Fri, 17 Nov 1995 12:19:21 +0100 changed simpset of "HOL"
clasohm [Fri, 17 Nov 1995 12:19:21 +0100] rev 1338
changed simpset of "HOL"
Fri, 17 Nov 1995 12:08:04 +0100 README -> README.html
nipkow [Fri, 17 Nov 1995 12:08:04 +0100] rev 1337
README -> README.html
Fri, 17 Nov 1995 09:05:21 +0100 Added Hoare.
nipkow [Fri, 17 Nov 1995 09:05:21 +0100] rev 1336
Added Hoare.
(0) -1000 -300 -100 -30 -10 -3 +3 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip