doc-src/System/Makefile
changeset 5170 33fbffd06c12
parent 3172 629d63c74ddc
child 5374 6ef3742b6153
   1.1 --- a/doc-src/System/Makefile	Tue Jul 21 16:38:25 1998 +0200
   1.2 +++ b/doc-src/System/Makefile	Tue Jul 21 16:41:12 1998 +0200
   1.3 @@ -9,7 +9,8 @@
   1.4 FILES = system.tex \
   1.5 	 ../iman.sty ../extra.sty
   1.6 
   1.7 -system.dvi.gz:  $(FILES) 
   1.8 +system.dvi.gz:  $(FILES)
   1.9 +	@ln -sf ../isabelle.eps .
  1.10 	-rm system.dvi*
  1.11 	latex system
  1.12 	latex system
  1.13 @@ -17,7 +18,8 @@
  1.14 	latex system
  1.15 	gzip -f system.dvi
  1.16 
  1.17 -dist:  $(FILES) 
  1.18 +dist:  $(FILES)
  1.19 +	@ln -sf ../isabelle.eps .
  1.20 	-rm system.dvi*
  1.21 	latex system
  1.22 	latex system