Fri, 27 Nov 2009 16:26:23 +0100 Removed eq_to_mono2, added not_mono.
berghofe [Fri, 27 Nov 2009 16:26:23 +0100] rev 33935
Removed eq_to_mono2, added not_mono.
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -30 -10 -1 +1 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip