Fri, 05 Jan 2001 13:10:37 +0100 *** empty log message ***
nipkow [Fri, 05 Jan 2001 13:10:37 +0100] rev 10788
*** empty log message ***
Fri, 05 Jan 2001 10:19:32 +0100 new UNITY examples by Sidi Ehmety
paulson [Fri, 05 Jan 2001 10:19:32 +0100] rev 10787
new UNITY examples by Sidi Ehmety
Fri, 05 Jan 2001 10:19:14 +0100 Field of a relation, and some Domain/Range rules
paulson [Fri, 05 Jan 2001 10:19:14 +0100] rev 10786
Field of a relation, and some Domain/Range rules
(0) -10000 -3000 -1000 -300 -100 -30 -10 -3 +3 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip