Wed, 06 Nov 2019 21:23:43 +0100 merged
traytel [Wed, 06 Nov 2019 21:23:43 +0100] rev 71065
merged
Wed, 06 Nov 2019 16:57:51 +0100 corrected typo in lemma name
traytel [Wed, 06 Nov 2019 16:57:51 +0100] rev 71064
corrected typo in lemma name
Wed, 06 Nov 2019 17:38:19 +0100 moved lemma
nipkow [Wed, 06 Nov 2019 17:38:19 +0100] rev 71063
moved lemma
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -30 -10 -3 +3 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 tip