Mon, 22 Jun 2009 17:07:08 +0200 restructured external_prover
immler@in.tum.de [Mon, 22 Jun 2009 17:07:08 +0200] rev 31750
restructured external_prover
Mon, 22 Jun 2009 17:07:08 +0200 corrected comments
immler@in.tum.de [Mon, 22 Jun 2009 17:07:08 +0200] rev 31749
corrected comments
Mon, 22 Jun 2009 14:25:22 +0200 adapted to number theory switch
haftmann [Mon, 22 Jun 2009 14:25:22 +0200] rev 31748
adapted to number theory switch
Mon, 22 Jun 2009 08:17:52 +0200 merged
haftmann [Mon, 22 Jun 2009 08:17:52 +0200] rev 31747
merged
Sun, 21 Jun 2009 21:46:07 +0200 code equation observes default sort constraints for types
haftmann [Sun, 21 Jun 2009 21:46:07 +0200] rev 31746
code equation observes default sort constraints for types
Mon, 22 Jun 2009 08:00:46 +0200 merged
haftmann [Mon, 22 Jun 2009 08:00:46 +0200] rev 31745
merged
Sun, 21 Jun 2009 21:37:24 +0200 more precise computation of sort constraints
haftmann [Sun, 21 Jun 2009 21:37:24 +0200] rev 31744
more precise computation of sort constraints
Sun, 21 Jun 2009 19:19:52 +0200 merged
haftmann [Sun, 21 Jun 2009 19:19:52 +0200] rev 31743
merged
Sun, 21 Jun 2009 19:09:31 +0200 merged
haftmann [Sun, 21 Jun 2009 19:09:31 +0200] rev 31742
merged
Sun, 21 Jun 2009 15:46:14 +0200 merged
haftmann [Sun, 21 Jun 2009 15:46:14 +0200] rev 31741
merged
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip