Wed, 08 Nov 2006 21:45:14 +0100 case_tr': proper handling of authentic consts;
wenzelm [Wed, 08 Nov 2006 21:45:14 +0100] rev 21253
case_tr': proper handling of authentic consts;
Wed, 08 Nov 2006 21:45:13 +0100 removed obsolete nat_case_tr' (duplicates case_tr' in datatype_package.ML);
wenzelm [Wed, 08 Nov 2006 21:45:13 +0100] rev 21252
removed obsolete nat_case_tr' (duplicates case_tr' in datatype_package.ML);
Wed, 08 Nov 2006 19:48:36 +0100 renamed DatatypeHooks.invoke to all
haftmann [Wed, 08 Nov 2006 19:48:36 +0100] rev 21251
renamed DatatypeHooks.invoke to all
Wed, 08 Nov 2006 19:48:35 +0100 moved lemma eq_neq_eq_imp_neq to HOL
haftmann [Wed, 08 Nov 2006 19:48:35 +0100] rev 21250
moved lemma eq_neq_eq_imp_neq to HOL
Wed, 08 Nov 2006 19:48:34 +0100 renamed Lattice_Locales to Lattices
haftmann [Wed, 08 Nov 2006 19:48:34 +0100] rev 21249
renamed Lattice_Locales to Lattices
Wed, 08 Nov 2006 19:46:10 +0100 abstract ordering theories
haftmann [Wed, 08 Nov 2006 19:46:10 +0100] rev 21248
abstract ordering theories
Wed, 08 Nov 2006 13:51:03 +0100 obsolete (cf. ROOT.ML);
wenzelm [Wed, 08 Nov 2006 13:51:03 +0100] rev 21247
obsolete (cf. ROOT.ML);
Wed, 08 Nov 2006 13:48:35 +0100 added structure Main (from Main.ML);
wenzelm [Wed, 08 Nov 2006 13:48:35 +0100] rev 21246
added structure Main (from Main.ML);
Wed, 08 Nov 2006 13:48:34 +0100 proper definition of add_zero_left/right;
wenzelm [Wed, 08 Nov 2006 13:48:34 +0100] rev 21245
proper definition of add_zero_left/right;
Wed, 08 Nov 2006 13:48:33 +0100 removed NatArith.thy, Main.ML;
wenzelm [Wed, 08 Nov 2006 13:48:33 +0100] rev 21244
removed NatArith.thy, Main.ML;
(0) -10000 -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip