Sat, 09 Nov 2019 10:38:51 +0000 new lemma
haftmann [Sat, 09 Nov 2019 10:38:51 +0000] rev 71093
new lemma
Fri, 08 Nov 2019 20:59:34 +0100 tuned comments;
wenzelm [Fri, 08 Nov 2019 20:59:34 +0100] rev 71092
tuned comments;
Fri, 08 Nov 2019 20:28:50 +0100 merged
wenzelm [Fri, 08 Nov 2019 20:28:50 +0100] rev 71091
merged
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -30 -10 -3 +3 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 tip