Mon, 03 Nov 1997 21:12:40 +0100 datatypes;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 21:12:40 +0100] rev 4105
datatypes;
Mon, 03 Nov 1997 21:12:21 +0100 nat datatype_info moved to Nat.thy;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 21:12:21 +0100] rev 4104
nat datatype_info moved to Nat.thy;
Mon, 03 Nov 1997 21:04:51 +0100 added MLtext section;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 21:04:51 +0100] rev 4103
added MLtext section;
(0) -3000 -1000 -300 -100 -30 -10 -3 +3 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip