Mon, 08 Jun 2020 21:56:06 +0200 NEWS;
wenzelm [Mon, 08 Jun 2020 21:56:06 +0200] rev 71927
NEWS;
Mon, 08 Jun 2020 21:55:14 +0200 clarified sessions;
wenzelm [Mon, 08 Jun 2020 21:55:14 +0200] rev 71926
clarified sessions;
Mon, 08 Jun 2020 21:38:41 +0200 clarified sessions: "Notable Examples in Isabelle/HOL";
wenzelm [Mon, 08 Jun 2020 21:38:41 +0200] rev 71925
clarified sessions: "Notable Examples in Isabelle/HOL";
Mon, 08 Jun 2020 15:09:57 +0200 clarified sessions: "Notable Examples in Isabelle/Pure";
wenzelm [Mon, 08 Jun 2020 15:09:57 +0200] rev 71924
clarified sessions: "Notable Examples in Isabelle/Pure";
Sat, 06 Jun 2020 10:58:13 +0200 NEWS
haftmann [Sat, 06 Jun 2020 10:58:13 +0200] rev 71923
NEWS
Thu, 04 Jun 2020 19:38:52 +0000 more theorems
haftmann [Thu, 04 Jun 2020 19:38:52 +0000] rev 71922
more theorems
Thu, 04 Jun 2020 19:38:50 +0000 avoid overaggressive default simp rules
haftmann [Thu, 04 Jun 2020 19:38:50 +0000] rev 71921
avoid overaggressive default simp rules
Thu, 04 Jun 2020 15:30:22 +0000 activate simproc for FOL
haftmann [Thu, 04 Jun 2020 15:30:22 +0000] rev 71920
activate simproc for FOL
Thu, 04 Jun 2020 15:30:22 +0000 more rules for FOL also
haftmann [Thu, 04 Jun 2020 15:30:22 +0000] rev 71919
more rules for FOL also
Thu, 04 Jun 2020 15:30:22 +0000 more simp rules
haftmann [Thu, 04 Jun 2020 15:30:22 +0000] rev 71918
more simp rules
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 tip