2013 12:46:50 +0200 tuned;
wenzelm [Fri, 06 Sep 2013 12:46:50 +0200] rev 53435
tuned;
Fri, 06 Sep 2013 12:22:00 +0200 removed junk;
wenzelm [Fri, 06 Sep 2013 12:22:00 +0200] rev 53434
removed junk;
Fri, 06 Sep 2013 12:05:01 +0200 more standard header;
wenzelm [Fri, 06 Sep 2013 12:05:01 +0200] rev 53433
more standard header;
Fri, 06 Sep 2013 12:00:58 +0200 updated keywords;
wenzelm [Fri, 06 Sep 2013 12:00:58 +0200] rev 53432
updated keywords;
Fri, 06 Sep 2013 10:57:27 +0200 merged
noschinl [Fri, 06 Sep 2013 10:57:27 +0200] rev 53431
merged
Fri, 06 Sep 2013 10:56:40 +0200 added examples for Simps_Case_Conv
noschinl [Fri, 06 Sep 2013 10:56:40 +0200] rev 53430
added examples for Simps_Case_Conv
Fri, 06 Sep 2013 10:56:40 +0200 allowed less exhaustive patterns
noschinl [Fri, 06 Sep 2013 10:56:40 +0200] rev 53429
allowed less exhaustive patterns
Fri, 06 Sep 2013 10:56:40 +0200 use case_of_simps
noschinl [Fri, 06 Sep 2013 10:56:40 +0200] rev 53428
use case_of_simps
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 tip