Mon, 03 Nov 1997 21:12:40 +0100 datatypes;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 21:12:40 +0100] rev 4105
datatypes;
Mon, 03 Nov 1997 21:12:21 +0100 nat datatype_info moved to Nat.thy;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 21:12:21 +0100] rev 4104
nat datatype_info moved to Nat.thy;
Mon, 03 Nov 1997 21:04:51 +0100 added MLtext section;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 21:04:51 +0100] rev 4103
added MLtext section;
Mon, 03 Nov 1997 17:56:39 +0100 added distinct_fst_string;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 17:56:39 +0100] rev 4102
added distinct_fst_string;
Mon, 03 Nov 1997 17:55:55 +0100 tuned: distinct_fst_string;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 17:55:55 +0100] rev 4101
tuned: distinct_fst_string;
Mon, 03 Nov 1997 14:37:35 +0100 isatool fixclasimp;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 14:37:35 +0100] rev 4100
isatool fixclasimp;
Mon, 03 Nov 1997 14:09:16 +0100 export const_decls parser;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 14:09:16 +0100] rev 4099
export const_decls parser;
Mon, 03 Nov 1997 14:06:27 +0100 isatool fixclasimp;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 14:06:27 +0100] rev 4098
isatool fixclasimp;
Mon, 03 Nov 1997 12:36:48 +0100 CLASET';
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 12:36:48 +0100] rev 4097
CLASET';
Mon, 03 Nov 1997 12:28:45 +0100 moved cladata.ML, simpdata.ML to ROOT.ML;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 12:28:45 +0100] rev 4096
moved cladata.ML, simpdata.ML to ROOT.ML;
(0) -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip