Fri, 10 Nov 2000 16:31:28 +0100 > etc
nipkow [Fri, 10 Nov 2000 16:31:28 +0100] rev 10428
> etc
Fri, 10 Nov 2000 16:26:44 +0100 new: > and >=
nipkow [Fri, 10 Nov 2000 16:26:44 +0100] rev 10427
new: > and >=
Fri, 10 Nov 2000 15:05:09 +0100 rule inversion
nipkow [Fri, 10 Nov 2000 15:05:09 +0100] rev 10426
rule inversion
(0) -10000 -3000 -1000 -300 -100 -30 -10 -3 +3 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip