Fri, 26 Nov 1993 13:00:35 +0100 lcp Correction to eta-contraction; thanks to Markus W.
(0) -100 -30 -10 -1 +1 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip