Fri, 05 Nov 2010 15:09:55 +0100 hoelzl merged
Fri, 05 Nov 2010 14:17:18 +0100 hoelzl Extend convex analysis by Bogdan Grechuk
Fri, 05 Nov 2010 14:36:17 +0100 blanchet merged
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -30 -10 -3 +3 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip