src/HOL/UNITY/WFair.thy
changeset 5721 458a67fd5461
parent 5648 fe887910e32e
child 5931 325300576da7
--- a/src/HOL/UNITY/WFair.thy	Wed Oct 21 17:55:18 1998 +0200
+++ b/src/HOL/UNITY/WFair.thy	Wed Oct 21 17:57:02 1998 +0200
@@ -36,7 +36,7 @@
     *)
     Union  "(UN A:S. {(A,B)}) : Pow (leadsto F) ==> (Union S, B) : leadsto F"
 
-  monos "[Pow_mono]"
+  monos Pow_mono