Fri, 14 Aug 1998 12:03:01 +0200 expandshort
paulson [Fri, 14 Aug 1998 12:03:01 +0200] rev 5318
expandshort
(0) -3000 -1000 -300 -100 -30 -10 -1 +1 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip